Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Prehľad grantov VEGA
za obdobie 2000-2008

Rok 2008

Základné zásady súčasného medzinárodného práva a jeho pramene.
Vedúci grantu VEGA Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

Občan a jeho právna istota: Slovensko v rokoch 1939-1945.
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe.
Riešenie úlohy 2006 - 2008
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU v Slovenské republice a České republice.
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV a Ústavu státu a práva AV ČR
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Slovenské a poľské právo po pristúpení k EÚ; Európska únia po rozšírení.
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV a Instytutu nauk prawnych Poľskej akadémie nauk
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

Rok 2007

Základné zásady súčasného medzinárodného práva a jeho pramene.
Vedúci grantu VEGA Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

Občan a jeho právna istota: Slovensko v rokoch 1939-1945.
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe.
Riešenie úlohy 2006 - 2008
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Európsky občiansky zákonník (ECC) - účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva.
Spoločný projekt VEGA SAV a PF TU v Trnave
Vedúci grantu JUDr. Monika Jurčová, PhD. a zástupca Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. a Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Rok 2006

Teoretickoprávne aspekty záväzkov nového členského štátu Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Právne garancie ochrany a podpory detí a rodiny.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Štátny program výskumu a vývoja: "Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do Európskej únie".
Riešenie úlohy 2003 - 2005
Zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe.
Riešenie úlohy 2006 - 2008
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Jozef Vozár, CSc.


Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikácia právneho poriadku a jeho harmonizácia s právom EÚ v Slovenskej republike a v Poľskej republike.
Spoločný projekt SAV v SR - Poľská AV na roky 2003 - 2005.
Zodpovedná vedúca projektu prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Reforma Európskej únie po jej rozšírení. Slovenský a český pohľad.
Spoločný projekt SAV v SR - AV ČR na roky 2006 - 2008.
Zodpovedná vedúca projektu prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Rok 2005

Právo v období slovenského štátu (1939 - 1945). Príklad likvidácie demokratických princípov práva.
Vedúca grantu JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Teoretickoprávne aspekty záväzkov nového členského štátu Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Právne garancie ochrany a podpory detí a rodiny.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2004

Právo v období slovenského štátu (1939 - 1945). Príklad likvidácie demokratických princípov práva.
Vedúca grantu JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Teoretickoprávne aspekty záväzkov nového členského štátu Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Právne garancie ochrany a podpory detí a rodiny.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Rok 2003

Vybrané otázky Ústavy Slovenskej republiky.
Vedúci grantu JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc.

Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Ochrana osobnostných práv v médiách.
Vedúci grantu JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Teoretickoprávne východiská dokončenia reformy verejnej správy.
Vedúci grantu JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc.

Právo v období slovenského štátu (1939 - 1945). Príklad likvidácie demokratických princípov práva.
Vedúca grantu JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Rok 2002

Aktuálne teoretické a praktické otázky legislatívy.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Vybrané otázky Ústavy Slovenskej republiky.
Vedúci grantu JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc.

Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Ochrana osobnostných práv v médiách.
Vedúci grantu JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2001

Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí.
Vedúca grantu JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Aktuálne teoretické a praktické otázky legislatívy.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

Vybrané otázky Ústavy Slovenskej republiky.
Vedúci grantu JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc.

Aspekty podnikania.
Vedúca grantu prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.
Vedúci grantu JUDr. Peter Colotka, CSc.

Ochrana osobnostných práv v médiách.
Vedúci grantu JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2000

Nekalá súťaž a reklama.
Vedúci grantu JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí.
Vedúca grantu JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Aktuálne teoretické a praktické otázky legislatívy.
Vedúca grantu JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET