Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Mgr. Barbora Králičková, PhD.
Narodená:
tel. 02/52962325 kl. 110
usapkral@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Akademické spin-off spoločnosti = Academic spin-off companies. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 1, s. 43-53. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied).

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 52-63. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Algoritmický spotrebiteľ = Algorithmic consumers. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 86-96. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva [Private-Law Aspects of the Competition Law]. Kalesná, K., Blažo, O., Vozár, J. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] LAPŠANSKÝ, L. Obligation of the legislator to ensure equality of rules governing market behavior for all the participants of economic competition. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 65. ISSN 0032-6984.
2. [4.1] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie - 1. časť. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 19, 72. ISBN 978-80-973039-0-7.
3. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1381. ISBN 978-80-8168-573-6.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva = Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4.1] GYÁRFÁŠ, J. Čo robiť, keď konkurent dostane štátnu pomoc - Súkromnoprávne vymáhanie štátnej pomoci na Slovensku. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 12, s. 23. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Natura 2000 w prawie słowackim [Natura 2000 v slovenskom práve]. In Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim : analiza porównawcza. Warszawa : DIFIN, 2017, kapitola 5, s. 294-347. ISBN 978-83-8085-431-4.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 52-63. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Copyright Throughout the World : Slovak Republic. In Copyright Throughout the World. 8. release (three volume set). Eagan : Thomson Reuters West, 2016, chapter 32, pp. 1-70. ISBN 9780314979803.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva [Private-Law Aspects of the Competition Law]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] BLAŽO, O. Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 1, s. 58, 70. ISSN 0032-6984.
[3.1] CSACH, K. Ochrana dodávateľa obchodných reťazcov prostriedkami súkromného práva. In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 429. ISBN 978-80-7502-078-9.
[4.1] KRÁLIK, A. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 40, 46. ISSN 1335-1079.
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva a transpozícia smernice o žalobách na náhradu škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 988, 998. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva = Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] CSACH, K. Ochrana dodávateľa obchodných reťazcov prostriedkami súkromného práva. In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 429. ISBN 978-80-7502-078-9.
[4.1] KRÁLIK, A. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 46. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 JANÁČ, Viliam - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana. Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 10, 102, 104, 115, 152, 163. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] LAPŠANSKÝ, L.: Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014, s. 17, 35, 113, 192. ISBN 978-80-224-1380-0
[4] MARJÁK, D. - FERENCI, J. Aktívna legitimcia pri súkromnoprávnom vymáhaní súťažného práva. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
2014, s. 155. ISBN 978-80-8152-164-5
[4.1] CSACH, K. Glosa o prínose práva SR pre právo EÚ - prípad Akcenta CZ a limity súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. In 10 rokov v EÚ : vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2014, s. 204. ISBN 978-80-8152-206-2.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava, C. H. Beck, 2014, s. 97, 163. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4.1] CSACH, K. Glosa o prínose práva SR pre právo EÚ - prípad Akcenta CZ a limity súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. In 10 rokov v EÚ : vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2014, s. 204. ISBN 978-80-8152-206-2.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v kontexte pripravovaných legislatívnych zmien na úrovni EÚ. In Právo duševního vlastnictví. Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014, s. 171-208. ISBN 978-80-87382-55-4.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, pp. 125-141. ISSN 1689-9024.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Uplatnenie procesných práv účastníkov v konaniach v oblasti súťažného práva. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). s. 77-87. ISBN 978-80-224-1394-7.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 310-312. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.
Citácie:
1. [4] BLAŽO, O. Pojem dohoda v súťažnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, tom. XXXII, č. 1, s. 25. ISSN 1336-6912.
2. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 60. ISBN 978-80-224-1272-8.
3. [4] HUSOVEC, M. Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia - reštriktívne? In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 5, s. 492. ISSN 0032-6984
4. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 200, 230. ISBN 978-80-224-1314-5

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Študijné dni - ALAI 2010 : dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Duševné vlastníctvo - revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2010, roč. 14, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 102, 198, 209, 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Študijné dni - ALAI 2010 : dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 2, s. 213-215. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 102, 198, 209, 251. ISBN 978-80-224-1314-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. In Act Iuridicaa Olomucensia, 2012, Vol. 7, supplementum, s. 45-50. ISSN 1802-0288.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších snáh na úrovni Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom prostredí. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 914-921. ISBN 978-80-8082-587-4.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1272-8. In Duševné vlastníctvo, 2013, roč. XVII, č. 3, s. 47-48. ISSN 1335-2881. Recenzia na: Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži / Králičková Barbora (recenzent). - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1272-8.

GHG Práce zverejnené na internete

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Implementation of the Aarhus Convention - Slovak perspective and vision. In Public Participation in Enviromental Decision Making : Implementation of the Aarhus Convention. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-14-9-2.

Nezaradené publikácie

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BLAŽO, O. Rule of reason, pridružené obmedzenia systém výnimiek v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž v európskom a slovenskom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2012, Tomus XXXI, 1, s. 39, ISSN 1336-6912.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] HLIVÁK, M. Vybrané otázky súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve EÚ a v právnom poriadku SR. In Hamuľák, O., Madleňáková, L. (eds.) Limity v právu. Praha : Leges. 2012, s. 296. ISBN 978-80-87576-45-8.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 601-616. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 10. ISSN 1801-0288.
2. [4] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 310.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ. Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 196 s. - ISBN 978-80-224-1271-1

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 481-490. ISSN 0032-6984.

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

GAI01 KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. ISSN 0032-6984.

GAI02 KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Správa z medzinárodnej konferencie 20 rokov aplikácie súťažných pravidiel na Slovensku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 80-81. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 148, 312. ISSN 0019-400X.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva -Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, 2010, vol. 2, p. 40, ISSN 0019-400X.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 508-520. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] BLAŽO, O. Umelecká tvorba v súťažnom práve - kultúra alebo obchod? In HAMUĽÁK, O. (ed.) Právo v umění a umění v právu. Praha: Leges, 2011, s. 333-342. ISBN 978-80-87576-14-4.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 601-616.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] SABOVÁ, Z. Súkromné vymáhanie súťažného práva (Private Enforcement). In ANTITRUST: revue soutěžního práva - revue of competition law. Roč. 1, č. 3 (2010), s. 48. ISSN 1804-1183


Medzinárodná spolupráca


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET