Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Najvýznamnejšie publikácie
za obdobie 1996-2000

1996

AZUD, Ján: Úvod do medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. Banská Bystrica, Trianon 1996. 138 s.

DRGONEC, Ján: Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava, Archa 1996. 338 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - DZUREKOVÁ, Elena: Doplnkové dôchodkové poistenie. Bratislava, EUROUNION 1996. 154 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Právník, 135, 1996, č. 2, s. 125-138.

VOZÁR, Jozef: Pojem eutanázie. Právník, 135, 1996, č. 3, s. 221-232.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s.26-43.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege a de lege ferenda. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 198-223.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve. Právny obzor, 79, 1996, č. 6, s. 459 - 463.

ŘEHŮŘEK, Miloš: Základné princípy samosprávy. Policajná teória a prax, 4, 1996, č. 2, s. 5-10.

ZAVACKÁ, Katarína: Zásahy do všeobecného volebného práva v Československu po oslobodení v roku 1945. Quo vadis Slovensko? Revue o človeku, spoločnosti a politike, 2, 1996, č. 1, s. 73-80.

1997

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, VEDA 1997. 246 s.

DRGONEC, Ján: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zv. 1. Bratislava, MANZ 1997. 264 s.

DRGONEC, Ján - VYSKOČ, Jozef: ...a nepožiadaš počítač blížneho svojho. Bratislava, ARCHA spol. s r.o. 1997. 155 s.

ŘEHŮŘEK, Miloš: Právo účasti občanov na správe vecí verejných. Bratislava, Veda 1997. 149 s.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997. 280 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. s. 143-164. In: Demokracia a ochrana ľudských práv teória, prax, medzinárodná úprava (Študijné texty ku kurzu "Výchova k demokracii, tolerancii, rešpektovaniu a ochrane ľudských práv". Bratislava, Ekonomická univerzita Slovenské združenie pre politické vedy 1997. 238 s.

DRGONEC, Ján: Andrej Skolkay: Questioning Constitutional Justice: Interview with Jan Drgonec. East European Constitutional Review, 6, 1997, č. 1, s. 88-93.

ZAVACKÁ, Katarína: A nemzetek önrendelkezési joga - mi legyen velük? (Samourčovacie právo národov - čo s ním?). Pro Minoritate, 1997, s. 26-28.

COLOTKA, Peter: Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 323-330.

OVEČKOVÁ, Oľga: Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 280-284.

1998

DRGONEC, Ján: Ochrana ústavnosti porušenej v konaní před všeobecnými súdmi SR. Justin, 1998, č. 1, s. 13-25.

VOZÁR, Jozef: Ochrana osobnostných práv v reklame. Právní rozhledy, 1998, č. 4, s. 161-166.

AZUD, Ján: Právny poriadok SR a medzinárodné zmluvy. Politické vedy, 1, 1998, č. 1, s. 78-101.

COLOTKA, Peter: "Práva dieťaťa" na prahu postmodernzmu. Právny obzor, 81, 1998, č. 4, s. 317-324.

HANZEL, Milan: Právo občana na spravodlivý súdny proces. Právny obzor, 81, 1998, č. 5, s. 471-478.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novelizácia právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným. In: VIII. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary, 1998, s. 102-119.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v Slovenskej republike. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike. Piešťany 28.-30. novembra 1997. 1998, s. 10-18.

COLOTKA, Peter: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku SR bez teleologickej pointy?. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 9-20.

NIKODÝM, Dušan: Právny štát a deľba moci. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike.s. 26-55. Piešťany, 28.-30.11.1997. 1998, s. 36-55.

ŘEHŮŘEK, Miloš: Samospráva - miestna štátna správa; verejná správa v Slovenskej republike. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 43-52.

1999

ABLEITINGER, A. – BRÖSTL, A. – HOLLÄNDER, P. – MARKO, J.(Hrsg.): Revolution und Verfassung. Tschechien – Slowakei. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 1999.

OVEČKOVÁ, Oľga – STESSL, M.: Slowakisches insolvenzrecht. Wien, FOWI 1999. 160 s.

AZUD, Ján: Základy medzinárodného práva. Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 1999. 350 s.

BRÖSTL, Alexander: Dejiny politického a právneho myslenia. Bratislava, Iura Edition 1999. 315 s.

DRGONEC, Ján: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zv. 2. Bratislava, MANZ 1999. 340 s.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung, e. V. 1999. 31 s.

ŠEBESTA, Štefan: Register pracovísk venujúcich sa zahraničnej politike a medzinárodným vzťahom v Slovenskej republike. Bratislava, SIMŠ a Friedrich Ebert Stiftung 1999. 92 s.

BRÖSTL, Alexander a kol.: Rozhodovacia činnosť ústavného súdu Slovenskej republiky 1993–1997. III. kapitola: Článok 125 Ústavy Slovenskej republiky. Bratislava, Kalligram 1999.

ŘEHŮŘEK, Miloš: Právna úprava inštitútov verejnej správy v SR. In: Ekonomika územnej verejnej správy (skriptá). Bratislava, Ekonóm 1999.

2000

DRGONEC, Ján - KVASNIČKOVÁ, Jana: Mutácie ústavnosti (vybrané ústavné inštitúty na Slovensku a vo svete). (I.kap.56 s.,II. kap. 55 s.)Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2000. 212 s..ISBN 80-88935-12-1.

ŠEBESTA, Štefan (ed.): Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990 - 1999. Bratislava, Výskumné centrum SFPA 2000. (620 rkp.s.)

ABLEITINGER, A. - BRÖSTL, A. - HOLLÄNDER, P MARKO,J.(Hrsg.):Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. (III. časť: Das Regierungssystem der Slowakischen Republik -s. 169-206; Allgemeine Probleme der Grundrechte -s.229-263). Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag 2000. 502 s.

COLOTKA, Peter: Právo európskej integrácie.s. 115-130. In: Sýkora, P.(ed.)Právo európskej integrácie - úvod. Pezinok, Formát 2000. 260 s.

COLOTKA, Peter – MIHALIKOVÁ, Silvia (prekl.): John McCormick: Poznávame Európsku úniu (kapitoly 4,5,6,8, index). Pezinok. Formát 2000. 257 s. Orig.: John McCormick: Understanding the European Union. Macmillan Press Ltd. Hampshire/London 1999. ENG. ISBN 80-89005-00-4.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne poistenie In: Jaromír Svoboda a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa spol. s.r.o. 2000. 864 s.

VOZÁR, Jozef: Nekalá súťaž. (v roku 2000 publikovaných 20 s.). In: Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava, Verlag Dashoffer 1998.

BRÖSTL, Alexander: Participation and Impact of Legal Science in Legislation and the Judiciary: Focusing on Slovakia s. 47-80. In: Palecki, K. - Paczenik, A. (ed.): Legal Research in Dynamic Society. Kraków, Ratio 2000.

DRGONEC, Ján: Koncepcia ochrany základných práv a slobôd podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky. s. 30-44. In: Dančák, B.- Šimíček, V. (ed.): Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudu. Brno, Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav 2000. 286 s. ISBN 80-210-2451-8


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET