Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD.
Narodený: 1974
tel. 02/52962325 kl. 111
lapsansky@hotmail.com
č. d. 51

Vzdelanie:
1997 - diplom prehĺbených štúdií so špecializáciou na právo Európskych spoločenstiev na Univerzite Montesquieu Bordeaux IV

Pracoviská:
od roku 1999 interný ašpirant Ústavu štátu a práva SAV

Členstvá:

Odbor:
obchodné právo, hospodárske právo

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií = Specific features of obligation relationships of public research institutions. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 2, s. 142-164. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied).

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behaviour for all the participants of economic competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 64-77. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Peripetie eurokonformného výkladu ustanovení o osobnej pôsobnosti zákona o ochrane hospodárskej súťaže na činnosť verejného zdravotného poistenia = Peripeteia of euroconform interpretation of provisions on the personal scope of the Act on Protection of Competition as regards the activity of public health insurers. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 6, s. 566-582. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky = Protection of competition under Article 55 clause 2 of the Constitution of the Slovak Republic. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 18-72. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. Lucia Žitňanská, Ján Husár (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 59, 63. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
1. [4.1] KOŠTA, Ján. Možnosti udržateľnosti financovania dôchodkového systému a nerovností v dôchodkoch v prijateľných medziach v podmienkach demografických zmien v Slovenskej republike. In Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-7144-281-3. Dostupné na internete: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017.pdf
2. [4.1] PEKNÍK, Miroslav. Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : I. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky = System of protection of competition according to Section 55 paragraph 2 of the Constitution of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 576-594. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 59, 63. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 55, 63. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov = Valid legal regulation of periodicals in the light of interventions of the legislator and court jurisprudence. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 226-251. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).
Ohlasy:
1. [4.1] ZLOCHA, Ľ. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 368, 371. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov = Valid legal regulation of periodicals in the light of interventions of the legislator and court jurisprudence. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 226-251. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Systém ochrany hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky = System of protection of competition according to Section 55 paragraph 2 of the Constitution of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 576-594. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behaviour for all the participants of economic competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 64-77. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[4.1] KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 324. ISBN 978-80-8186-511-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady [Freedom of expression in the jurisprudence of the French Constitutional Council]. In VOZÁR, Jozef. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 111-129. ISBN 978-80-224-1470-8. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).
Ohlasy:
[6] KERECMAN, P. Do Vašej knižnice : Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 6, s. 59. ISSN 1335-1079.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži - úvahy de lege ferenda. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 613, 618. ISBN 978-80-8152-443-1.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 7, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 14. ISBN 978-80-8152-399-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ovečková, Oľga, Premlčanie v obchodnom práve, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 302 s. : recenzia = Ovečková, Oľga, The Limitation Period in Commercial Law : book review. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 4, s. 372-374. ISSN 0231-6625.
Recenzia na: Premlčanie v obchodnom práve / Oľga Ovečková. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-205-6.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[3.1] DRGONEC, J. Zákaz cenzúry podľa ústavy Slovenskej republiky : implikované základné právo alebo ústavný princíp a súvisiace otázky. In Právník, 2015, roč. 154, č. 1, s. 65, 76. ISSN 0231-6625.
[4.1] PERÁČEK, T. Právna úprava československého, resp. slovenského mediálneho prostredia po roku 1989. In Digital Science Magazine - recenzovaný vedecký elektronický časopis, 2015, roč. 4, č. 1. ISSN 1339-3782. dostupné na : http://digitalmag.sk/pravna-uprava-ceskoslovenskeho-resp-slovenskeho-medialneho-prostredia-po-roku-1989/#more-1508
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 640, 647. ISBN 978-80-89603-39-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku [Protection of competition in the area of media in Slovakia]. Lucia Žitňanská, Ján Husár (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 204 s. ISBN 978-80-224-1380-0. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.2] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015, vol. 8, no. 11, p. 314. ISSN 1689-9024.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc. Juraj Čorba (ed.). In Európske právo na Slovensku : právny rozmer členstva v Európskej únii. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 395-422. ISBN 80-968886-0-6.
Ohlasy:
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva a transpozícia smernice o žalobách na náhradu škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 988, 998. ISSN 1335-6461.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže = Instruments of unlawful interference by public authorities in economic competition. In Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, s. 88-108. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.2] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015, vol. 8, no. 11, p. 316. ISSN 1689-9024.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] VOZÁR, J. Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 65. ISSN 1210-9126.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu [Crisis and agenda of granting state aid to banks : from the general prohibition of the state aid to restructuring of the financial market]. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-8152-056-3.
Ohlasy:
[3.2] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015, vol. 8, no. 11, p. 316. ISSN 1689-9024.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 VOZÁR, Jozef - MAZÁK, Ján - HOLLÄNDER, Pavel - ŠIKUTA, Ján - ŠIMÍČEK, Vojtěch - TÉGLÁSINÉ KOVÁCS, Júlia - KRESÁK, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - DE MAURO, Lenka - ČENTÉŠ, Jozef - BRÖSTL, Alexander. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Kerecman, P., Bartoň, M. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 224 s. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 LAPŠANSKÝ, Lukáš. Sloboda prejavu v judikatúre francúzskej Ústavnej rady. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov.VIII. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 111-129. ISBN 978-80-224-1470-8.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 JANÁČ, Viliam - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana. Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
citácie:
[10] DRGONEC, J. Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona = The Right to Make Corrections and the Right to Reply Under the Press Law. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 1, s. 35, 46, 47, 49, 51. ISSN 1338-130x. dostupné na. www. ceeol.com (Central and Eastern European Open Library).

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc. Juraj Čorba (ed.). In Európske právo na Slovensku : právny rozmer členstva v Európskej únii. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 395-422. ISBN 80-968886-0-6.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 163. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4.1] CSACH, K. Glosa o prínose práva SR pre právo EÚ - prípad Akcenta CZ a limity súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. In 10 rokov v EÚ : vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2014, s. 204. ISBN 978-80-8152-206-2.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Rozsah vecnej pôsobnosti právnej úpravy zákazu zneužívania dominantného postavenia v záväzkovoprávnych vzťahoch podnikateľov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 6, s. 520-541. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 163. ISBN 978-80-89603-20-6.

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] VOZÁR, J. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). In Právny obzor, 2014, roč. 97, č. 3, s. 220. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3.1] KRÁLIČKOVÁ, B. Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, p. 129. ISSN 1689-9024.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-8152-056-3.
citácie:
[4.1] ČUNDERLÍK, Ľ. Právny rámec riešenia krízových situácií úverových inštitúcií v EÚ ako bazálny inštrument predchádzania finančnej nestability. In HOŠŠOF, B. (ed.) Finančné a sociálne aspekty dlhovej krízy z pohľadu ekonómie a práva. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014, s. 205. ISBN 978-80-89608-18-8.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. ISBN 978-90-224-1380-0.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.), s. 88-108. ISBN 978-80-224-1394-7.

Citácie - ohlasy:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, 320 s. ISBN 978-80-224-1278-2, s. 284

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 14, 66. ISBN 978-80-224-1272-8.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. Lukáš Lapšanský. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] JAKAB, R. Nevyžiadaná reklama prostredníctvom elektronickej pošty. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 3, s. 363. ISSN 1335-6461.
2. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 225. ISBN 978-80-224-1278.
3. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 124. ISBN 978-80-224-1272-8.
2. [4] BAČÁROVÁ, R. (Ne)prípustnosť reklamy liekov s odporúčaním odborníkov a známych osobností I. Dostupné na inernete: http://www.pravo-medicina.sk/detailaktuality?new_id=717PHPSESSID=c2674af52000000b5a88dbffe2ea07ee3438[16.3.2013]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Novotná, M. - Jurčová, M. (ed.) Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 strán. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Novotná, M. - Jurčová, M. (ed.) Súkromné právo v európskej perspektíve. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, 1-4, s. 1245. ISSN 0019-400x.

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1368. ISSN 1335-6461. Recenzia na: Králičková,B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012. ISBN 978-80-224-1271-1.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 200. ISBN 978-80-224-1314-5.


 Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kríza a agenda poskytovania štátnej pomoci bankám: od zásadného zákazu štátnej pomoci k pretváraniu štruktúry bankového trhu. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-8152-056-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Králičková, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2012, roč. 64, č. 10, s. 1368. ISSN 1335-6461. Recenzia na: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva / Lapšanský Lukáš (recenzent). - Bratislava : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1271-1.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo: William S. Hein and Co., Inc., s.145. ISSN 0019-400X.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI04 LAPŠANSKÝ, Lukáš. Novotná, M. - Jurčová, M. (ed.) Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 strán. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Súkromné právo v európskej perspektíve / Novotná, M.- Jurčová, M. (ed). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1245.

GHG Práce zverejnené na internete

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc [elektronický zdroj]. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete: http://www.kbdesin.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/15%20Hosp.sutazPJK.htm
Citácie:
1. [4] KURILOVSKÁ, L. K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 256.


 Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Typy zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 567-583. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Novotná, M. - Jurčová, M. (ed.) Súkromné právo v európskej perspektíve. Zborník z konferencie Občianske právo v európskej perspektíve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011, 207 strán. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 185-190. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Súkromné právo v európskej perspektíve / Novotná, M.- Jurčová, M. (ed). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2011.

GHG Práce zverejnené na internete

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Hospodárska súťaž a štátna pomoc [elektronický zdroj]. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.kbdesin.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/15%20Hosp.sutazPJK.htm>.

Citácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
1. [4] JURIŠTA, O. K prvej novele tlačového zákona. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 11, s. 1454, 1459. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] VOZÁR, J. Vývoj práva nekalej súťaže na našom území. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 2, s. 131.
2. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo: William S. Hein and Co., Inc., s.145. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. Lukáš Lapšanský. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984. APVV-0340-10 "Podpora výskumu a vývoja".


 Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Náčrt právneho režimu nekalej súťaže vo Francúzsku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 571-590. ISSN 0032-6984.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kríza a súťažná politika: medzi cenzúrou zámerov aktérov hospodárskeho života a dotváraním rámca odvetvovej politiky. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 204. ISBN 978-80-7160-301-6.

Citácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 117.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch:

LAPŠANSKÝ, L. Porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže orgánmi verejnej moci. In Právo pre ROPO a obce. Roč. 1, č. 1 (2008), s. 25-30.

LAPŠANSKÝ, L. Úprava niektorých ustanovení Obchodného zákonníka a nadväzujúcich právnych predpisov po novom. In Dane a účtovníctvo v praxi. Roč. 13, č. 3 (2008), s. 39-45.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

LAPŠANSKÝ, L. Jav personifikácie majetku v právnych inštitútoch konkurznej podstaty úpadcu a podniku podnikateľa a jeho dopad na štruktúru právneho vzťahu. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 140-153.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

LAPŠANSKÝ, L. Spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Dane a účtovníctvo v praxi. Č. 8(2007), s. 28-35.

LAPŠANSKÝ, L. Rozsah vecnej pôsobnosti právnej úpravy zákazu zneužívania dominantného postavenia v záväzkovo - právnych vzťahoch podnikateľov. In Právny obzor. Roč. 90, č. 6 (2007), s. 520-541.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

LAPŠANSKÝ, L. Výstupy právnej expertnej skupiny na zmeny legislatívy týkajúcej sa správy bytov v osobnom vlastníctve v SR vo svetle zákona č. 268/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.. In Správa bytových domov. Kongresové centrum, Ministerstvo zahraničných vecí. 19.-20. december 2007, Bratislava.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Komunitárne právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a prístup k unikátnym zariadeniam. Právny obzor, 82, 1999, č. 2, s. 103-116.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Komunitárne právo odvodené a prístup k unikátnym zariadeniam. Právny obzor, 82, 1999, č. 3, s. 226-242.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Reklama na tabakové výrobky (nielen) vo Francúzsku. Stratégie, 1999, č. 8.

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku:

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Hospodárska súťaž a štátna pomoc. In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba. Bratislava:Kalligram, 2002, s. 395-422.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Spoločnosť s ručením obmedzeným. In: Vozár, Jozef a kol: Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2002, s. 61-80.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Vedenie firmy. In: Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2003, 26 s.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Hospodárska súťaž a štátna pomoc. In: Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 12-23.

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Kapitoly 3/3.5, 5/2.3, 5/5.3. In Vozár Jozef a kol.Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2004, s. 28.

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí:

LAPŠANSKÝ, Lukáš:D. VIII. Kartelrecht. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. Munchen: Verlag C.H. Beck, 2003, 22 s.

Vedeké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov. Právny obzor, 84, 2001, č. 2, s.117-133.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Koncentrácia podnikateľských subjektov v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 4, s. 31-34.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Vymedzenie relevantného trhu v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaži. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 5, s. 33-36.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 6, s. 34-36.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 7, s. 26-29.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 10, s. 29-33.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Zodpovednosť podnikateľov za vady veci a škody spôsobené vadným výrobkom. Dane a účtovníctvo, 2001, č. 11, s. 22-28.

LAPŠANSKÝ, Lukáš - VOZÁR, Jozef: Komentár k zákonu o reklame. Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 18-25.

LAPŠANSKÝ, Lukaš: Podnikateľ a novela Obchodného zákonníka. Dane a účtovníctvo, 2002, č. 1, s. 24-27.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Obchodné spoločnosti a novela Obchodného zákonníka. Dane a účtovníctvo, 2002, č. 4, s.17-21.

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku. Právny obzor, 85, 2002, 4. 5-6, s. 501-510.

VOZÁR, Jozef – LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 489-510.

Recenzie:

LAPŠANSKÝ, L. Ovečková, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, 230 s. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 400-401.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Komunitárne a európske právne normy v judikatúre Ústavnej rady Francúzskej republiky. In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov. Bratislava 2002.

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Pramene práva hospodárskej súťaže. In Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV,13. november 2004, Modra, Harmónia.

LAPŠANSKÝ, L. Analýza efektívnosti spravovania bytového fondu SR. In Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa. Seminár Academia Istropolitana Nova, Institut fur Wohnungswesen, Immobilienwitschaft, Stadt-und Regionalentwicklung. 7. december 2006, Bratislava.

Vedecké práce na internete:

LAPŠANSKÝ, Lukáš. Miesto komunitárneho protimonopolného práva pri ochrane hospodárskej súťaže v Slovenskej republike. In www. europeana .sk, rubrika Publikácie.

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

LAPŠANSKÝ, L. Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 501. In Index to Foreign Legals Peridicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 373.

Ostatné citácie:

LAPŠANSKÝ, Lukáš: Hospodárska súťaž a štátna pomoc. In: Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 395. In: Benedik, Marek: Podnet na úvahy a diskusiu. Bulletin slovenskej advokácie, 2003, roč. 6, č. 2, s. 112.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET