Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Viliam Janáč
Narodený:
tel. 02/52962325
usapvilo@savba.sk
č. d. 52

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody - vybrané aspekty : 2. časť. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2018, roč. IV, č. 1, s. 32-37. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

JANÁČ, Viliam. Kategórie vedľajších dojednaní k akcionárskym zmluvám = Side clauses categories in shareholders agreements. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 6, s. 597-606. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody a právo hospodárskej súťaže = Shareholders'; agreements and competition law. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] : 1. časť : Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 73-85. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

JANÁČ, Viliam. Vedľajšie dojednania k akcionárskym zmluvám = Side agreements. In Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností : zborník z konferencie "Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností" (Smolenice, 25.-26.9.2017). Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 163-174. ISBN 978-80-8168-926-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

FAI Zostavovateľské práce

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 56, 62. ISSN 0032-6984.
JANÁČ, Viliam. Anonymita akcionárov = Shareholders'; anonymity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] ŠULEKOVÁ, Ž. K deanonymizácii akcionárskej štruktúry jednoduchej spoločnosti na akciu. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 150. ISBN 978-80-8152-528-5.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

JANÁČ, Viliam. K nepriamej účasti na kapitálových spoločnostiach = On indirect holding of shares in a capital corporation. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba : zborník z vedeckej konferencie "Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie" (Smolenice, 1.-3.4.2014). Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2014, s. 116-131. ISBN 978-80-8152-199-7.
Ohlasy:
1. [3.1] CSACH, K., HAVEL, B. Dohody medzi spoločníkmi (akcionárske dohody). In Akcionářské dohody. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 32. ISBN 978-80-7552-784-4.

JANÁČ, Viliam. Komentár k § 508 až 515 a § 566 až 600 Obchodného zákonníka : (výklad k uvedeným paragrafom OBZ - Licnečná zmluva, Mandátna zmluva, Komisionárska zmluva, Zmluva o kontrolnej činnosti). In OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : veľký komentár : I. a II. zväzok. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 785-811; S.960-1012. ISBN 978-80-8168-573-6.
Ohlasy:
1. [3.1] GRAMBLIČKOVÁ, B. Odvolanie konateľky/členky predstavenstva z dôvodu tehotenstva. In Cofola 2017 : sborník z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 805, 813. ISBN 978-80-210-8928-0.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Orgány verejnej výskumnej inštitúcie = Governance structure of the public research institution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 5, s. 513-522. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied).

JANÁČ, Viliam. Právo požadovať nadobudnutie akcií (shoot-out právo) = Shoot-out right. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 611-621. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody - vybrané aspekty. 1. časť. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2017, roč. III, č. 6, s. 236-242. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách

JANÁČ, Viliam. Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) a postavenie povinného akcionára. In Akcionářské dohody. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 131-141. ISBN 978-80-7552-784-4. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

JANÁČ, Viliam. § 508 až 515 a § 566 až 600 Obchodného zákonníka : (výklad k uvedeným paragrafom OBZ). In OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár : I. a II. zväzok. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 785-811; S.960-1012. ISBN 978-80-8168-573-6.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Anonymita akcionárov = Shareholders' anonymity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ŠULEKOVÁ, Ž. Jednoduchá spoločnosť na akcie - nová forma obchodnej spoločnosti. In Súkromné právo, 2016, roč. 2, č. 6, s. 3. ISSN 1339-8652.

JANÁČ, Viliam. Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty [Drag-along right - selected aspects]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.
Ohlasy:
[4.1] ŠULEKOVÁ, Ž. Jednoduchá spoločnosť na akcie - nová forma obchodnej spoločnosti. In Súkromné právo, 2016, roč. 2, č. 6, s. 8. ISSN 1339-8652.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Anonymita akcionárov = Shareholders' anonymity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ČUNDERLÍK, Ľ. Trhová transparentmnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 17, 43, 54, 238. ISBN 978-80-8168-186-8.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 JANÁČ, Viliam. Odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou v akciovej spoločnosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 479-496. ISSN 0032-6984.

ADFB02 JANÁČ, Viliam. Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 21-29. ISSN 1339-8652.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 JANÁČ, Viliam - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana. Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 JANÁČ, Viliam. Ovečková, O.: Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 303 strán. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 5, s. 542-543. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Premlčanie v obchodnom práve / Ovečková, Oľga. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 978-80-8168-205-6.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
citácie:
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014, s. 14. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 107, 162. ISBN 978-80-89603-20-6.

JANÁČ, Viliam. Umiestňovanie produktov (Product placement). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 468-480. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] VOZÁR, J. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 230, 231. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

JANÁČ, Viliam. Skrytá reklama. Existujúce a nové podoby skrytej reklamy. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.), s. 229-237. ISBN 978-80-224-1394-7.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 280, 282. ISBN 978-80-224-1272-8.

JANÁČ, Viliam. Umiestňovanie produktov (Product placement). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 468-480. ISSN 0032-6984.
Citácie:
[4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 81. ISBN 978-80-224-1272-8.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava 2011, strán 341. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Ovečková, Oľga. Zmluvná pokuta. Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1104
2. [4] VÝBOCH, J. Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z pohľadu posudzovania ich prijateľnosti. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 252. ISSN 0032-6984.

JANÁČ, Viliam. Právo proti nekalej súťaži : Vozár, J: Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013, 320 s. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 11, s. 51-53. ISSN 1335-1079. Recenzia na: Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1272-8.
Citácie:
1. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Anonymita akcionárov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 597-613. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JANÁČ, Viliam. Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 11, s. 51-53. ISSN 1335-1079. Recenzia na: Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži / Viliam Janáč (recenzent). - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1272-8.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JANÁČ, Viliam. Sebauvedomenie právnej vedy. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia vzniku Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (1953 - 2013). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 632-636. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 153. ISBN 978-80-224-1271-1.

JANÁČ, Viliam. Verejná akciová spoločnosť a jej reverzibilita po novom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 457-470. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 246, 333. ISSN 0019-400X.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI03 JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Iura Edition, Bratislava 2011, strán 341. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
2. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1104.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Umiestňovanie produktov (Product placement). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 468-480. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava 2011, strán 341. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Verejná akciová spoločnosť a jej reverzibilita po novom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 457-470. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 246, 333. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. Lucia Kurilovská. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277. ISSN 0032-6984. VEGA MŠ SR "Hospodárska súťaž a reklama".

JANÁČ, Viliam. Problematika zastupovania akcionára na valných zhromaždeniach a niektoré vybrané otázky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 589-600. ISSN 0032-6984. APVV-0340-10 "Podpora výskumu a vývoja".


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Verejná akciová spoločnosť a jej reverzibilita po novom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 457-470. ISSN 0032-6984.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KUKLIŠ, Peter - KURILOVSKÁ, Lucia - JANÁČ, Viliam. Regulation of National Emblems in the Slovac Republic. Lucia Kurilovská, Viliam Janáč. In International Journal of Public Administration in Central and Easten Europe. No. 1/2010. Hungarian Official Journal Publisher, p. 85-92. Dostupné na internete: <http://www.internationaljournal.hu>.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

JANÁČ, Viliam. Prevod listinnej akcie a odstúpenie od zmluvy o kúpe listinnej akcie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 364-374. ISSN 0032-6984.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KURILOVSKÁ, Lucia - JANÁČ, Viliam. Správa z medzinárodnej konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989 (Štátnosť a symbolika v Strednej Európe). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 565-568. ISSN 0032-6984

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

JANÁČ, Viliam. Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Adriana Tokára, LL.M. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 195-197. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Informácie z vedeckého života:

JANÁČ, V. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva SAV "Aktuálne otázky obchodného práva", Bratislava, 24.-25. apríl 2008. In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 346-351.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

JANÁČ, V. Suchoža, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár. Bratislava: Eurounion, 2007, 1023 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 3 (2008), s. 246-247.

JANÁČ, V. Husár, J. Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo - náčrt teórie a systému. Košice: Equlibria, 2007, 266 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 359-360.

Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (zostavil)

Aktuálne otázky obchodného práva. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV -51-000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Zostavili Tatiana Wiessová, Viliam Janáč. Bratislava: Slovak Academic Press, spol.s r.o., 2008, 168 s. ISBN 978-80-8095-033-0.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET