Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Zriaďovacia listina

Slovenská akadémia vied
Predsedníctvo

Bratislava 6. 4. 1994
Číslo: 146/0214/94

Zriaďovacia listina

Ústavu štátu a práva
Slovenskej akadémie vied

Rozhodnutím Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v roku 1953 z Ústavu právnych a hospodárskych vied Slovenskej akadémie vied a umení vznikol Kabinet právnych vied Slovenskej akadémie vied, ktorý bol uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. I z 5. 11. 1962 premenovaný na Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Sídlom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied je Bratislava.

Identifikačné číslo ústavu je: 16 70 37.

Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied sa zriadil na dobu neurčitú ako rozpočtové pracovisko Slovenskej akadémie vied.

Vymedzenie základného účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti:

1. Ústav vykonáva základný výskum v oblasti vied o štáte a práve so zameraním na teóriu štátu a práva a právnu filozofiu, medzinárodné právo a právo európskych spoločenstiev, verejné právo a súkromné právo.

2. Výsledky výskumu sa uplatňujú v legislatívnom procese.

3. Ústav vykonáva expertíznu a poradenskú činnosť zameranú na vytváranie právneho štátu a právne postavenie Slovenskej republiky ako nového subjektu medzinárodného práva.

4. Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

5. Ústav zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače sa riadi uzneseniami P SAV.

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ.

Vymedzenie majetku, ku ktorému ústav vykonáva správu majetku štátu (31. 12. 1993 nadobúdacia hodnota):

Hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok podľa účtovnej uzávierky - súvahy 967 340,- Sk
Knižničný fond: knižničné jednotky, finančná hodnota fondu je v zhode so záznamami prírastkového zoznamu. 26 190

Ústav je v rozsahu predmetu svojej činnosti spôsobilý samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa, vystupovať vo svojom mene v pracovnoprávnych, občianskoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch upravených predpismi v oblasti štátnej správy a niesť majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Postavenie, pôsobnosť, organizačnú štruktúru Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ako aj vzťahy k orgánom Slovenskej akadémie vied podrobnejšie upravuje organizačný poriadok Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktorý vydáva riaditeľ po schválení príslušným funkcionárom Slovenskej akadémie vied.

Týmto sa ruší zriaďovacia listina č. 431/0214/1992 zo dňa 25..6. 1992.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET