Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.
Narodený:
tel. 02/52962325 kl. 107
usapsekr@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

ZLOCHA, Ľubomír. K spôsobilosti nekalosúťažného konania privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom = The ability of conduct in unfair competition to cause damage to order competitors or consumers. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 6, s. 583-596. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

ZLOCHA, Ľubomír. Právne nároky z nekalosúťažného zneužitia doménových mien = Legal Claims from the Abuse of Domain Names in Unfair Competition. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] : 2. časť : Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 116-131. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ZLOCHA, Ľubomír. Kapitálové fondy obchodných spoločností po novele Obchodného zákonníka. In Právo, obchod, ekonomika VIII. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2018, s. 307-315. ISBN 978-80-8152-649-7. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ZLOCHA, Ľubomír. Právna úprava nekalej súťaže v európskom priestore a úvahy de lege ferenda. In Košické dni súkromného práva II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2018, s. 408-422. ISBN 978-80-8129-088-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] = Current Trends in the Field of Competition Law : Collection of Papers from National Conference Organised by the Institute of State and Law SAS in Bratislava on the 4th of December 2017 in the Conference Rooms of the SAS on the Klemensova Street in Bratislava under the Auspices of the Director of State and Law SAS doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Andrea Moravčíková, Branislav Jablonka (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. CD ROM, 131 s. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf ISBN 978-80-973039-0-7. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
1. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1384. ISBN 978-80-8168-573-6.
2. [4.1] STRÉMY, J. Generálna klauzula nekalej súťaže s akcentom na ochranu spotrebiteľa. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 142. ISBN 978-80-8152-528-5.

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. Vozár Jozef, Ficová Katarína, Kerecman Peter, Humeník Ivan, Zlocha Ľubomír (eds.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.
Ohlasy:
1. [4.1] ŠORL, R. Náhrada nemajetkovej ujmy (bolestné za smútok) pozostalého príbuzného : stav a východiská. 1. časť. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 9, s. 6, 8. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZLOCHA, Ľubomír. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby = Rebuttable presumption of goodwill of a legal entity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 361-371. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ZLOCHA, Ľubomír. Zneužitie doménových mien v nekalej súťaži = Abuse of domain names in unfair competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 595-610. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

JABLONKA, Branislav - ZLOCHA, Ľubomír. Konkurencia dovolania a ústavnej sťažnosti v civilných sporových veciach a niektoré aplikačné problémy = Concurrence of recourse and constitutional complaint in civil disputes and some application issues. In Právo, obchod, ekonomika VII. : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v dňoch 11. - 13. októbra 2017 vo Vysokých Tatrách. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 367-383. ISBN 978-80-8152-528-5. ISSN 2453-921X. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZLOCHA, Ľubomír. Konflikt slobody prejavu a ochrany osobnostných práv osôb verejného záujmu v rozhodovacej praxi súdov = Freedom of expression and protection of personal rights of public figures conflict in juridical decisions. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 12-28. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

ZLOCHA, Ľubomír. Zodpovednosť za reklamu prostredníctvom kľúčových slov v podobe ochranných známok = Liability for keyword advertising in the form of trademarks. In Právo, obchod, ekonomika VI. : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách. Košice : UPJŠ, 2016, s. 635-647. ISBN 978-80-8152-443-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ZLOCHA, Ľubomír. Udelenie pamätnej medaily Nadácie Štefana Lubyho doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. = Award of Štefan Luby Foundation's commemorative medal to doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 447. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2015

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 ZLOCHA, Ľubomír. Rozlišovacia spôsobilosť farby ako označenia spôsobilého byť samostatným predmetom ochrannej známky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 1, s. 72-84. ISSN 0032-6984.

ADFB02 ZLOCHA, Ľubomír. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 354-364. ISSN 0032-6984.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Vozár, J., Ficová, K., Kerecman, P., Humeník, I., Zlocha, Ľ. (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 ZLOCHA, Ľubomír. Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie "Karlovarské právnické dny - Karlsbader Juristentage". In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 417-418. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
citácie:
[3] TICHÁ, M. Vybrané postřehy k regulaci nekalé soutěže perspektivou aktuálních trendů (zpráva ze sympozia konaného dne 3.4.2014 v Rozdrojovicích). In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 416. ISSN 1210-6410.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
citácie:
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 205, 216. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] HEČKO, Z. Nemajetková ujma v nekalosúťažných sporoch v rámci farmaceutického sektora. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 71.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET