Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

CITÁCIE PODĽA INÝCH INDEXOV / INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS

2002

BÁRÁNY, E. Funkcionálna suverenita. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 177. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 676.

COLOTKA, P. Záhady integračných implikácií. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 206. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: Univesity of California Press 2002. s. 361.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 84, č. 6 (2001), s. 528. In Index to Foreign Legal Peridicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 260.

ŘEHUŘEK, M. Právo účasti občanů na spravě věcí veřejných. Bratislava: Veda 1997. Rev. By J. Grospič. Právník. Roč. 140, č. 12 (2001), s. 1314. In Index to Foreign Legala Peridicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 820.

ŘEHUŘEK, M. Verejná správa v aproximácii k štandardu Európskej únie. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 182.

ŠVIDROŇ, J. Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky: inauguračná prednáška. Právny obzor. Roč. 84, č. 6 (2001), s. 514. In Index to Foreign Legal Priodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 422.

TOKÁR, A. Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 197. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 675.

ZAVACKÁ, K. Suverenita vo víre 20. storočia. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 190. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 676.

2003

BÁRÁNY, E. (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii. (Summ in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 412. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 472.

KUKLIŠ, P. Medziobecná spolupráca. (Summ. In English). Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 141. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 542.

LAPŠANSKÝ, L. Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 501. In Index to Foreign Legals Peridicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 373.

MAGUROVÁ, Z. Trestnoprávne aspekty domáceho násilia. Právny obzor. Roč. 85, č. 4 (2002), s. 373. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 556.

MAZÁK, J. - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky. (Summ . in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 3 (2002), s. 191. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 181.

NIKODÝM, D. Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky. (Summ in English). Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 373. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 205.

ŘEHUŘEK, M. Demokratický potenciál verejnej správy. (Summ. In English). Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 386. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 607.

ŘEHUŘEK, M. Racionálnosť verejnej správy. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 387. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 607.

ŘEHUŘEK, M. Štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky v spoločensko-právnej realite. (Summ. In English). Právny obzor. Roč. 85, č. 2 (2002), s. 128. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 542.

ŠVIDROŇ, J. Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorským a mediálnym právom. (Summ. in England). Právny obzor. Roč. 84, č. 5 (2001), s. 404. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 237.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 428. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 159.

2004

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda 2003. Rev. by M. Laššák. Právny obzor. Roč. 86, č. 5 (2003), s. 542. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 903.

AZUD, J. (Rev.) Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EÚ. ASPI 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 77. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 960.

BÁRÁNY, E. (Rev.) Rawls, J. (E. Kelly ed.) Justice as fairness: a restatement. London: Cambridge 2001. Právny obzor. Roč. 86, č. 5 (2003), s. 536. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 962.

TOKÁR, A. (Rev.) Bobek, M. Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha: C.H. Beck 2004. Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 282. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1134

ZAVACKÁ, K. (Rev.) Nižňanský, E. et al. Dokumenty o Holokauste na Slovensku (1938-1945). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 2001. Právny obzor Roč. 87, č. 5 (2004), s. 457. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

ZAVACKÁ, K (Rev.) Kuklík, J. Mýty a realita takzvaných "Benešových dekretů." Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde 2002. Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 658. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

ZAVACKÁ, K. (Rev.) Jech, K., et. al. Němci a Maďari v dekretech prezidenta republiky - studie a dokumenty 1940-1945. Brno: Doplněk 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 285. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

2005

AZUD, J. K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte článku 7 Ústavy Slovenskej republiky. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 591. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 432.

BÁRÁNY, E. Determinanty ľudských práv. (Summ. in English). Právník. Roč. 142, č. 6 (2003), s. 953. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 215.

BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 287. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 598.

BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 287. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 598.

BÁRÁNY, E. (Rev.) Craig, P - De Búrca, G. EU law. Texts, cases and materials. Oxford: University Press 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 4 (2004), s. 367. In Index to Foreign Legals to Peridicals. Berkeley: University of Calofornia Press 2005, s. 932.

COLOTKA, P. Špecializované inštitúcie Európskej únie. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 2 (2003), s. 167. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 423.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 117. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 423.

KUKLIŠ, P. O princípe subsidiarity vo verejnej správe. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 636. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley. University of California Press 2005, s. 748.

NIKODÝM, D. Správne súdnictvo. Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 467. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 108.

NIKODÝM, D. K problematike kontroly v územnej samospráve. (Summ. in English) Právny obzor, Roč. 86, č. 6 (2003), s. 610. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 106.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. ( Summ. in English) Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 525. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 283.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 363.

OVEČKOVÁ, O. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 591. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 432.

ŠVIDROŇ, J. Poohliadnitie sa a hľadanie dopredu v slovenskom autorskom práve. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 142. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 289.

ŠVIDROŇ, J. Veda a prax pri ochrane osobnosti. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 626. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 701.

ŠVIDROŇ, J.(Rev.) Goode, R., et al. Transnational commercial law: international instruments and commentary. Oxford University Press 2004. Právny obzor. Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 295. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 939.

VOZÁR, J. - LAPŠANSKÝ, L. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. (Summ in English) . Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 506. In Index to Foreign Legals Peridicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 122.

VOZÁR, J. Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame.(Summ. in English) Právny obzor. Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 167. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 122.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť). (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 1 (2003), s. 38. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 116.

ZAVACKÁ, K. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 2 (2003), s. 197. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 188.

2006

MALIK, P. (Rev.) Raban, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Praha: C. H. Beck 2004. Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 410. In Index to Foreign Legal eriodicals. Berkeley: University of California Press 2006 ( 3), s. 342.

VOZAR, J. (Rev.). Herczeg, J. Meze svobody projevu. Praha: Orac 2004. Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 118. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2006 (3), s. 338.

VOZÁR, J. (Rev.) Štenglová, I., et al. Obchodní tajemství. Praktická príručka. Praha: Linde 2005. Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 221. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2006 (3), s. 343.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET