Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Tatiana Weissová
Narodená: 1950
tel. 02/52962325 kl. 109
usapweis@savba.sk
č. d. 54

Vzdelanie:
Právnická fakulta UK Bratislava - 1973
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1975

Pracoviská:
1973 - 1983 Národný výbor hlavného mesta SR Bratislavy
1983 -1991 Encyklopedický ústav SAV
Od 1991 Ústav štátu a práva SAV

Členstvá:
Od 1992 výkonná redaktorka časopisu Právny obzor

Odbor:
Slovníková encyklopedická tvorba

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

  • Spoluautorka hesiel v slovníkoch a encyklopédiách.

  • Malá encyklopédia Slovenka, Bratislava, VEDA 1987.

  • Biografický slovník Matice Slovenskej I-VII zväzok, Martin.

  • Slovník obchodného práva, Bratislava, IURA Edition 1994.

  • Slovník obchodního práva, Praha, CODEX 1996.

  • Slovensko a Slováci, Bratislava.

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.), Ľudmila Gajdošíková (odborný garant). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018. 130 s. ISBN 978-80-89607-72-3. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vych. od 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky a. i.)

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. (Vychádza od r. 1917, 6 x ročne). ISSN 0032-6984.

Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". Ľudmila Gajdošíková (odborný garant), Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.). Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016. 156 s. ISBN 978-80-89607-50-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014. 164 s. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI02 Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, od r. 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie" : odborný garant konferencie : JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. WEISSOVÁ Tatiana (zost.) ; Ovečková, Oľga - Bröstl, Alexander (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2014. ISBN 978-80-8095-087-3.

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana WEISSOVÁ. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vychádza od r. 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

WEISSOVÁ, Tatiana. Žitňanská, L. - Ovečková, O. a kol. Základy obchodného práva 1. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 580. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Žitňanská, L. - Ovečková, O. a kol. Základy obchodného práva 1. - Bratislava : Iura Edition, 2009, 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

WEISSOVÁ, T. Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník - komentár, 1. a 2. zväzok. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2008, 1786 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 356.

Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (zostavila):

Aktuálne otázky obchodného práva. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV -51-000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Zostavili Tatiana Wiessová, Viliam Janáč. Bratislava: Slovak Academic Press, spol.s r.o., 2008, 168 s. ISBN 978-80-8095-033-0.

Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. októbra 2008 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Recenzenti Oľga Ovečková, Alexander Brostl. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva vo vydavateľstve Slovak Academic Press, spol. s r.o., 2008. 140 s. ISBN 978-80-8095-040-8.

Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia projektu APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. 178 s. ISBN 978-80-8095-041-5.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 1987 - 2000

Spoluautorka hesiel v slovníkoch a encyklopédiách.

Malá encyklopédia Slovenka, Bratislava, VEDA 1987.

Biografický slovník Matice Slovenskej I-VII zväzok, Martin.

Slovník obchodného práva, Bratislava, IURA Edition 1994.

Slovník obchodního práva, Praha, CODEX 1996.

Slovensko a Slováci, Bratislava.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET