Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Dr.h.c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Narodená: 1967
tel. 02/52962325 kl. 102
usapluci@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Trendy fúzie policajných činností a informačno-komunikačných terchnológií = Trends in the fusion of police activities and information and communication technologies. In Bezpečnostní teorie a praxe, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 3-18. ISSN 1801-8211. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - VOJTUŠ, František. Je s ustanovením § 71 ods. 2 Trestného poriadku skutočne všetko v poriadku? = Is everything in Order with the Provision of Section 71 (2) of the Criminal Code? In Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava : vedecký časopis Akadémie PZ v Bratislave, 2018, roč. IV, č. 1, s. 75-85. ISSN 2453-6954. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek. Sankčná politika štátu voči právnickým osobám - budúci vývoj = State penal policy againist the legal persons - futuru development. In Paralely a divergencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 335-346. ISBN 978-80-223-4634-4. Dostupné na internete: http://stella.uniba.sk/texty/Paralely_divergencie.pdf (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] MACKOVÁ, Z. Social Protection in Slovak Republic in the First Decade of the 21-st Century. In Bratislava Law Review, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 57, 62. ISSN 2585-7088.

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.
Ohlasy:
1. [4.1] SURMÁNEK, E. Vplyv taktiky vedenia výsluchu na jeho zákonnosť. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 3, s. 424, 425, 428, 432. ISSN 1335-6461.

KURILOVSKÁ, Lucia. Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] MARCZYOVÁ, K. Právo na spravodlivý súdny proces. In Dny práva 2016 : část XI. : Ústavněprávní aspekty v trestním řízení. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 151, 153, 156. ISBN 978-80-210-8562-6.
2. [4.1] STRÉMY, J. Quo vadis likvidácia obchodnej spoločnosti. In Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, 2017, roč. 3, č. 2, s. 57, 64. ISSN 2453-6954.
3. [4.1] SURMÁNEK, E. Vplyv taktiky vedenia výsluchu na jeho zákonnosť. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 3, s. 427, 432. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 56, 62. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia. Trestná zodpovednosť právnických osôb = Corporate criminal liability. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1273-1289. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
1. [4.1] KLESNIAKOVÁ, J. Náčrt špecifických okolností rozhodovania o peňažných nárokoch poškodených v trestnom konaní proti právnickým osobám. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 3, s. 393, 395. ISSN 1335-6461.
2. [4.1] ŠANTA, J., MEZEI, M. Dozor prokurátora pri stíhaní právnických osôb. In Policajná teória a prax, 2017, roč. 25, č. 1, s. 76, 87. ISSN 1335-1370.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia - BURDA, Eduard. Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Trestná zodpovednosť právnických osôb: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. 11. 2009. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 157-176. ISBN 978-80-89447-15-2. Dostupné na internete: http://www.uninova.sk/files/sk/fp/konferencie/trestna-zodpovednost/zbornik_tzpo_web.pdf
Ohlasy:
1. [4.1] KLESNIAKOVÁ, J. Náčrt špecifických okolností rozhodovania o peňažných nárokoch poškodených v trestnom konaní proti právnickým osobám. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 3, s. 393. ISSN 1335-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek. Dualizmus trestnej zodpovednosti. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 207-224. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia a kol. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť [Criminal Procedure Law : general and specific part]. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.
Ohlasy:
[4.1] KRAJČOVIČ, M. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu. In Justičná revue, 2016, č. 8-9, s. 841, 852. ISSN 1335-6461

KURILOVSKÁ, Lucia. Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T., Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edícia Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] SURMÁNEK, E. Zmena právnej kvalifikácie skutku v meritórnom rozhodnutí súdu. In Justičná revue, 2016, č. 1, s. 81, 82, 84. ISSN 1335-6461.
[4.1] KOŠIČIAROVÁ, S. Povinnosť správneho súdu aplikovať trestnoprávne zásady vo veciach správneho trestania. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 8-9, s. 895. ISSN 1335-6461.
[4.1] BOROŠ, M. Náležité zistenie skutkového stavu veci v kontexte odklonov v trestnom konaní. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 12, s. 1412, 1413, 1424. ISSN 1335-6461.
[4.1] ČENTÉŠ, J. - KRAJČOVIČ, M. Súčinnosť úpadcu pri zisťovaní majetku v konkurznom konaní a netrestný postih jej nesplnenia de lege ferenda. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 2, s. 70, 76. ISSN 1336-6912.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

KURILOVSKÁ, Lucia - BURDA, Eduard. Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. 11. 2009. Bratislava : Eurokódex, 2009, s. 157-176. ISBN 978-80-89447-15-2. dostupné na: http://www.uninova.sk/files/sk/fp/konferencie/trestna-zodpovednost/zbornik_tzpo_web.pdf
Ohlasy:
[3.1] BOHATA, P. Slowakische republik : Strafbarkeit juristischer personen - Teil 1. In Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2016, roč. 25, č. 11, s. 339. ISSN 0941-6293.
[4.1] HAVELKOVÁ, M., BELEŠ, A. Vyvodzovanie trestnoprávnej a administratívnej zodpovednosti voči právnickým osobám. In Notitiae iudiciales Academiae collegi aedilium in Bratislava, 2016, roč. 2, č. 1, s. 96, 106. ISSN 2453-6954.
[3.1] FRYŠTÁK, M., ČENTÉŠ, J. et al. Corporate Criminal Liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). Brno : Masaryk University, 2016, p. 106, 250. ISBN 978-80-210-8382-0.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - LENHARTOVÁ, Katarína. EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície = EU as an open way of restorative justice. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, M. Restorative Justice in the Conditions of the Slovak Republic. In International and Comparative Law Review, 2016, vol. 16, no. 1, p. 42. ISSN 1213-8770.
[4.1] HAMRANOVÁ, D. Restoratívna justícia v teoretických a aplikačných súvislostiach. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 2, s. 100, 112. ISSN 1336-6912.

KURILOVSKÁ, Lucia. Trestná zodpovednosť právnických osôb = Corporate criminal liability. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1273-1289. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] STRÉMY, T. Druhy a zásady ukladania trestov na základe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 508. ISBN 978-80-8152-443-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Extrémistická scéna v Slovenskej republike a súčasné trendy = Extremist scene in the Slovak Republic and current trends. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 401-420. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KURILOVSKÁ, Lucia. Základné zásady trestného konania : Účel a základná limitácia [Basic Principles of Criminal Proceedings. Purpose and Basic Limitation]. Strémy, T. - Kordík, M. (rec.). 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. Edícia Monografie. ISBN 978-80-89122-91-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] BLAŽEK, R. Možné porušenie práva na obhajobu v konaní proti ušlému. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 1, s. 78, 81, 83. ISSN 1335-6461.
[4.1] ŠANTA, J. Tlmočenie a preklad v trestnom konaní v jeho historickom kontexte. In Magister Officiorum, 2015, roč. 5, č. 1, s. 45, 56. ISSN 1338-5569.
[4.1] SURMÁNEK, E. Obligatórny výsluch podozrivej osoby. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 10, s. 1172, 1178. ISSN 1335-6461.
[3.1] KALVODOVÁ, V. - HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, s. 210, 214, 273, 431, 479. ISBN 978-80-210-8072-0.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Sloboda prejavu versus ochrana osobnosti. In Bulletin slovenskej advokácie, 1996, roč. 2, č. 6, s. 18-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] ERDŐSOVÁ, A. "Krátke" pojednanie o škodách, ujmách a ich náhradách vo svetle judikatúry súdov vnútroštátnych, českých, Súdneho dvora EÚ i Európskeho súdu pre ľudské práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 15, 27. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AEDA01 KURILOVSKÁ, Lucia - STANISLAV ŠIŠULÁK. Polícia ako determinant protikorupčných aktivít vo všetkých sférach spoločnosti. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 343-352. ISBN 978-80-224-1469-2.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
citácie:
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014, s. 14. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 107, 162. ISBN 978-80-89603-20-6.

KURILOVSKÁ, Lucia. Trestná zodpovednosť právnických osôb. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1273-1289. ISSN 1335-6461.
citácie:
[3] GREGUŠOVÁ, A. - ZEMAN, Š. Komparácia českej a navrhovanej slovenskej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Fryšták, M. - Žatecká, E. (eds.) Nové jevy v hospodářské kriminalitě : juristický, kriminalistický a kriminologický pohled : sborník příspěvků z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 71, 83, 89. ISBN 978-80-210-7515-3.
[4.1] VAČOK, J. Kolektívna zodpovednosť verzus zodpovednosť jednotlivca. In Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť :zborník príspevkov z konferencie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 279, 282. ISBN 978-80-8082-777-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia - BURDA, Eduard. Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. 11. 2009.. - Bratislava : Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-89447-15-2.
citácie:
[4] MEDELSKÝ, J. Trestná zodpovednosť v Slovenskej republike po novom. In Policajná teória a prax, 2014, roč. 22, č. 4, s. 128, 133. ISSN 1335-1370.
[4.1] STRÉMY, T. - GREGUŠOVÁ, A. Legal Successor's Criminal Liability with Regard to a Legal Entity. In Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť :zborník príspevkov z konferencie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 225, 232. ISBN 978-80-8082-777-9.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia. Potreba akreditácie probačných programov. In Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Praha : Leges, 2014, s. ? ISBN 978-80-7502-034-5.

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGUROVÁ, Zuzana - KURILOVSKÁ, Lucia. Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 280, 282. ISBN 978-80-224-1272-8.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia - BURDA, Eduard. Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. 11. 2009. Bratislava : Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-89447-15-2.
Citácie:
1. [4] ŽITNÍK, V. Pravá a nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. In Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb : sekcia trestné právo. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského - Právnická fakulta, 2013, s. 237. ISBN 978-80-7160-359-7.
[4] ŽITNÍKOVÁ, M. Trestná zodpovednosť právnických osôb. In Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb : sekcia trestné právo. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského - Právnická fakulta, 2013, s. 246. ISBN 978-80-7160-359-7.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KURILOVSKÁ, Lucia. Základné zásady tresného konania : účel a základná limitácia. 1. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2013. 141 s. ISBN 978-80-89122-91-2.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - LENHARTOVÁ, Katarína. EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.
KURILOVSKÁ, Lucia - ŠIŠULÁK, Stanislav. Kontrola kriminality policajtov - vyváženosť prevencie a represie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 614-626. ISSN 0032-6984.
KURILOVSKÁ, Lucia - LENHARTOVÁ, Katarína. EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 3, s. 263-270. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia. Novelizácie trestných kódexov vo svetle potrieb aplikačnej praxe. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 472-485. ISBN 978-80-8095-084-2.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.
Citácie:
1. [4] KOČAN, Š. Charakteristika a vyšetrovanie korupcie. Bratislava: Akadémia PZ, 2012, s. 125. ISBN 978-80-8054-532-1.
2. [4] KOČAN, Š. História a budúcnosť inštitútu vyšetrovania v Slovenskej republike. Bratislava: Akadémia PZ, 2012, s. 94, 96. ISBN 978-80-8054-531-4.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 153. ISBN 978-80-224-1271-1.

KURILOVSKÁ, Lucia - ORAVSKÝ, Michal. Niektoré skutkové podstaty hospodárskych trestných činov z pohľadu aplikačnej praxe v dimenzii Európskej únie. Oravský, M. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 591-603. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 445. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČENTÉŠ, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Trestné právo procesné : všeobecná a osobitná časť. 1. vyd. Šamorín : Heuréka, 2012. 864 s. ISBN 978-80-89122-75-2.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia. K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 66-79. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia. K spoločnému podniku ako forme koncentrácie v nadväznosti na program Leniency a účinná ľútosť podľa Trestného zákona. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 253-262. ISSN 0032-6984.

KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek. Právo na obhajobu a porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca. In Zo súdnej praxe, 2012, roč. 17, č. 4, s. 146-150. ISSN 1335-177X.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia. Historický vývoj prezumpcie neviny. In Vyšetrovanie - história, súčasnosť a budúcnosť. - Bratislava : Akadémia PZ, 2012, s. 68-81. ISBN 978-80-8054-531-4.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - ORAVSKÝ, Michal. Niektoré skutkové podstaty hospodárskych trestných činov z pohľadu aplikačnej praxe v dimenzii Európskej únie. Oravský, M. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 591-603. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 445. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KURILOVSKÁ, Lucia. Faktory ovplyvňujúce formovanie zásad trestného konania a postavenie obvineného. In Bárány, E. a kol.Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vo vydavateľstve Academic Press, 2011, s. 352-356. ISBN 978-80-8095-072-9.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. Lucia Kurilovská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Ochrana pred nekalou súťažou trestným právom v právnom poriadku SR. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. - Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 34-47.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia. Kordík, M., Fillová, D., Hrvol,M. Európsky zatýkací rozkaz. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2010, 238 s. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 2, s. 229-231. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Kordík, M., Fillová, D., Hrvol, M. Európsky zatýkací rozkaz. Komentár. - Praha : C.H. Beck, 2010, 238 s.

Citácie

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia. Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 1, s. 95-97. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-169-7. 273 s. - ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press, 2010 (cumm. 1-4) 1130. ISSN 0019-400X.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - ORAVSKÝ, Michal. Niektoré skutkové podstaty hospodárskych trestných činov z pohľadu aplikačnej praxe v dimenzii Európskej únie. Oravský, M. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 591-603. ISSN 0032-6984.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

KURILOVSKÁ, Lucia - TRELAJ, Claude. Komparácia definícií a uplatňovania zásad trestného konania v súvislosti s postavením obvineného v podmienkach niektorých štátov EÚ. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 196. ISBN 978-80-7160-301-6.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter - KURILOVSKÁ, Lucia - JANÁČ, Viliam. Regulation of National Emblems in the Slovac Republic. Lucia Kurilovská, Viliam Janáč. In International Journal of Public Administration in Central and Easten Europe. No. 1/2010. Hungarian Official Journal Publisher, p. 85-92. Dostupné na internete: <http://www.internationaljournal.hu>.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia. Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 1, s. 95-97. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2009, 273 s. - ISBN 978-80-7400-169-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KURILOVSKÁ, Lucia. Polícia obsah nahrávky nikdy nevyšetrovala (zákonnosť odpočúvania). In Pravda, 09. 11. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Zlodeji a vreckári zaplatia dvojnásobok (programové tézy vlády). In Hospodárske noviny, 23.-25. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Vybavovača prepustili (zadržanie). In SME, 27. 08. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Siedmačku Ivanku zasiahol do hlavy (nutná obrana). In Plus jeden deň, 08. 06. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Kto napadne majetok Slotu môže sa dostať do ťažkostí : skutková podstata krivího obvinenia. In Pravda, 06. 03. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Exúčtovníčku SDKÚ musia súdiť znova : neprimeraná dĺžka trvania súdneho konania, prevzatie trestnej veci novým sudcom. In Hospodárske noviny, 03. 03. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Je možné, že polícia spáchala trestný čin, hovorí odborníčka. In Pravda, 08. 01. 2010.
KURILOVSKÁ, Lucia. Právnici: Je to protizákonné a neetické (postup polície pri cvičení, pri ktorom dali do batožiny výbušninu náhodnému cestujúcemu). In SME, 07. 01. 2010.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - TRELAJ, Claude. Výpoveď obvineného ako dôkaz v trestnom konaní.. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, č. 4, s. 341-350. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KURILOVSKÁ, Lucia - TRELAJ, Claude. Právo obvineného nevypovedať. Editor Šimovček Ivan In Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009, s. 128-136. ISBN 978-8082-261-3.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - JANÁČ, Viliam. Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989 (Štátnosť a symbolika v Strednej Európe). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 565-568. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KURILOVSKÁ, Lucia. Vozár, J. Postrehy právnika. In Právny obzor: teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 576-577. ISSN 0032-6984. Recenzia na : Vozár, J. Postrehy právnika. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2009, 114 s. ISBN 978-80-224-1098-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KURILOVSKÁ, Lucia. Slota môže veselo lietať bez dokladov. In Pravda, 29. 09. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Právnici zisťujú či Slota lietadlo neuniesol. In Pravda, 13. 08. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Väzba. In SME, 04. 08. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Drahé nákupy môžu byť trestné. In SME, 01. 08. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Verdikt o Špeciálnom súde môže otvoriť staré kauzy. In SME, 19. 05. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Pediatri nemôžu zneužívanie tajiť. In SME, 13. 05. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Besniacim policajtom hrozí väzenie. In SME, 09. 04. 2009.

KURILOVSKÁ, Lucia. Súdy sú v oslobodení nevinne. In SME, 27. 01. 2009.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/nerecenzovaných:

KURILOVSKÁ, L. Vyplývajú základné zásady trestného konania z aplikačnej praxe? In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 130-139.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

KURILOVSKÁ, L. Trestná zodpovednosť ako prejav právnej subjektivity. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET