Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Dušan Nikodým, CSc.
Narodený: 1929
tel. 02/52962325 kl. 102
usapniko@savba.sk
č. d. 48

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1952
CSc. - 1966 
1966 - absolvent Medzinárodnej fakulty pre výuku porovnávacieho práva v Štrasburgu (Faculté Internationale pour L' Einseignement de Droit Comparé Strasbourg)

Pracoviská:
1956-1974 Ústav štátu a práva SAV
1975-1989 Riaditeľstvo dialnic v Bratislave
Od 1990 opäť Ústav štátu a práva SAV, vedúci oddelenia verejného práva
Súčasne 1990-1992 vedúci Legislatívneho odboru SNR
Od 1992 poradca pre legislatívu v NR SR

Členstvá:
Člen redakcie časopisu Právny obzor

Odbor:
Správne právo, vedy o štáte a práve 

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Referendum - aktuálne otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 398-411. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 487, 499. ISSN 0032-6984.

NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 5, s. 505-508. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 487, 499. ISSN 0032-6984.

NIKODÝM, Dušan. Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády = Competences of the President in a parliamentary form of government. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 582-596. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] CIBULKA, Ľ. Vláda v ústavnom systéme Slovenskej republiky (v kontexte zmien Ústavy Slovenskej republiky). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 2, s. 44, 45. ISSN 1336-6912.

NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy = Constitutional Legislation and Open Problems. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 555-562. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 487, 499. ISSN 0032-6984.

NIKODÝM, Dušan. Národná rada Slovenskej republiky v parlamentnej forme vlády = The National Council of the Slovak Republic in a parliamentary form of government. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 6, s. 571-589. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 198, 296. ISBN 978-80-7502-134-2.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy [Constitutional Legislation and Open Problems]. In Premeny ústavného práva : kontinuita a diskontinuita : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014, s. 193-204. ISBN 978-80-89758-00-5.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 322, 1450. ISSN 0019-400X.

NIKODÝM, Dušan. Volebné systémy [Electoral Systems]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 247-256. ISBN 978-80-89019-30-4. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/Dusan_Nikodym_Volebne_systemy_18082014.doc>.
Ohlasy:
[4.1] DOMIN, M. Môžeme ostať bez slovenských europoslancov? In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 3, s. 275, 284. ISSN 1335-6461.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

NIKODÝM, Dušan. K legislatíve po novembri 1989. In Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Bratislava : Slovak Academic Press., 2008, s. 71-90. ISBN 978-80-8095-041-5.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 1, s. 65, 70. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy = Constitutional Legislation and Open Problems. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 555-562. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] BANASZKIEWICZ, B. Nová vlna zájmu o manželství v ústavním právu (úvahy o středoevropských zkušenostech). In Princípy konštitucionalizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 269. ISBN 978-80-7380-586-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan. K legislatíve po novembri 1989. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Bratislava : Slovak Academic Press, 2008, s. 71-90. ISBN 978-80-8095-041-5.
Ohlasy:
[3.1] VOZÁR, J. Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 68. ISSN 1210-9126.
[3.1] VOZÁR, J. - BORGUĽOVÁ, A. Bezbrehá ochrana spotrebiteľa? In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 477. ISBN 978-80-7502-078-9.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 NIKODÝM, Dušan. Národná rada Slovenskej republiky v parlamentnej forme vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 6, s. 571-589. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy. In Premeny ústavného práva : kontinuita a diskontinuita : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2014, s. 193-204. ISBN 978-80-89758-00-5.

AEDA02 NIKODÝM, Dušan. K problematike lobingu. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 336-342. ISBN 978-80-224-1469-2.

AEDA03 NIKODÝM, Dušan. Volebné systémy. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 247-256. ISBN 978-80-89019-30-4.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 NIKODÝM, Dušan. Ústava Slovenskej republiky de lege constitutione. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 127-136. ISBN 978-80-7380-543-2.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

BEF01 NIKODÝM, Dušan. K 60. jubileu Ústavu štátu a práva SAV. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 45-49. ISBN 978-80-224-1422-7.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K reforme verejnej správy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 1, s. 3-10. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 431. ISBN 978-80-8168-002-1.

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 5, s. 391-397. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] BALOG, B. Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2014, s. 169, 193. ISBN 978-80-8155-032-4.

NIKODÝM, Dušan. K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave SR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1994, roč. 77, č. 3, s. 271-275. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] OROSZ, L. Prezident Slovenskej republiky a jeho postavenie v systéme deľby moci. In Jirásek, J. (ed.) Dělba moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2014, 286 s. ISBN 978-80-87382-42-4, s. 169.

NIKODÝM, Dušan. Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 418-431. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] DOMIN, M. Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1059, 1062. ISSN 1335-6461.

NIKODÝM, Dušan. Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 582-596. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] DOMIN, M. Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1059. ISSN 1335-6461.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. Správne súdnictvo Slovenskej republiky po novelách v roku 2002 a 2004. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice : zborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 205-218. ISBN 80-86898-52-0.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 431. ISBN 978-80-8168-002-1.

NIKODÝM, Dušan. K problematike lobingu.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy. In Premeny ústavného práva : kontinuita a diskontinuita : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave. Bílý, J. - Brtko, R. (rec.). Bratislava : Atticum, 2014, s. 193-204. ISBN 978-80-89758-00-5.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Ústavná legislatíva a otvorené problémy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 555-562. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Referendum - aktuálne otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 398-411. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 47. ISBN 978-80-87576-97-7.

NIKODÝM, Dušan. K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave SR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1994, roč. 77, č. 3, s. 271-275. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo SR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 241. ISBN 978-80-7380-433-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. K problematike procesu normotvorby. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 142-162. ISBN 978-80-904024-6-1.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. - VOLČKO, V. Ústavné zvyklosti a ich vplyv na interpretáciu, aplikáciu a zmenu práva. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 120. ISBN 978-80-8095-084-2.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan. Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2001, roč. 84, č. 5, s. 373-385. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 29. ISBN 978-80-87576-97-7.

NIKODÝM, Dušan. K legislatíve po novembri 1989. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. - Bratislava : Slovak Academic Press., 2008, s. 71-90. ISBN 978-80-8095-041-5.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 53. ISBN 978-80-224-1272-8.

NIKODÝM, Dušan. Volebné systémy.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 5, s. 391-397. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. 2. uprav. vyd. Plzeň : Aleš Ćeněk, 2013, s. 219. ISBN 978-80-73804-33-6.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan. Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 173-185. ISBN 978-80-8095-084-2.
NIKODÝM, Dušan. Tvorba práva v parlamentnej demokracii. In BÁRÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 173-185. ISBN 978-80-8095-084-2.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 582-596. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisice problémy. In Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 168-179.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 330-340. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] PETRANSKÁ ROLKOVÁ, N. Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťročný vývoj (1992 - 2012). Bratislava: Národná rada SR, 2012, s. 345. ISBN 978-80-89052-68-4.

NIKODÝM, Dušan. Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 82, č. 5, s. 404-408. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] PETRANSKÁ ROLKOVÁ, N. Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťročný vývoj (1992 - 2012). Bratislava: Národná rada SR, 2012, s. 347. ISBN 978-80-89052-68-4.

NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 5, s. 504-507. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] IVANIČOVÁ, S. Vybrané problémy inštitútu referenda. In 20 rokov Ústavy SR - I. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, s. 273.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného poriadku a s tým súvisice problémy. In Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 168-179.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L., Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2013, s. 145.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. K problematike procesu normotvorby. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 142-162. ISBN 978-80-904024-6-1.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, 145.
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 530. ISBN 978-80-89447-88-6.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (zost.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 132-137. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. Ústava SR a jej priame novelizácie - 20 rokov Ústavy SR - I. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2012, s. 145.
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 530. ISBN 978-80-89447-88-6.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 5, s. 391-397. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] BROSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. 2 uprav. vyd. Plzeň : Aleš Ćeněk, 2013, s. 219. ISBN 978-80-73804-33-6.
2. [4] BALOG, B. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústvným zákonom. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 321, 325.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01

NIKODÝM, Dušan. Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 418-431. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 330-340. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] ĽALÍK, T. Politika a aktivizmus na ústavnom súde. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 5, s. 692. ISSN 1335-6461.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. K problematike procesu normotvorby. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-904024-6-1.
Ohlasy:
1. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. In základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 92.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (zost.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 132-137. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
1. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 92. ISBN 978-80-89447-54-1.
2. [4] BREJCHOVÁ - LAPČÁKOVÁ, M. K ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 2, ISSN 1335-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. Druhá komora parlamentu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 531-544. ISSN 0032-6984. APVV -0340-10 "Podpora výskumu a vývoja".

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 330-340. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press, 2010 (cumm. 1-4), s. 356. ISSN 0019-400X.

NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 5, s. 505-508. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] ČENTÍK, T. Niektoré aspekty referendovej otázky. In Justičná revue. Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1140

NIKODÝM, Dušan. Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 82, č. 5, s. 404-408. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] ČENTÍK, T. Niektoré aspekty referendovej otázky. In Justičná revue. Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1138

NIKODÝM, Dušan. Referendum - aktuálne otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 398-411. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] ČENTÍK, T. Niektoré aspekty referendovej otázky. In Justičná revue. Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1136

NIKODÝM, Dušan. Referendum v Ústave Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 1, s. 21-27. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] KRUNKOVÁ, A. Efektívnosť priamej demokracie v Slovenskej republike. In Právník. Roč. 149, č. 9 (2010), s. 918
2. [4] ČENTÍK, T. Niektoré aspekty referendovej otázky. In Justičná revue. Roč.62, č. 10 (2010), s. 1136.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

NIKODÝM, Dušan. K ústavnému systému Slovenskej republiky. In Jermanová, H., Masopust (eds.) Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Ústavem státu a práva a Fakultou právnickou ZČU v Plzni. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR ve vydavatelství Aleš Čeněk ISBN 978-80-87439-02-9, 978-80-7380-299-8, 2010, s. 83-97.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

NIKODÝM, Dušan. Preukazovanie pôvodu majetku. In SME, 05. 03. 2010.
NIKODÝM, Dušan. Plynutie lehoty na vyhlásenie referenda, ak prezident podá návrh na ústavný súd o súlade referenda s Ústavou. In SME, 25. 01. 2010.

Citácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K problematike správneho súdnictva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 6, s. 303-312. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 275.
NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 5, s. 505-508. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 112, 176.
NIKODÝM, Dušan. K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave SR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1994, roč. 77, č. 3, s. 271-275. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 221.
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 5, s. 391-397. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] HERC, T. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. In Právny obzor. Roč. 92, č. 5 (2009), s. 416.
NIKODÝM, Dušan. Referendum - aktuálne otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 398-411. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 176, 179.
NIKODÝM, Dušan. Referendum - aktuálne otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 398-411. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 176, 179.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan. K problematike normotvorby. In Masopust, Z.-Jermanová, H (ed.) Metamorfózy práva ve střední Evropě. - Praha : Aleš Čeněk, 2008, s. 142-162. ISBN 978-80-7380-149-9.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 101, 111, 112
NIKODÝM, Dušan. Kompatibilita ústavného systému. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (zost.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnicá fakulta UPJŠ, 2008, s. 132-137. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 68, 69, 72.
NIKODÝM, Dušan. Právny štát a deľba moci. In Problémy právneho štátu v Ústave Slovenskej republiky. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV. - Bratislava : Veda, 1998, s. 36-55.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 221.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - VOZÁR, Jozef. Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, 274 s., s. 61-82. ISBN 978-80-7144-168-7; 978-80-224-1050-2.

ADFB Vedcké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

NIKODÝM, Dušan. K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 330-340. ISSN 0032-6984.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách:

NIKODÝM , D. Problematika Ústavy SR, verejná správa In Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti Martin Potuček Jozef Uhrík. Bratislava: Ekonomický Ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-168-7 vo vydavateľstve Veda , 2008. ISBN 978-80-224-1050-2, kapitola 3., s. 61-74.

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch:

NIKODÝM, D. Poslanecká imunita de lege constitutione. In Právny obzor. Roč. 91, č. 2 (2008), s. 85-93.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

NIKODÝM, D. Poslanecká imunita. In Pocta profesorovi Gašparovi. Medzinárodná vedecká konferencia, 7. decembra 2007, Košice. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN, s. 190-196.

NIKODÝM, D. K legislatíve po novembri 1989. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 71-90.

NIKODÝM, D. K reforme verejnej správy. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805 Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 91-99.

NIKODÝM, D. K problematike normotvorby. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 142-162.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

NIKODÝM, D. Proces normotvorby. In Metamorfózy práva v strednej Európe. Medzinárodná konferencia Ústavu státu a práva AVČR a Právnickej fakulty ZČU v Plzni, Znojmo, 11.-13. jún 2008.

NIKODÝM, D. Preukazovanie pôvodu majetku. In Dny práva. II. ročník medzinárodnej konferencie Právnickej fakulty MU Brno, Brno, 4.-5. november 2008.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

NIKODÝM, D. Pôsobenie JUDr. Gustáva Husáka v Ústave štátu a práva SAV. Rozhovor pre ČT 2, 21. 01. 2008.

Citácie vo WOS:

NIKODYM D VEREJNOST 0602 1990 Title: Prelude to a Divorce? The Prague Spring as Dress Rehearsal for Czechoslovakia s Velvet Divorce. Author (s): Brown S Source: EUROPE-ASIA STUDIES Volume: 60 Issue: 10 Pages: 1783-1804. Published: 2008

Citácie v iných citačných indexoch a databázach:

Index to Foreign Legal Periodicals:

NIKODÝM, D. K reforme verejnej správy. (Summ. In English). In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 3-10. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: Univesity of Caligornia Press 2007 (cum), s. 802.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

NIKODÝM, D. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor. Roč. 90, č. 5 (2007), s. 394. Vozár, J. Zákonodárne prešľapy. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 476.

NIKODÝM, D. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor. Roč. 90, č. 5 (2007), s. 391. Vozár, J. Zákonodárne prešľapy. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 478.

NIKODÝM, D. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor. Roč. 90, č. 5 (2007), s. 397. Vozár, J. Zákonodárne prešľapy. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 480.

NIKODÝM, D. K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave SR. In Právny obzor. Roč. 77, č. 3 (1994), s. 271-275. Kanárik, I. Parlamentná deľba moci. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, 184.

NIKODÝM, D. Právny štát a deľba moci. In Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV, Piešťany 28.-30. november 1997, s. 36-55. Kanárik, I. Parlamentná deľba moci. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 184.

NIKODÝM, D. Referendum v Ústave Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 80, č. 1 (1997), s. 24. Krumková, A. Inštitút referenda v Slovenskej republike. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republike. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699- 9, s. 208.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

NIKODÝM, D. Referendum (aktuálne otázky). In Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 400. Zich, M. Některá možná východiská pro českého ústavodárce v oblasti referenda. In Právník. Roč. 147, č. 8 (2008), s. 859.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

NIKODÝM, D. K reforme verejnej správy. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 3-10.

NIKODÝM, D. Kompatibilita ústavného systému. In Právny obzor. Roč. 90, č. 5 (2007), s. 391-397.

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

NIKODÝM, D. K vývoju organizačnej štruktúry verejnej správy Slovenskej republiky. In Grospič, J., Louda, T., Vostrá, L. (eds). Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-028-4. s. 13-22.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

NIKODÝM, D. Kompatibilita ústavného systému. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. 6.-7. september 2007, Košice.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

NIKODÝM, D. Pozmeňovacie návrhy a kvalita legislatívy, vzdanie sa poslaneckého mandátu. Pravda 01.02.2007.

NIKODÝM, D. K novele zákona o sociálnom poistení - legislatívne problémy. SME 14.02.2007.

NIKODÝM, D. Imunita poslanca. STV rozhovor 02.03.2007.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 610. Kukliš, P. Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Grospič, J., Louda, T., Vostrá, L. (eds). Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-028-4. s. 38.

NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. In Právny obzor. Roč. 86, Č. 6 (2003), s. 610. Územní samospráva, její problémy a perspektívy ve XXI. století. In : Akademický bulletin. Č .3 (2007), s. 9.

NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 611. Územní samospráva, její problémy a perspektívy ve XXI. století. In Parlamentní listy. Č. 12 (2006), s. 69.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

NIKODÝM, D. Aktuálne otázky sociálneho poistenia. Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 14.-15. november 2006. Gajdošíková Ľ. Správa z medzinárodnej konferencie Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala 14.-15. novembra 2006 v Bratislave. In Právny obzor. Roč. 89, č. 6 (2006), s. 536.


Publikačná činnosť za roky 2000 až 2006

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

NIKODÝM, Dušan: Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 84, 2001, č. 5, s. 373-385.

NIKODÝM. Dušan: Referendum - aktuálne otázky. Právny obzor, 85, 2002, č. 5-6, s. 398-411.

NIKODÝM, Dušan: K problematike kontroly v územnej samospráve. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 6, 2003, s. 610-625.

NIKODÝM, Dušan. Správne súdnictvo. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 467-476.

NIKODÝM, Dušan. Diskusný príspevok k návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. In Právny obzor. Roč. 78, č. 5 (2004), s. 448-450.

NIKODÝM, D. Konstytucyjne i prawne aspekty traktatu ustanawiajacego konstytucje dla Europy. In Studia prawnicze. Roč. 169, č. 3 (2006), s. 113 – 118.

NIKODÝM, D. K reforme verejnej správy. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 3-10.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

NIKODÝM, Dušan: Úprava režimu politických strán v ústave. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán. Piešťany, 2000. Bratislava, Ústav štátu a práva, Friedrich Ebert Stiftung 2000, s. 21-26.

NIKODÝM, Dušan: Referendum v Ústave SR. In: Zborník z konferencie: Ústava SR a jej legislatívne perspektívy, Tatranská Javorina 2000, s. 20-28.

NIKODÝM, Dušan: Ombudsman a prokuratúra de lege ferenda. In: Medzinárodný seminár: Ombudsman a prokuratúra, november 2000. Bratislava.

NIKODÝM, Dušan: Prosecution and Public Administration. In: The prosecutors office in a democratic and constitutional state. The General Prosecutors Office and the Slovak National supporting Comitee of Europe 2000. 5.4-7.4. 2003, Stará Lesná, s. 34-38.

NIKODÝM, Dušan. Verejný ochranca práv a prokuratúra. In Postavenie ombudsmana v demokratickom právnom štáte. Bratislava: Kancelária verejného ochrancu práv, 2004. s. 28-31.

NIKODÝM, Dušan. Problematika správneho súdnictva. In Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná konferencia, 22.-23. október 2004, Fakulta verejnej správy, Košice.

NIKODÝM, Dušan. Suverenita štátu. In Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Vedecký seminár ÚŠaP SAV, 25. jún 2004, Bratislava.

NIKODÝM, Dušan. K problematike referenda. In Expertízny seminár Výskumného centra slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 29. november 2004, Bratislava.

NIKODÝM, D. Správne súdnictvo. In Teória a prax verejnej správy, 22.-23. október 2004, Košice. Košice: UPJŠ 2004. ISBN 80-7097-595-4. s. 412-415.

NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a Zmluva o Ústave pre Európu. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 8-13.

NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a Zmluva o Ústave pre Európu. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. 6 s.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

NIKODÝM, Dušan: Postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky. In: Zborník z konferencie: Transformace ústavních systémů zamí střední a východní Evropy. Praha, Právnická fakulta UK 2000. s. 226-238.

NIKODÝM, Dušan: Kontrola územnej samosprávy v Slovenskej republike. In: Reforma veřejné správy v teórii a praxi (Problémy reformy v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarskej republike, Poľskej republike). 22.-24. október 2003, Třeští, 6 s.

NIKODÝM, Dušan: Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi. In Pocta Prof. JUDr. V. Pavlíčkovi. Praha: LINDE 2004, s. 359-370.

NIKODÝM, Dušan. K problematike kontroly územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Ed. Grospič, J., Vostrá, L. Plzeň: Aleš Ceněk, s.r.o., 2004. s. 86-105.

NIKODÝM, Dušan. Správne súdnictvo Slovenskej republiky po novelách v roku 2002 a v roku 2004. In Aktuálne otázky tvorby práva v Českej republike, Slovenskej republike, Poľskej republike. Medzinárodné sympózium ÚSP AV ČR, 29.-30. november 2004, Praha.

NIKODÝM, D. Správne súdnictvo Slovenskej republiky po novelách v roku 2002 a 2004. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J. Čermáková, 29.-30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk spol. s r.o., 2005. ISBN 80-86898-52-0. s. 205-218.

NIKODÝM, D. K ústavnoprávnej charakteristike zmluvy o Ústave pre Európu. In Wladza ustawodancza v panstvie czlonkowskim Unii europejskej. Medzinárodná konferencia INP Poľskej akadémie vied, 11. december 2005, Warszawa. 9 s.

NIKODÝM, D. K vývoju organizačnej štruktúry verejnej správy Slovenskej republiky. In Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektívy v XXI. století. Medzinárodná konferencia Ústavu státu a práva AVČR, 19. – 22. november 2006, Třeští.

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

NIKODÝM, D. Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky. (Summ in English). Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 373. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 205.

NIKODÝM, D. Správne súdnictvo. Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 467. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 108.

NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. (Summ. in English)Právny obzor, Roč. 86, č. 6 (2003), s. 610. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 106.

Ostatné citácie:

NIKODÝM, Dušan: Referendum v Ústave Slovenskej republiky. Právny obzor, 80, 1997, č. 1. In: Orosz, Ladislav-Foldesová, Andrea, Diskusia o zmenách Ústavy Slovenskej republiky. In: Transformácia ústavních systémů zemí střední a východní Ecropy. Sborník z konference 15.-16. října, právnická fakulta UK Praha, 2000, s. 216.

NIKODÝM, Dušan: K uzneseniu Ústavného súdu SR o výklade čl 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy SR. Právny obzor, 80, 1997, č. 5. In: Orosz, Ladislav-Foldesová, Andrea, Diskusia o zmenách Ústavy Slovenskej republiky. In: Transformácia ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník z konferencie 15.-16. října 1999, Právnická fakulta UK Praha, 2000, s. 216.

Hutta, Vladimír-NIKODÝM, Dušan: Nová úprava správneho konania. Bratislava: Obzor 1970, s. 17. In: Babiaková, Eva, Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností rozhodnutia. Justičná revue, 54, 2002, č. 3, s. 284.

NIKODÝM, Dušan: Prokuratúra a verejná správa. In: Medzinárodný seminár: prokuratúra v demokratickom a právnom štáte. 25.-27. apríl 2003, Stará Lesná. In: Správa zo seminára Prokuratúra v demokratickom a právnom štáte. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 5, s. 532.

NIKODÝM, Dušan: K problematike kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republike. In Reforma veřejnej správy v teórii a praxi. In Vostrá, Lenka-Grospič, Jiří, Zpráva o vědecké konferenci. Právnik. Roč. 143, č. 5 (2004), s. 527.

NIKODÝM, Dušan: K problematike kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republike. In Reforma veřejné správy v teórii a praxi. Problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice. 22.-24 október 2003, Praha. In Vostrá, Lenka – Grospič, Jiří. Zpráva o vědecké konferenci. In Právnik. Roč. 143, č. 5 (2004), s. 527.

NIKODÝM, Dušan. Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi. In Pocta prof. JUDr. Václavovi Pavlíčkovi, CSc k 70. narodeninám. Praha: Linde, 2004. s. 360. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 92.

NIKODÝM, Dušan. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade č. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 80, č. 5 (1997), s. 504. In Valko, Ernest. Fenomén predčasných parlamentných volieb a referenda. In Justičná revue. Roč. 56, č. 3 (2004), s. 295.

NIKODÝM, D. Občan a normotvorba. In Právny obzor. Roč. 81, č. 3 (1997), s. 240. Vostrá,L.– Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2005. s. 41.

NIKODÝM, D. K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 85, č. 5 (2002), s. 509. Vostrá,L.- Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o.,2005. s. 41.

NIKODÝM, D. Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 83, č. 5 (1999), s. 405. Vostrá, L.– Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o.,2005. s. 41.

NIKODÝM, D. Referendum (aktuálne otázky). In Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 398. Vostrá, L.- Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2005. s. 41.

NIKODÝM, D. Tretia novela Ústavy SR. In Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 380. Manik, R. K problematike podpisovania a vetovania zákonov hlavou štátu. In Justičná revue. Roč. 57, č. 4 (2005), s. 462.

NIKODÝM, D. Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 83, č. 5 (1999), s. 404. Derevjaník, P. Spôsob vykonania referenda v SR (vybrané problémy aplikačnej praxe). In Teória a prax verejnej správy. Košice: UPJŠ, 2005. s. 371

NIKODÝM, D. Občan a normotvorba. In Právny obzor. Roč. 81, č. 3 (1997), s. 240. Derevjaník, P. Spôsob vykonania referenda v SR (vybrané problémy aplikačnej praxe). In Teória a prax verejnej správy. Košice: UPJŠ, 2005. s. 371.

NIKODÝM, D. Ústavnoprávne problémy výkonu štátnej moci občanmi. In Pocta prof.Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004, s. 359. Petrův, H. (rec.) Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. In Právník. Roč. 145, č. 2 (2006), s. 243.

NIKODÝM, D. Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 373. Dlugoš, R. - Batisová, K. Postavenie vyššieho súdneho úradníka v slovenskom súdnictve a jeho uplatnenie v občianskom súdnom konaní. In Justičná revue. Roč.57, č. 12 (2005), s. 1547.

NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a zmluva o Ústave pre Európu. In Zborník z konferencie. (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: SAP, 2005. s. 8. Azud, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 345.

NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a Zmluva o ústave pre Európu, s. 8. Gogoláková, E. (rec.) Zborník (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. 349 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 400.

NIKODÝM, D. Rovnoprávnosť a Zmluva o Ústave pre Európu. Šandorfiová, A. – Benko, M. – Brňák, P. Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 211.


Publikačná činnosť za roky 1962 až 2000

Monografie:

NIKODÝM, Dušan: Národné výbory najširšia organizácia pracujúcich. Bratislava, Osveta 1962. 146 s.

NIKODÝM, Dušan: Kontrola v štátnej a hospodárskej správe. Bratislava, ÚŠaP SAV 1969. 339 s.

HUTTA, Vladimír - NIKODÝM, Dušan: Nová úprava správneho konania. Bratislava, Obzor 1970. 266 s.

Ostatná publikačná činnosť:

NIKODÝM, Dušan: K niektorým otázkam uplatnenia kontroly. Právny obzor, 1974, č.3, st. 139 - 146.

NIKODÝM, Dušan: Federatívna úprava štátoprávnych vzťahov Čechov a Slovákov, Právny obzor, 1968, č.8, s.687 - 694.

NIKODÝM, Dušan: Referendum (úvaha de lege ferenda). In: Acta Facultatis Juridicae Univerzitatis Comenianae. Bratislava, SPN, 1969, s. 153- 162.

NIKODÝM, Dušan: K voľnej úvahe so zreteľom na kontrolu konania orgánov štátnej správy. Právny obzor, 1959, č. 1, s. 24 - 35.

NIKODÝM, Dušan: Z problematiky všeobecného dozoru prokuratútry. Pravny obzor, 1960, č.3, s. 129 - 140.

NIKODÝM, Dušan: Súdna kontrola štátnej správy. Právnicke štúdie, 1969, č. 4, s. 767-786.

NIKODÝM, Dušan: Znovuzriadenie krajských národných výborov. Právny obzor, 1971, č.4, s. 281 - 289.

NIKODÝM, Dušan : Úloha práva v novej sústave riadenia. Pravda, 1965, č.12. A Nové postavenie občana v správnom konaní. Práca, 1967, č. 298.

NIKODÝM, Dušan: Do popredia sa dostáva občan. Práca, 1967, č. 153.

NIKODÝM, Dušan: Záruka právnej istoty - zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú občanovi. Práca, 1996, č. 270.

NIKODÝM, Dušan: Zvýšená ochrana práv občanov. Práca, 1967, č. 167.

NIKODÝM, Dušan: Symetria a asymetria. Ľud, 1968, č. 85.

NIKODÝM, Dušan: Otázky národnej sebarealizácie. Ľud, 1968, č. 151.

NIKODÝM, Dušan: Bez suverenity niet národa. Verejnosť, 1990, č. 17.

PREKLADY Z FRANCÚZŠTINY - spoluautor Leonard Bianchi.

1. André Tunc, Právo Spojených štátov amerických. SAV, 1968 s. 148 (Le Droit des États - unis).

2. René David , Anglické právo SAV 1972 s. 125 (Droit anglais).

NIKODÝM, Dušan: Konferencia o novej Ústave Českej a slovenskej federatívnej republiky. Právny obzor, 73, 1990, č. 6, s. 524-525.

NIKODÝM, Dušan: Vecne pomenovať problémy. Niekoľko poznámok k štátnej zmluve. Národná obroda, 2, 1991, č. 106, s. 6. 91.05.07.

NIKODÝM, Dušan: Rok 1990 v legislatíve. Právny obzor, 74, 1991, č. 2, s. 75-79.

NIKODÝM, Dušan: K niektorým otázkam uplatňovania zodpovednosti vlády SR vo vzťahu k SNR. Právny obzor, 74, 1991, č. 6, s. 249-251.

NIKODÝM, Dušan: K problematike správneho súdnictva. Právny obzor, 74, 1991, č. 6, s. 303-312.

NIKODÝM, Dušan: K niektorým otázkam uplatňovania zodpovednosti vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k SNR. In: Zborník prednášok z kolokvia k problematike Zodpovednosť za výkon štátnej správy a samosprávy. Bratislava, Úrad vlády Slovenskej republiky - Právnická fakulta Univerzity Komenského - Združenie miest a obcí na Slovensku - Inštitút pre verejnú správu 1991, s. 116-120.

NIKODÝM, Dušan: Základ spolupatričnosti občanov. Trochu teórie o tvorbe ústav. Národná obroda, 2, 1991, č. 292, s. 3. 91.12.13.

NIKODÝM, Dušan: K novému zákonu o prechode zakladateľskej funkcie. Obecné noviny, 1, 1991.

NIKODÝM, Dušan: O budúcnosti štátu. Obecné noviny, 1, 1991.

NIKODÝM, Dušan - BENEŠ: Je zákon zlý?. Obecné noviny, 1, 1991.

NIKODÝM, Dušan: K problematike správneho súdnictva. Informácie pre poslancov SNR, 1991.

NIKODÝM, Dušan: Tvorba federálnej ústavy a republikových ústav. Právny obzor, 75, 1992, č. 1, s. 6-8.

NIKODÝM, Dušan: Nové ústavné inštitúty. Úvahy nad návrhom slovenskej ústavy. Národná obroda, 3, 1992, č. 193, s. 1 a 3. 92.08.17.

NIKODÝM, Dušan: K transformácii poslancov Federálneho zhromaždenia ČSFR do Národnej rady Slovenskej republiky. Právny obzor, 76, 1993, č. 1, s. 80-83.

NIKODÝM, Dušan: K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave Slovenskej republiky. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 271-275.

NIKODÝM, Dušan: Deľba moci v Ústave SR. Parlamentný kuriér, 1994, č. 6, s. 22.

NIKODÝM, Dušan: K niektorým otázkam pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 3-11.

NIKODÝM, Dušan: Štátoprávny pohľad na autonómiu. Pravda, 1996, s. 11. 96.08.02.

NIKODÝM, Dušan: Nová koncepcia horizontálnych a vertikálnych vzťahov v Národných výboroch. Právny obzor, 51, 1968, č. 5, s. 418-427.

NIKODÝM, Dušan: K návrhu zákona o združovacom a zhromažďovacom práve. Právny obzor, 52, 1969, č. 6, s. 503-508.

NIKODÝM, Dušan: Samospráva -"okrúhly stôl" . Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 6-7,10-11,21,23.

NIKODÝM, Dušan: Referendum v Ústave Slovenskej republiky. Právny obzor, 80, 1997, č. 1, s. 21-27.

NIKODÝM, Dušan: Referendum v Ústave Slovenskej republiky. Parlamentný kuriér, 5, 1997, marec 97 (č. 38), s. 17-19.

NIKODÝM, Dušan: Občan a normotvorba. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 240-244.

NIKODÝM, Dušan: K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 80, 1997, č. 5, s. 505-508.

NIKODÝM, Dušan (rec.): Miloš Řehůřek: Právo účasti občanov na správe vecí verejných. In: Verejná správa, 1998, 2, s. 12.

NIKODÝM, Dušan: Právny štát a deľba moci, Zborník 2 konferencie "Problémy právneho štátu SR ", Nadácia L. Novomeského a ÚŠaP SAV 1997 s. 36 - 55.

NIKODÝM, Dušan: Slovakia, International Encyclopedia of Comparative Law, Max - Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1998 s. 1 - 9.

NIKODÝM, Dušan: Kontiniuta a samostatné republiky v zborníku Štátnosť Česká a československa - tradice a kontinuita. Praha, Karlova Univerzita 1998 s. 1 - 14.

NIKODÝM, Dušan (rec.): Miloš Řehůřek: Právo účasti občanov na správe vecí verejných. In: Verejná správa, 1998, 2, s. 12.

NIKODÝM, Dušan: Právny štát a deľba moci. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike. S. 26-55. Piešťany, 28.-30.11.1997. 1998, s. 36-55.

NIKODÝM, Dušan: Priamo o nepriamej voľbe. Dilema - spoločensko-kultúrny mesačník, 1999, č. 4, s. 22-26.

NIKODÝM, Dušan: Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy SR /s. 91-94/. In: Zborník z vedeckej konferencie: "Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy". 1999. 167 s.

NIKODÝM, Dušan (rec.): Ladislav Orosz - Katarína Šimuničová: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 4, s. 356-358. Orig.: Ladislav Orosz –Katarína Šimuničová.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava, Veda 1998. 140 s. SLA.

Nikodým, Dušan: Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy SR. Právny obzor, 82, 1999, č. 5, s. 404-408.

NIKODÝM, Dušan: Zákony schválené na schôdzi NR SR. Parlament, 1, 1999, č. 2, s. 2-3.

NIKODÝM, Dušan: Zákony schválené na schôdzi NR SR. Parlament, 1, 1999, č. 4, s. 2-3.

NIKODÝM, Dušan: Kontinuita a samostatné republiky. In: Acta Universitatis Carolinae (Iuridica 1-2) - Zborník z vedeckej konferencie: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita, 4.-5.6.1998, Zahrádky. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 1999. 261 s.

NIKODÝM, Dušan: Postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Praha, 15.-16.října 1999. Praha, Právnická fakulta UK 2000. 312 s.

NIKODÝM, Dušan: Úprava režimu politických strán v ústave. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán. Piešťany, 13.-15.január 2000. Bratislava, Ústav štátu a práva, Friedrich Ebert Stiftung 2000, s. 21-26.

NIKODÝM, Dušan: Referendum v Ústave SR. In: Zborník z konferencie: Ústava SR a jej legislatívne perspektívy, Tatranská Javorina, 4.-5. marca 1999. 2000, s. 20-28.

NIKODÝM, Dušan: Komentár k zákonom schválených na 26. schôdzi Národnej rady SR. Parlament, 2000, č. 4, s. 8-9.

NIKODÝM, Dušan: Komentár k zákonom schválených na 26. schôdzi Národnej rady SR (pokračovanie). Parlament, 2000, č. 5, s. 4.

NIKODÝM, Dušan: Komentár k zákonom schválených na 28. schôdzi Národnej rady SR. Parlament, 2000, č. 6, s. 3-5.

NIKODÝM, Dušan: Fungovanie štátu sa nesmie zastaviť. Pravda, 2000, s.

NIKODÝM, Dušan: Ombudsman a prokuratúra de lege ferenda. In: Medzinárodný seminár: Ombudsman a prokuratúra, Krpáčovo, 25.-29. november 2000. 2000.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET