Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Peter Kukliš, CSc.
Narodený:
tel. 02/52962325
peter.kuklis@nrsr.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter. Právní normotvorba na Slovensku - vybrané problémy. In Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 172-202. ISBN 978-80-7380-699-9.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. Netradičné právne predpisy? In Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. : Hledá se Prométheus? : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Metamorfózy práva ve střední Evropě VI." pořádané ve dnech 6.-7. června 2018 ve Znojmě.Díl III : Legislativa. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, 2018, s. 199-210. ISBN 978-80-261-0826-9. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. K problematike ústavnoprávnych základov verejnej správy (vybrané problémy). In Verejná správa na rázcestí : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 27. februára 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila na počesť 55. výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. na Katedre správneho a environmentálneho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 68-77. ISBN 978-80-7160-459-4. Dostupné na internete: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Verejna_sprava_na_razcesti.pdf (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) [Selected Problems of Local Self-Government (in Comparison of Some States of the European Union)]. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Ohlasy:
1. [4.1] TRELLOVÁ, L. Obecná samospráva a jej ústavnoprávne aspekty. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 375, 381. ISSN 1336-6912.
2. [4.1] CIBULKA, Ľ. a kol. Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 250, 265. ISBN 978-80-8168-733-4.
3. [4.1] JESENKO. M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice : UPJŠ, 2017, s. 15, 36, 60, 68, 113. ISBN 978-80-8152-539-1.
4. [4.1] NIŽŇANSKÝ, V. Rekonštrukcia štátu II. : Návrat ku koreňom demokracie. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, 2017, s. 64. ISBN 978-80-89402-90-8.
5. [4.1] PALÚŠ, I. Sistačné právo starostu obce v zrkadle legislatívy a praxe. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska - efektívnosť verejnej správy - malé a stredné podnikanie - európske hospodárstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2017, s. 209, 212. ISBN 978-80-89654-39-0.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy [Theory and practice of legislation]. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
Ohlasy:
1. [3.1] CVRČEK, F., NOVÁK, F. a kol. Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 235. ISBN 978-80-7380-698-9.
2. [4.1] HODÁS, M. Realizácia ústavných práv a technika. In LENHART M., ANDRAŠKO J., HAMUĽÁK J. (eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 817. ISBN 978-80-7160-444-57.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter. Ústavnoprávne aspekty verejnej správy. In Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, IV. časť, s. 699-726. ISBN 978-80-8168-511-8.
Ohlasy:
1. [5] ŠMIHULA, D. Krošlák Daniel a kol., Ústavné právo., Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 801 s. : recenzia. In Právník, 2017, roč. 156, č. 9, s. 814-817. ISSN 0231-6625.
2. [6] KORPÁŠ, E., KUKLOVÁ, K. Krošlák, D. a kol., Ústavné právo. Bratislava. Wolters Kluwer, 2016, 801 s., ISBN 978-80-8168-511-8 : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 3, s. 316-317. ISSN 0032-6984.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Ohlasy:
1. [3.1] CVRČEK, F., NOVÁK, F. a kol. Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 235. ISBN 978-80-7380-698-9.
2. [3.1] ŠKOP, M. Některé techniky jazykové metody interpretace práva. In Právník, 2017, roč. 156, č. 9, s. 771. ISSN 0231-6625
3. [4.1] BUJŇÁK, V. Interpretácia ústavného textu a hľadanie principiálneho prístupu. In BARANÍK, K. (ed.) Výzvy a perspektívy vývoja ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 144, 150. ISBN 978-80-7160-453-2.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 256 s. ISBN 80-88931-58-4.
Ohlasy:
1. [3.1] CVRČEK, F., NOVÁK, F. a kol. Legislativa : teoretická východiska a problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 235. ISBN 978-80-7380-698-9.
2. [4.1] MACHYNIAK, J., HALMO, M. Politologické aspekty platových pomerov predstaviteľov obecnej samosprávy na Slovensku. In Žofčinová, V. (ed.) Formy uskotočňovania obecnej samosprávy. Košice : UPJŠ, 2017, s. 70. ISBN 978-80-8152-543-8.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1993, roč. 76, č. 6, s. 565-574. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] THURZOVÁ, M., DUDOR, L., MEZEI, J. Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 154. ISBN 978-80-8168-368-8.

KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe = The current situation in the Slovak law-making process. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [3.1] CISKO, L. Vadné plnenie v obchodných (záväzkovoprávnych) vzťahoch – vybrané aspekty. In Aktuaľni problemi deržavno-pravovogo rozbitky Ukrajini v kontekcti integraščinich procesiv : materiali Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii, prisvjačenoj 10-riččju Institutu upravllinnja ta prava ZNTU. Zaporižžja : „Prosvita“, 2017, s. 354. ISBN 978-966-653-437-1.
2. [4.1] TRELLOVÁ, L. Obecná samospráva a jej ústavnoprávne aspekty. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 372, 381. ISSN 1336-6912.

KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] HODÁS, M. Realizácia ústavných práv a technika. In LENHART M., ANDRAŠKO J., HAMUĽÁK J. (eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 817. ISBN 978-80-7160-444-57.
2. [4.1] HODÁS, M. a kol. Malý parlamentný slovník. Bratislava : Kancelária Národnej rady SR, 2017, s. 172. ISBN 978-80-89052-81-3.
3. [4.1] JESENKO, M. Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 16, 66. ISBN 978-80-8152-539-1.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Územní samospráva v České republice a Evropě. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 23-40. ISBN 978-80-7380-028-4.
Ohlasy:
1. [4.1] CIBULKA, Ľ. a kol. Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 257. ISBN 978-80-8168-733-4.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. K formálnym prameňom práva. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 44-51. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy [Theory and practice of legislation]. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
Ohlasy:
[4.1] KRAJČOVIČ, M. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu. In Justičná revue, 2016, č. 8-9, s. 835, 853. ISSN 1335-6461.
[3.1] KRAJČOVIČ, M. Krátka úvaha o ústavnosti § 61b ods. 3 exekučného poriadku. In VEČEŘA, M., HAPLA, M. (eds.) Weyrovy dny právní teorie 2016 : sborník z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 211, 216. ISBN 978-80-210-8364-6.

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) [Selected Problems of Local Self-Government (in Comparison of Some States of the European Union)]. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Ohlasy:
[3.1] BANIČOVÁ, K. The Council of Europe and Control System in Local Self-Government of the Slovak Republic. In International and Comparative Law Review, 2016, vol. 16, no. 1, p. 144. ISSN 1213-8770.
[3.1] JESENKO, M. Ústavný princíp územnej samosprávy a niekoľko poznámok k jeho realizácii v podmienkach Slovenskej republiky. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 264. ISBN 978-80-7380-636-1.
[4.1] PALÚŠ, I. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 458. ISBN 978-80-8152-442-4.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter - NEMEC, J. - BERČÍK, P. Local Government in Slovakia. In Decentralisation : Experiments and Reforms. - Budapest : Open Society Institute/Local Goverment and Public Service Reform Institute, 2000, s. 297-342. ISBN 9789630032100.
Ohlasy:
[3.1] MARUŠIAK, J. The Reform of the Public Administration in Slovakia. In GADEK, A. (ed.) Rozwoj administraciji publicznej w państwach Grupy Wyszegradzkiej. Tarnów : Wydawnictwo Państwowej Wyśzej Szkoly Zawodowej, 2016, s. 47, 48. ISBN 978-83-941202-4-5.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Ohlasy:
[3.1] KOKEŠ, M. Teorie zákonodárství aneb Pokus čeliti nezájmu právní teorie a politologie o legislativní tvorbu práva v ČR. In Správní právo, 2016, roč. 49, č. 1, s. 33, 34, 36, 43. ISSN 0139-6005.
[4.1] HOLUB, D. - VETERNÍKOVÁ, M. - KROPAJ, M. - MAGUROVÁ, H. - SLEZÁKOVÁ, A. - BARTALSKÁ, K. Základy práva pre ekonómov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 120. ISBN 978-80-8168-513-2.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649.
Ohlasy:
[4.1] PALÚŠ, I. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 458. ISBN 978-80-8152-442-4 .

KUKLIŠ, Peter. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 2, s. 141-154. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] PLEŠTINSKÁ, Z. Medziobecná spolupráca na Slovensku v kontexte regionálnej politiky Európskej únie regionálnej politiky Európskej únie. In KRUNKOVÁ A. (ed.) Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy : zborník príspevkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 39, 46. ISBN 978-80-8152-444-8.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter. Ústavnoprávne aspekty verejnej správy. In Krošlák, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, IV. časť, s. 699-726. ISBN 978-80-8168-511-8.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter - HODÁS, Milan. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe = The current situation in the Slovak law-making process. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474-500. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. Hodás, M., Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy)., Bratislava : História ľudských práv, o. z., 2016, 431 s. : recenzia. = Hodás, M: Historical development of human rights and constitutional state (and some current challenges) : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 3, s. 252-253. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy) / HODÁS, M. Bratislava : História ľudských práv, 2016. ISBN 9788097221805.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy [Theory and practice of legislation]. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
Ohlasy:
[4.1] ZBÍRAL, R. Kvantitativní rozbor evropeizace slovenského práva. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 1021, 1031. ISSN 1335-6461.
[4.1] JESENKO, M. Normotvorba obcí vo veciach ochrany verejného poriadku v obci. In Územná samospráva a tvorba práva. Košice : UPJŠ, 2015, s. 4, 66. ISBN 978-80-8152-383-0. (CD-ROM).

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) [Selected Problems of Local Self-Government (in Comparison of Some States of the European Union)]. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Ohlasy:
[3.1] JESENKO, M. Územná samospráva ako ústavný princíp. In Právní rozpravy 2015 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Magmanimitas, 2015, s. 347, 352. ISBN 978-80-87952-08-5.
[4.1] JESENKO, M. a kol. Obec ako subjekt tvorby práva. Košice : UPJŠ, 2015, s. 10. ISBN 978-80-8152-372-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 256 s. ISBN 80-88931-58-4.
Ohlasy:
[4.1] ĽALÍK, T. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 218. ISBN 978-80-8168-224-7.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 23. ISBN 978-80-89603-39-8.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. dopl. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Ohlasy:
[3.1] BÁRÁNY, E. Dôvod(y) zmien deľby moci. In Proměny dělby moci : Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. česko-polského právnického semináře. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 31. ISBN 978-80-87382-73-8.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, Praha 29.-30.11.2004. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-52-0.
Ohlasy:
[4.1] HENČEKOVÁ, S. Právo v kontexte morálnej krízy spoločnosti. In Malíková, E. (ed.) Akademické akcenty 2014. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015, s. 324. ISBN 978-80-89453-14-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 KUKLIŠ, Peter. O ústavnoprávnych aspektoch verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť, 2015, roč. 16, č. 1, s. 16-29. ISSN 1335-7182.

ADFB02 NEMEC, JURAJ - KUKLIŠ, Peter. O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 6, s. 602-611. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 KUKLIŠ, Peter. O východiskových aspektoch reformy verejnej správy. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 207-213. ISBN 978-80-89019-30-4.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 KUKLIŠ, Peter. O súčasnej situácii v miestnej štátnej správe na Slovensku. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 282-292. ISBN 978-80-7380-543-2.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie). 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
citácie:
[3] KLÍMA, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 330. ISBN 978-80-87958-09-0.
[4] NIŽŇANSKÝ, V. - CIBÁKOVÁ, V. - HAMALOVÁ, M. Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 103, 104, 133, 227. ISBN 978-80-8168-138-7.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
citácie:
[4.1] HODÁS, M. Elektronická publikácia, legismatika a poznateľnosť práva. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 12, s. 1467, 1473. ISSN 1335-6461.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 256 s. ISBN 80-88931-58-4.
citácie:
[4] HODÁS, M. Premeny ústavného práva v kontexte členstva v Európskej únii. In Lysý, M. - Považan, M. (eds.) Premeny ústavného práva : kontinuita a diskontinuita : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Atticum, 2014, s. 109. ISBN 978-80-89758-00-5.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
citácie:
[4] JAKUB, M. Tvorba práva v podmienkach nadnárodných spoločností. In Poňatie a charakter práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : SAP pre Paneurópsku vysokú školu, 2014, s. 212. ISBN 978-80-89607-19-8.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. Municipality in a Society : the Case of Slovakia. In European Review of Public Law, 1996, vol. 8, no. 2. ISSN 1105-1590.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 90. ISBN 978-80-8168-002-1.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649.
citácie:
[4] TEKELI, J. - HOFFMAN, M. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 690, 693, 698. ISBN 978-80-8168-034-2.

KUKLIŠ, Peter. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 2, s. 141-154. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] TEKELI, J. - HOFFMAN, M. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 683, 690, 693, 698, 705, 708, 711. ISBN 978-80-8168-034-2.
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. prepr. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 425. ISBN 879-80-8168-002-1.

KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4.1] VRABKOVÁ, V. Vplyv judikatúry slovenských súdov na interné normatívne inštrukcie vo verejnej správe. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2014, s. 562. ISBN 978-80-7160-371-9.

KUKLIŠ, Peter. Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1993, roč. 76, č. 6, s. 565-574. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 90. ISBN 978-80-8168-002-1.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympozia, Praha 29.-30.11.2004. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-52-0.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 180, 181. ISBN 978-80-8168-002-1.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KUKLIŠ, Peter - BERČÍK, P. Reforma verejnej správy na Slovensku. In Reforma verejnej správy : porovnanie skúseností východu a západu. - Bratislava : NISPAcee, 1997, s. 151-168. ISBN 80-967616-2-5.
citácie:
[4] KLIMOVSKÝ, D. Základy verejnej správy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 406. ISBN 978-80-8168-002-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie). 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Citácie:
1. [4] VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné : všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava : C. H. BECK, 2013, s. 9. ISBN 978-80-89603-13-8.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy. 3. dopl. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
Citácie:
1. [4] CIBULKA, Ľ. a kol. Teória a prax legislatívy. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2013, s. 7, 60, 75, 112, 132. ISBN 978-80-7160-331-3.
2. [4] DOBROVIČOVÁ, G. - SMOLEŇOVÁ, M. Zmeny v platnom právnom poriadku novelizáciou. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 27. ISBN 978-80-8095-084-2.
3. [4] VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné : všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava : C. H. BECK, 2013, s. 9. ISBN 978-80-89603-13-8.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 256 s. ISBN 80-88931-58-4.
Citácie:
1. [4] CIBULKA, Ľ. a kol. Teória a prax legislatívy. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2013, s. 7, 9, 112, 132. ISBN 978-80-7160-331-3.
2. [3] HODÁS, M. Súdny dvor Európskej únie - kreovanie súdnej moci v kontexte národných pravidiel. In Stehlík, V. - Hamuľák, O. (eds.) Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, s. 91. ISBN 978-80-87382-51-6.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Citácie:
1. [4] CIBULKA, Ľ. a kol. Teória a prax legislatívy. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2013, s. 81, 110, 121. ISBN 978-80-7160-331-3.
2. [4] BÁRÁNY, E. Právna regulácia tvorby práva. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2013, s. 186. ISBN 978-80-8095-084-2.
3. [4] BÁRÁNY, E. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. In Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 573. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649.
Citácie:
1. [4] ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012, s. 407. ISBN 978-80-89447-93-0.
2. [4] HRTÁNEK, L. Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy. Bratislava : Eurokódex, 2013, s. 188. ISBN 978-80-89447-78-7.

KUKLIŠ, Peter. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 2, s. 141-154. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 135, 136. ISBN 978-80-971356-0-7.

KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Vylúčenie správneho poriadku - ústavnoprávny pohľad. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 9, s. 16. ISSN 1335-1079
1. [4] HODÁS, M. Procesno-právne požiadavky právneho štátu v 21. storočí. In Daniš, M. (ed.) Procesno-právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci. Zborník z medzinárodnej konferencie. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2012, s. 139. ISBN 978-80-89267-89-7.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Čermáková, J – Vostrá, L. (eds.) Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 34-49. ISBN 80-86898-52-0.
Citácie:
1. [4] DOBROVIČOVÁ, G. - SMOLEŇOVÁ, M. Zmeny v platnom právnom poriadku novelizáciou. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 21. ISBN 978-80-8095-084-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KUKLIŠ, Peter. O reforme verejnej správy. In Současné trendy ve vývoji veřejné správy. Soubor vědeckých statí. - Praha : Metropolitní universita, 2008, s. 85-114. ISBN 978-80-86855-34-9.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 114. ISBN 978-80-971356-0-7.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter - BERČÍK, P. - BEČICA, S. Reforma verejnej správy : Vývoj a aspekty 1. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu, 1996, roč. 51, č. 14, s. 8. ISSN 1335-7883.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 153. ISBN 978-80-971356-0-7.

KUKLIŠ, Peter - BERČÍK, P. - BEČICA, S. Reforma verejnej správy : Vývoj a aspekty 2. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu, 1996, roč. 51, č. 15, s. 21. ISSN 1335-7883.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 153. ISBN 978-80-971356-0-7

KUKLIŠ, Peter - BERČÍK, P. - BEČICA, S. Reforma verejnej správy : Vývoj a aspekty 3. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu, 1996, roč. 51, č. 16, s. 4. ISSN 1335-7883.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 153. ISBN 978-80-971356-0-7

KUKLIŠ, Peter - BERČÍK, P. - BEČICA, S. Reforma verejnej správy : Vývoj a aspekty 4. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu, 1996, roč. 51, č. 17, s. 36. ISSN 1335-7883.
Citácie:
1. [4] BERČÍK, P. - BEČICA, S. - KORMUTH, J. Reforma verejnej správy na Slovensku po roku 1989. In Kvasnicová, O. - Munková, M. - Péková, M. (eds.) Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov : zborník príspevkov zo XVI. archívnych dní v Slovenskej republike. Bratislava : Spoločnosť slovenských archivárov, 2013, s. 153. ISBN 978-80-971356-0-7.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2013

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter. Komentár k čl. 68 a 71 Ústavy Slovenskej republiky. In ČIČ, Milan. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. - Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 426-430, 441-446. ISBN 978-80-89447-93-0.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. O východiskových aspektoch správneho súdnictva v Slovenskej republike. In Verejná správa a spoločnosť, roč. XIV, 2013, č. 1, s. 15-27. ISSN 1335-7182.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KUKLIŠ, Peter. Manuál vybraných slovenských skúseností z reformy a riadenia verejnej správy. 1. vydanie. Bratislava : NISPAcee, 2012. 143 s. Preložené pod názvom: Priučnik sa izabranim slovačkim iskusvima iz reforme i upravljanja javnom upravom. - Bratislava : NISPAcee, 2012. ISBN 978-80-89013-61-6. ISBN 978-80-89013-60-9.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KUKLIŠ, Peter - VIROVÁ, Viktória. Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie). 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0.
Citácie:
1. [4] ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012, 832 s., s. 408, 410. ISBN 978-80-89447-93-0.

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter - BALOG, Boris - SURMAJOVÁ, Žaneta. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2012. 440 s. ISBN 978-80-89447-65-7.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, H. Sudcovská tvorba práva - vybrané aspekty. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 255, 258. ISBN 978-80-7160-318-4.
2. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 524. ISBN 978-80-89447-88-6.
3. [4] SURMAJOVÁ, Ž., KAMENSKÁ, Z. Princíp publicity a promulgácia právnych predpisov. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 64. ISBN 978-80-7160-318-4.
4. [4] ČIČ, M. A KOL. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012, 832 s., s. 457, 499, 505, 812. ISBN 978-80-89447-65-7.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Citácie:
1. [3] BÁRÁNY, E. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis, střední Evropo? Praha : Ustav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13. ISBN 978-80-87439-06-7.
2. [4] BARANÍK, K. Úloha vlády Slovenskej republiky v tvorbe práva po vstupe do EÚ. In Akademické akcenty: odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou, konaného dňa 22. septembra 2011. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 234. ISBN 978-80-89447-90-9.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 636-649.
Citácie:
1. [4] ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2012, 832 s., s. 407. ISBN 978-80-89447-93-0.

KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre absolventa Ekonomickej univerzity. In Vedecké state Obchodnej fakulty, 2012, s. 386. ISBN 978-80-225-3452-9.

KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 545-557. ISSN 0032-6984. APVV 0340-10 " Podpora výskumu a vývoja".
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Vylúčenie správneho poriadku - ústavnoprávny pohľad. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 9, s. 16. ISSN 1335-1079.
2. [4] KROPAJ, M. Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre absolventa Ekonomickej univerzity. In Vedecké state Obchodnej fakulty, 2012, s. 386. ISBN 978-80-225-3452-9.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republiky. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-52-0.
Citácie:
1. [4] KOZUBÍK, M. Aktuálne problémy legislatívneho procesu. Dostupné na http://www.penonline.sk/index.php/pravne-oblasti/statne-pravo/analyzy-a-studie/aktualne-problemy-legislativneho-procesu
2. [4] PODMANICKÝ, J. Aplikácia inštitútu skráteného legislatívneho konania v procese tvorby práva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 3, s. 224.
3. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 54. ISBN 978-80-224-1270-4.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter - KURILOVSKÁ, Lucia - JANÁČ, Viliam. Regulation of National Emblems in the Slovac Republic. Lucia Kurilovská, Viliam Janáč. In International Journal of Public Administration in Central and Easten Europe. No. 1/2010. Hungarian Official Journal Publisher, p. 85-92. Dostupné na internete: <http://www.internationaljournal.hu>.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KUKLIŠ, Peter. Vozár Jozef. Postrehy právnika. Bratislava: Veda 2009, 114 s. In Acta Iuridica Olomucensis, č. 2, s. 56-57. Recenzia na: Vozár Jozef. Postrehy právnika. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, 114 s. ISBN 978-80-224-1098-4.
KUKLIŠ, Peter. Bartolus de Saxoferrato. Tractatus de insigniis et armis. Traktát o znameniach a erboch. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 527-528. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Bartolus de Saxoferrato. Tractatus de insigniis et armis. Traktát o znameniach a erboch / Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009.

Citácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Jozef - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa pol s.r.o, 2007. 256 s.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 256.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.
Citácie:
1. [4] MACHAJOVÁ, J. a kol. Všeobecné správne právo. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, Žilina: Eurokódex 2009, 512 s. ISBN 978-80-88931-71-3, s. 410.
2. [4] SVÁK, J.-CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva. Žilina: Eurokódex 2009. ISBN 978-80-89363-33-9, s. 491, 1023.
3. [4] ĽALÍK, T. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej republike. In Justičná revue. Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1315.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. 2. vyd. Žilina : Eurokódex, 2009. 304 s. ISBN 978-80-89363-16-2.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter. Právna úprava štátnych symbolov v Slovenskej republike. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 319-329. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

KUKLIŠ, P. O ústavnoprávnych aspektoch územnej samosprávy. In Pocta profesorovi Gašparovi.Medzinárodná konferencia, Košice, 7. december 2007. Košice: Právnická fakulta UPJŠ 2008, ISBN 978-80-7079-708-8, s. 168-177.

KUKLIŠ, O reforme verejnej správy. In Současné trendy ve vývoji veřejné správy. Soubor vědeckých statí. Editor Chvátalová, I. Praha: Metropolitní universita Praha, o.p.s. 2008, ISBN 978-80-86855-34-9, s. 85-14.

KUKLIŠ, P. O externých formách činnosti verejnej správy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk s r.o. 2008 SBN 978-80-7380-149-9, s. 396-407.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

KUKLIŠ, P. O (externých) formách činnosti verejnej správy. In Metamorfózy práva v strednej Európe. Medzinárodná konferencia Ústavu státu a práva AVČR a Právnickej fakulty ZČU v Plzni, Znojmo, 11.-13. jún 2008.

KUKLIŠ, P. Ústavnoprávne aspekty ratifikácie Lisabonskej zmluvy v Slovenskej republike v kontexte nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 171/05-175. In Dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (právní a institucionální aspekty). Medzinárodná konferencia Ústavu práva a státu AVČR, Třešť, 23.-24. jún 2008.

Ostatné prednášky a vývesky:

KUKLIŠ, P. O reforme štátnej správy a územnej samosprávy. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: jún 2008,

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy právnej normotvorby v SR. In Otázky tvorby práva práva v České republice. Polské republice a Slovenské republice. Praha: ÚSaP AVČR, 2004, s. 58. Procházka, R. Platnosť právnej normy a novela zákona o vysokých školách. In Justičná revue. Roč. 59, č. 12 (2007), s. 1604.

KUKLIŠ, P. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 648. Jesenko, M. Ústavné východiská územnej samosprávy - súčasný stav a perspektívy. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia 6.-7. septembra 2007, Košice. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 329.

Svák, J. - KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 12. Drgonec, J. Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a právnej istoty. In Justičná revue. Roč. 60, č. 5 (2008), s. 717.

Svák, J. - KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2007, s. 24. Procházka, R. Platnosť právnej normy a novela zákona o vysokých školách. In Justičná revue. Roč. 59, č. 12 (2007), s. 1604.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Grospič, J., Louda T., Vostrá , L (eds). Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-028-4. s. 23-40.

Ostatné prednášky a vývesky:

KUKLIŠ, P. O ústavnoprávnych aspektoch územnej samosprávy. In Konferencia venovaná životnému jubileu prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc. 12. december 2007, Košice.

Vysokoškolské učebné texty:

Svák, J, KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy. Žilina: Poradca podnikateľa spol. s r.o. a Bratislavská vysoká škola práva 2007, 256 s. ISBN 80-88931-58-4.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

KUKLIŠ, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 104. Grospič, . K některým otázkam vývoje územní veřejné správy. In Grospič, J., Louda, T., Vostrá, L. (eds.). Územní samospráva v ČR a v Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-028-4. s. 122.

KUKLIŠ, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 105. Nikodým, D. K vývoju organizačnej štruktúry verejnej správy Slovenskej republiky. In Grospič, J., Louda, T., Vostrá, L. (eds). Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-028-4. s. 15.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

KUKLIŠ, P. Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. In Právny obzor. Roč. 76, č. 6 (1993), s. 565. Nikodým, D. K reforme verejnej správy. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 4.

KUKLIŠ, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Plzeň: A. Čeněk, 2004, s. 105. Nikodým, D. K reforme verejnej správy. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 4.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Vedecké a odborné práce vo vedeckých a odborných časopisoch:

KUKLIŠ, Peter: Medziobecná spolupráca. Právny obzor, 85, 2002, č. 2, s. 141-154.

KUKLIŠ, Peter. Schopnosť vládnuť v strednej a východnej Európe. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 182-183.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

Kukliš, Peter: Decentralizácia verejnej správy (a k novým mechanizmom pre koordináciu, spoluprácu a kontrolu). In: Decentralizácia verejnej správy v Slovenskej republike a vo vybraných členských krajinách Európskej únie. Bratislava, 16.- 17.10. 2002. org. PHARE-twinningový projekt.

KUKLIŠ, P. a kol. Ústavnoprávne aspekty postupu pri vyslovení súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu. In Zmluva o Ústave pre Európu a ústavy členských štátov EÚ. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. s. s. 27-34.

KUKLIŠ, P. Ústavnoprávne aspekty postupu pri vyslovení súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu. In Zmluva o Ústave pre Európu a ústavy štátov EÚ, 7.-8. apríl 2005, Bratislava. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva. s. 28-37.

KUKLIŠ, P. Experience of Slovak schools and institutions in advising the Slovak goverment in Public Administration reforms. Medzinárodný workshop NISPAcee, 25. apríl 2005, Bratislava. 12 s.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

KUKLIŠ, Peter. Nová organizácia miestnej štátnej správy (K problematike reformy verejnej správy v Slovenskej republike). In Reforma veřejné správy v teórii a praxi. Ed. Grospič, J., Vostrá, L. Plzeň: Aleš Ceněk, s.r.o.,2004. s. 105-118.

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J. Čermáková 29.-30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o., 2005.ISBN 80-86898-52-0. s. 34-49.

KUKLIŠ, P. a kol. Schémata legislativního procesu – Slovenská republika. In Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Ed. L. Vostrá, J. Čermáková, 29.-30. november 2004, Praha. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r. o., 2005. ISBN 80-86898-52-0. s. 299-307.

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike. In Louda, T. – Grospič, J. – Vostrá, L. (ed.). Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice . Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 22-38.

KUKLIŠ, Peter: Návrh novej organizácie miestnej štátnej správy. In: Reforma verejnej správy v teorii a praxi (problémy reformy v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarskej republike, Poľskej republike). 22.-24. október 2003, Třeští, 15 s.

KUKLIŠ, Peter: Miestna štátna správa v SR. In: High Level Meeting on the Capacity of Governance in Central and Eastern Europe. 18.-19. december 2003, Praha, 6 s.

KUKLIŠ, Peter. Niektoré problémy právnej normotvorby v Slovenskej republike. In Aktuálne otázky tvorby práva v Českej republike, Slovenskej republike, Poľskej republike. Medzinárodné sympózium ÚSP AV ČR, 29.-30. november 2004, Praha.

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy medziobecnej spolupráce v Slovenskej republike. In Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice.Medzinárodný workshop Ústavu státu a práva AVČR, 22. november 2005, Praha. 6 s.

KUKLIŠ, P. Niektoré problémy územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Územní samospráva v České republice a Evropě. Její problémy a perspektívy v XXI. Století. Medzinárodná konferencia Ústavu státu a práva AVČR, 19. – 22. november 2006, Třešt.

Recenzie:

KUKLIŠ, Peter. Glen Wright-Juraj Nemec (ed.). Management veřejné správy – teorie a praxe (zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy).Praha: Ekopress,s.r.o., 2003. 419 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 4 (2004), s. 378.

Citácie z WOS:

KUKLIS P PRAVNY OBZOR 2002 85 141

Tichy D

Creating of associations of communities as a precondition of faster development of municipalities and regions

EKONOMICKY CASOPIS 53 (4): 364-382 2005

KUKLIS P PUBLIC MANAGEMENT REFORM 1997 133

Moynihan DP

Ambiguity in policy lessons: The agencification experience

PUBLIC ADMINISTRATION 84 (4): 1029-1050 DEC 2006

Ostatné citácie:

KUKLIŠ, P. Nová organizácia miestnej štátnej správy. In Grospič, J.-Vostrá, L. (ed.). Reforma veřejné správy v teorii a praxi. Zborník z mezinárodní konference. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2004. s. 105. Vostrá, L.- Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o.,2005. s. 39.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca. Phare Project SR 949/01/02, Technical Assistance to Public Administration Reform, október 1998, Bratislava. Filko, J. K niektorým problémom verejnej správy v Slovenskej republike. In. Správní právo.Roč. 38, č. 1 (2005), s. 63.

KUKLIŠ, P. O obci. In Právny obzor. Roč. 75, č. 1 (1992), s. 8. Medveď, J. a kol. Verejné informácie. Bratislava: SPRINT, 2005. s. 454.

KUKLIŠ, P. Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. In Právny obzor. Roč. 76, č. 6 (1993), s. 565. Medveď, J. a kol. Verejné financie. Bratislava: SPRINT, 2005. s. 458.

KUKLIŠ, P. Obec v spoločnosti. In Právny obzor. Roč. 79, č. 1 (1996), s. 44. Medveď, J. a kol. Verejné informácie. Bratislava: SPRINT, 2005. s. 458.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 145. Medveď, J. a kol. Verejné financie. Bratislava: SPRINT, 2005. s. 459.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 145. Svoboda, K. Spolupráce obcí v nových členských státech Evropské unie. In Veřejná správa. Č. 32 (2006), přiloha s. V.

KUKLIŠ, P. Formy a niektoré problémy spolupráce medzi obcami na Slovenku. In Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice. Workshop Ústavu státu a Práva AVČR. Hálová, M. – Toth, P. Zpráva o workshopu s mezinárodní účastí “Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice. In Právník. Roč. 145, č. 11 (2006) , s. 1351.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca. In Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 146. Jesenko, M. K ústavnej koncepcii územnej samosprávy v Slovenskej republike. In Právny obzor. Roč. 89, č. 6 (2006), s. 505.

KUKLIŠ, P. Municipality in a Society: The Case of Slovakia. In European Review of Public Law. Vol. 8, no. 2 (1996), p. 343. Posluch, M. – Cibulka, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. Bratislava: Heuréka, 2006. s. 127.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca.. In Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 141. Vajdová, Z. Meziobecní spolupráce v Evropě. In Vajdová,Z. – Čermák, D. – Illner, M. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. s. 32. In Sociologické studie. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 44.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET