Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
Narodený:
tel. 02/52962325
usapsekr@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

KÁČER, Marek. Defeasibility in legal theory: What is actually defeasible? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 28-40. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

KÁČER, Marek. Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR = Constitutional conventions and the power of the president in the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 6, s. 554-565. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek. Procházka, R., Rozhádzaná republika: 25 rokov slovenského ústavného neporiadku, Bratislava : N Press, 2018, 173 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 3, s. 324-326. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Rozhádzaná republika : 25 rokov slovenského ústavného neporiadku / Radoslav Procházka. Bratislava : N Press, 2018. ISBN 9788097239459.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KÁČER, Marek. Spomienka na profesora Jozefa Prusáka = In reminiscence of professor Jozef Prusák. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 3, s. 315-316. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
1. [3.1] METEŇKANYČ, O.M. Niekoľko úvah k škandinávskemu právnemu realizmu. In GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 282. ISBN 978-80-7552-950-3.
2. [3.1] SOBEK, T. Právní rozum a morální cit : hodnotové základy právního myšlení. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 76, 314. ISBN 978-80-87439-23-4.
3. [4.1] BÁRÁNY, E. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 3. ISSN 0032-6984.
4. [4.1] BÁRÁNY, E. Obnova konania v podmienkach európskeho ústavného pluralizmu. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2017, s. 107, 112. ISBN 978-80-8125-476-9.
5. [4.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus II. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 335, 336. ISSN 0032-6984.
6. [5] HAPLA, M. Peter Colotka, Marek Káčer a Lucia Berdisová, Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 303 s., ISBN 978-80-7502-134-2 : recenzia. In Jurisprudence, 2017, č. 3, s. 42-43. ISSN 1802-3843.
7. [6] BRÖSTL, A. Colotka, P.-Káčer, M.-Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 304 strán : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 2, s. 200-203. ISSN 0032-6984.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2(APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] MACKOVÁ, Z. Social Protection in Slovak Republic in the First Decade of the 21-st Century. In Bratislava Law Review, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 57, 62. ISSN 2585-7088.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem) = All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms). In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625.(VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
1. [1.1] ONDREJEK, Pavel. A Structural Approach to the Effects of Fundamental Rights on Legal Transactions in Private Law. In EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW. ISSN 1574-0196, 2017, vol. 13, no. 2, pp. 281-304., Registrované v: WOS
2. [3.1] ŠEJVL, M. Retroaktivita jako diskursivní pojem? In Právník, 2017, roč. 156, č. 1, s. 45. ISSN 0231-6625.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

KÁČER, Marek. Pluralizmus či monizmus: deskripcia či preskripcia? In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 36-43. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KÁČER, Marek. Defeasibility in legal theory: What is actually defeasible? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 28-40. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek. Kysela, J. - Ondřejek, P. a kol., Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí, Praha : Leges, 2016, 320 s., ISBN: 978-80-7502-149-6 : recenzia = Kysela, J. - Ondřejek, P. et al.: A colossus on clay legs? About Transformations of the State and its roles : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 312-315. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí / Kysela, J. - Ondřejek, P. a kol. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-149-6.

KÁČER, Marek. Mazák, J. - Jánošíková, M. a kol., Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. Košice . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 254 strán : recenzia = Mazák, J. – Jánošíková, M. et all: Charter of Fundamental Rights of the European Union in the proceedings before the judicial protection bodies in the Slovak Republic : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 650-652. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike / Mazák, J. - Jánošíková, M. a kol. Košice : UPJŠ, 2016. ISBN 978-80-8152-422-6.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[5] CVRČEK, F. Colotka Peter-Káčer Marek-Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia. 2016 : recenzia. In Právník, 2016, roč. 155, č. 11, s. 1014-1016. ISSN 0231-6625.
[3.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus v strednej Európe. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 15. ISBN 978-80-7380-636-1.
[3.1] MOLITORIS, P. Alternatívne riešenia sporov pri výkone verejnej správy orgánmi územnej samosprávy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 245. ISBN 978-80-7380-636-1.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák,O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. : recenzia = Hamuľák, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Integrující se Evropa a suverenita České republiky / Hamuľák, O. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3816-0.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 1, p.396. ISSN 0019-400X.
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2014, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 1229, 1290, 1387. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem) = All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms). In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KÁČER, Marek. O prípustnom použití argumentu ad hominem = On admissible use of the ad hominem argument. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 6, s. 455-465. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek. Hapla, M., Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 156 strán : recenzia = Hapla, M. Human rights without metaphysics: Legitimacy in the (post)modern period : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 450-452. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Lidská práva bez metafyziky : legitimita v (post)moderní době / HAPLA, M. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8186-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák,O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. : recenzia = Hamuľák, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Integrující se Evropa a suverenita České republiky / Hamuľák, O. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - ISBN 978-80-244-3816-0.
Ohlasy:
[9] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, 2015, vol. 2015, no. 1, p.396. ISSN 0019-400X.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Pohľadnica z Jesennej školy práva v Modre = Post Card from the Autumn School of Law in Modra. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 91-94. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] OVEČKOVÁ, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 148, 289. ISBN 978-80-8168-205-6.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2015

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 KÁČER, Marek. Argumentačný formalizmus ako riešenie koordinačného problému. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 1, s. 49-60. ISSN 0231-6625.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Jesenná škola práva 2014 (správa z podujatia). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 1, s. 85-91. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

KÁČER, Marek. Prečo zotrvať pri rozhodnutom : teória záväznosti precedentu. 1. vyd.
Praha : Leges, 2013, 168 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-011-6.
citácie:
[3] KYSELA, J. Stát jako obr na hliněných nohou : Opožděné poznámky k seriálu o budoucnosti státu. In Právník, 2014, roč. 153, č. 11, s. 950. 964. ISSN 0231-6625.
[3] GAJDOŠOVÁ, M. Občianske združenia a ochrana práva slobodne sa združovať. In Cvrček, F. - Jermanová, H. (eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 339. ISBN 978-80-7380-543-2.
[3.1] FRŤALOVÁ, A. K právu na ľudskú dôstojnosť. In Moravčíková, M - Križan, V. (eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. Praha : LEGES, 2014, s. 157, 158, 165. ISBN 978-80-7502-067-3.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

PROCHÁZKA, Radoslav - KÁČER, Marek. Teória práva. Svák, J. - Cibulka, Ľ. (rec.). 1. vyd. Bratislava : C. H. BECK, 2013. Beckova edícia právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-14-5.
citácie:
[4] LAZÍKOVÁ, J. - BUDJAČ, M. Mediácia a zodpovednosť mediátora za škodu pri jej výkone. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 10, s. 1228. ISSN 1335-6461.
[4] GAJDOŠOVÁ, M. Zopár úvah o právnických osobách a krátke zamyslenie nad právnickým vzdelávaním. In Contans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita, 2014, s. 137. ISBN 978-80-8082-764-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KÁČER, Marek. Hodnotová hierarchia a hodnotový pluralizmus. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi.. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2013, s. 207-218. ISBN 978-80-8082-586-7.
citácie:
[3.1] SISKOVIČ, Š. - SISKOVIČOVÁ, K. Sme sofisti či platonisti? Konflikt medzi univerzálnou hierarchiou princípov a autoritatívnym rozhodovaním sudcov na príklade analýzy historického vývoja inštitútu notárskej exekučnej zápisnice. In Právník, 2014, roč. 153, č. 5, s. 381, 384, 392, 393. ISSN 0231-6625.

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák, O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Hamuľák, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3816-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Pohľadnica z Jesennej školy práva v Modre. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 91-94. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KÁČER, Marek. Prečo zotrvať pri rozhodnutom? (Kritika dichotomického myslenia). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 2, s. 137-148. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa k rozhodnutiu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. PL. ÚS 5/2013. In. www.concourt.sk


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET