Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Mgr., LL.M. Adrián Tokár, PhD.
Narodený:
tel. 02/52962325
usapsekr@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

TOKÁR. Dvadsať rokov právnej úpravy používania menšinových jazykov na Slovensku. In Jermanová, H., Masopust (eds.) Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Ústavem státu a práva a Fakultou právnickou ZČU v Plzni. - Praha : Ústav státu a práva ve vydavatelství Aleš Čeněk, ISBN 978-80-87439-02-9, 978-80-7380-299-8, 2010, s. 342-351.

Citácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

TOKÁR, Adrián. Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 5, s. 437-447. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 349.
TOKÁR, Adrián. Zmluva o Ústave pre Európu - symbol zjednocujúcej sa Európy?. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2006, roč. 89, č. 5, s. 435-443. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 350.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

TOKÁR, Adrián. Pluralizmus práva a proces európskej integrácie. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 238-245. ISBN 978-80-970144-3-8.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

TOKÁR, A. Lisabonská zmluva. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 100-115.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

TOKÁR, A. Nové znenie článku 230 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva - možnosť fyzických a právnických osôb podať žalobu o neplatnosť na Európsky dvor. In Dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (právní a institucionální aspekty). Medzinárodná konferencia Ústavu práva a státu AVČR, Třešť, 23.-24. jún 2008.

TOKÁR, A. Právna subjektivita obchodných spoločností podľa európskeho práva. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.

Citácie vo WOS:

TOKAR A CACIPEN PAL ROMA SUH 2002 Title : Discourse (de)construction of collective identity: Clashing images of Romani Author(s) Mikus M Source: CESKY LID-ETHNOLOGICKY CASOPIS Volume: 95 Issue:3 Pages: 251-272 Published: 2008

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

TOKÁR, A. Zvrchovanosť EÚ po summite v Nice. In Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2002), s. 197. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 167. TOKÁR, A. Vzťah EÚ a členských štátov. In Právny obzor. Roč. 87, č. 5 (2004), s. 490. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 168.

TOKÁR, A. Všeobecné právne zásady práva ES/EÚ. In Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Kalligram 2002, s. 202. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a ( výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 222.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

TOKÁR, A. Letná škola práva Európskej únie na Akadémii európskeho práva pri Európskom univerzitnom inštitúte. In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 503. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 185.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku:

TOKÁR, Adrián: Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii (Európskych spoločenstvách). In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba. Bratislava, Kalligram 2002, s. 126-139.

TOKÁR, Adrián: Včeobecné zásady práva ES/EÚ. In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba. Bratislava, Kalligram 2002, s. 174-181.

TOKÁR, Adrián: Ochrana menšín v medzinárodnom práve. In: Jarábik-Balázs-Tokár. Stav menšinovej legislatívy na Slovensku 2001-2002. State of Minority Legislation in Slovakia 2001-2002. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 180-204.

TOKÁR, Adrián: Právny a inštitucionálny rámec rómskej otázky. In: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Ed. Vašečka, Milan. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 139-156.

TOKÁR, Adrián: Ústava a právny štát. In: Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 67-92.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

TOKÁR, Adrián: Vzťah štátu a cirkvi v zrkadle stredoeurópskej štátovedy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 129-141.

TOKÁR, Adrián: Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 197-205.

TOKÁR, Adrián: Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice. Právny obzor, 84, 2002, č. 3, s. 197-205.

TOKÁR, Adrián: Porovnanie preambúl k ústavám krajín Visegrádskej štvorky. OS- fórum občianskej spoločnosti, 6, 2002, č. 9, s. 53-58.

TOKÁR, Adrián. Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. In Právny obzor. Roč. 87, č. 5 (2004), s. 437-447.

TOKÁR, A. Zmluva o Ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy? In Právny obzor. Roč. 89, č. 5 (2006), s. 435-443.

Referáty a príspevky v zborníku a prednášky na konferenciách na Slovensku:

TOKÁR, Adrián: Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice. In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 2001. Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001. 306 s.

TOKÁR, Adrián. Atypické pramene práva Európskej únie. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 14. november 2004, Modra, Harmónia.

TOKÁR, Adrián. Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu. In Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Vedecký seminár ÚŠaP SAV, 25. jún 2004, Bratislava.

TOKÁR, Adrián. Priamy účinok práva Európskej únie. In Odborný seminár pre sudcov okresných a krajských súdov SR, 3.-5. marec 2004, Trenčianske Teplice.

TOKÁR, Adrián. Priamy účinok práva Európskej únie. In Odborný seminár pre sudcov Najvyššieho súdu SR, 14. máj 2004, Bratislava.

TOKÁR, A. Zmluva o ústave pre Európu – symbol zjednocujúcej sa Európy? In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike, 2.-3. máj 2005, Smolenice. Bratislava: SAP,spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-72-X. s. 15-24.

TOKÁR, A. Demokratický deficit v Európskej únii: skúsenosti Rakúska a Slovenska. Demokracia v Európskej unii. Medzinárodná konferencia Národného konventu o EÚ, Fóra pre Európu a Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. 20. november 2006.

Referáty a príspevky v zborníku a prednášky na konferenciách v zahraničí:

TOKÁR, Adrián. Minorities in the Slovak Republic:Introduction. In Projekt TACIS: Promotion of Tolerance and Improving Interethnic Relations, 24. apríl 2004, Moskva, Russia.

TOKÁR, Adrián. The Use of Minority Languages in Slovak Legislation. In Projekt TACIS: Promotion of Tolerance and Improving Interethnic Relations, 24. apríl 2004, Moskva, Russia.

TOKÁR, Adrián. Anti-Discrimination Legislation in the Slovak Republic. In Projekt TACIS: Promotion of Tolerance and Improving Interethnic Relations, 24. apríl 2004, Moskva, Russia.

TOKÁR, Adrián: Ľudské práva a Slovensko. In: Ľudské práva v pluralistickej spoločnosti. 21.-22. november 2003, Haag, 10 s.

Recenzie:

TOKÁR, Adrián: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. In Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 282-284. Orig. Bobek, M. porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha: C. H. Beck, 2004, 197 s.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

TOKÁR, A. Letná škola práva Európskej únie na Akadémii európskeho práva pri Európskom univerzitnom inštitúte. In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 501-503.

TOKÁR, Adrián: Európsky súdny dvor. Slovenský rozhlas, 12. november 2003.

TOKÁR, Adrián: Tretí pilier Európskej únie. Slovenský rozhlas, 10. december 2003.

TOKÁR, Adrián: Zmena Ústavy SR v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie. Slovenská televízia, 17. december 2003.

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

TOKÁR, Adrián: Vzťah štátu a cirkvi v zrkadle stredoeurópskej štátovedy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 129. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley. University of California Press, 2001, cum., s. 169.

TOKÁR, A. (Rev.) Bobek, M. Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha: C.H. Beck 2004. Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 282. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1134

Ostatné citácie:

TOKÁR, Adrián: Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. In: Európske právo na Slovensku. Ed. Juraj Čorba. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 126. In: Benedik, Marek: Podnet na úvahy a diskusiu. Bulletin slovenskej advokácie, 2003, roč. 6, č. 2, s. 111.

TOKÁR, Adrián. Všeobecné právne zásady práva ES/EÚ. In Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 174. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004, s. 28.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET