Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb.
Narodená: 1974
tel. 02/52962325 kl. 102
usapkati@savba.sk
č. d. 48

Odbor: Medzinárodné právo

Vzdelanie, odborné semináre:

- 2013 - doteraz - University of London, Queen Mary College, Londýn /International Business Law/
- 2011 - University of London, Queen Mary College, Londýn - PG Master of Law in International Dispute Resolution s vyznamenaním
- 2005 - udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore obchodné právo /PFUK/
- 2001 - rigorózna skúška z obchodného práva - PF UK /JUDr./

Zamestnanie:

- od 2012 - FP PEVŠ - Ústav medzinárodného a európskeho práva, oddelenie medzinárodného práva verejného - docentka /medzinárodné právo/ - medzinárodné hospodárske právo, medzinárodné investičné právo, medzinárodná investičná a obchodná arbitráž
- 2008 - 2012 - FP PEVŠ - Ústav súkromného práva - odborná asistentka - zameranie medzinárodné obchodné právo
- 2009 - 2010 - PF UK - Katedra medzinárodného a európskeho práva - výskumný pracovník

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách:

- 2008 - členka – The Center for International Legal Studies /CILS, Salzburg, Rakúsko/
- 2013 - členka - Česká společnost pro medzinárodní právo /CSIL, ČR/
- 2013 - členka - Chartered Institute of Arbitrators /Londýn, UK/
- 2016 - členka - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo /SSIL, SR/

Projekty:

1. The European Commission: the Civil Justice Programme "Removing Obstacles to Access to Justice through Mediation in Europe" /2007-2013 /JUST/2010/JCIV/AG/0001/. Faculty of Law, University of Valencia, Spain.

2. 2015-2016 – „Právny inštitút imunít štátu a jeho predstaviteľov v synergii medzinárodného a vnútroštátneho práva“ – interný projekt Ústavu medzinárodného a európskeho práva FP PEVŠ, vedúca projektu.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

CHOVANCOVÁ, Katarína. Consumer Arbitration and Subtle Variances in its Effectiveness in Selected EU Member States (Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany) [Spotrebiteľská arbitráž a mierne rozdiely v jej efektívnosti vo vybraných štátoch EÚ (ČR, SR, Rakúsko, SRN)]. In Review of Central and East European Law, 2018, vol. 43, no. 2, pp. 197-231. (0.476 - IF2017). ISSN 0925-9880.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách

CHOVANCOVÁ, Katarína. Investičná arbitráž v. diplomatická ochrana v medzinárodnom investičnom práve = Investment arbitration vs. diplomatic protection in international investment law. In Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí : lidskoprávní, investiční a další křižovatky. Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2018, s. 138-148. ISBN 978-80-87488-31-7.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

CHOVANCOVÁ, Katarína. Countermeasures and their (In)Comparable Congruence in International Investment Arbitration & the WTO Law. In Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2017, vol. 8, s. 461-477. ISSN 1805-0565. Dostupné na internete: <https://www.cyil.eu/>. SCOPUS EID 2-s2.0-85041040655.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

CHOVANCOVÁ, Katarína. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. I. časť : Historický vývoj, zmluvné vzdanie sa imunity = State Immunity in International Arbitration and Commercial Practice. Part I.: Historical Development, Waiver of Immunity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 372-390. ISSN 0032-6984.

CHOVANCOVÁ, Katarína. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. II. časť : Politické a ústavnoprávne aspekty = State Immunity in International Arbitration and Commercial Practice. Part. II. : Political and Constitutional Aspects. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 5, s. 459-475. ISSN 0032-6984.


VYBRANÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. ŠTURMA, P., CHOVANCOVÁ, K., ŠMIGOVÁ, K., VĚTROVSKÝ, J.: Immunities of States and their Officials in Contemporary International Law.1st ed. Bayern, Germany: RW&W Science & New Media, 2017. 161p. ISBN 978-3-98-16855-5-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

2. CHOVANCOVÁ, K.: Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európskej únie.1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 476 s. ISBN 978-80-224-1432-6.

3. CHOVANCOVÁ, K.: Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európy.1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 451 s. ISBN 978-80-224-0981-0.

4. CHOVANCOVÁ, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2005. 126 s. ISBN 80-224-0848-4.

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

5. CHOVANCOVÁ, K.: Inspection Mechanisms of International Development Banks. In: The Comparative Law Yearbook of International Business. Vol.3, 2011. The Hague: Kluwer Law International, 2011, p. 495-549. ISBN 9789041133632.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

6. CHOVANCOVÁ, K.: International Arbitration of Investment Disputes: Introduction and Basic Characteristics/ Medzinárodná arbitráž investičných sporov: úvod a základná charakteristika 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2009. 392 s. ISBN 978-80-89447-14-5.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

7. CHOVANCOVÁ, K.: WTO Enforcement Procedures: Featuring Arbitration : A Technical Perfection. In: Transnational Dispute Management, 2013, Vol. 10, No. 4, 28 p. [online]. ISSN 1875-4120.

8. CHOVANCOVÁ, K.: Enforcement of Arbitral Awards in the New Countries of the European Union. In: European Review of Private Law, 2008,Vol. 16, No. 6, p. 995-1007.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

9. CHOVANCOVÁ, K.: Reštrukturalizácia štátneho dlhu v kontexte medzinárodnej investičnej arbitráže. 2. časť. In: Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 3, s. 293-304.

10. CHOVANCOVÁ, K.: Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania v medzinárodnom investičnom práve. 1. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. 2015, roč. 21, č. 10, s. 6-17.

11. CHOVANCOVÁ, K.: Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu v Paríži (problémy súčasnej aplikačnej praxe). In: Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 220-237.

12. CHOVANCOVÁ, K.: Res iudicata medzinárodného rozhodcovského rozsudku. In: Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 1, s.1-16.

13. CHOVANCOVÁ, K.: Res iudicata v medzinárodnej arbitrážnej praxi. 2. Časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2008, roč. 14, č. 10, s. 20-29.

14. CHOVANCOVÁ, K.: Lex causae a lex mercatoria v medzinárodnej arbitrážnej praxi : (švajčiarsky príklad).In: Bulletin slovenskej advokácie, 2007, roč. 13, č. 12, s. 27-37.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

15. CHOVANCOVÁ, K.: Non-Precluded Measures in International Investment Arbitration. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2016, Vol. 7, p. 391-410. ISBN 9788087488263.

16. CHOVANCOVÁ, K.: Slovakia /National Report on Cross-Border Mediation/. In: Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume II, Cross-Border Mediation. Cambridge: Intersentia, 2014, p.385-395. ISBN 9781780681306.

17. CHOVANCOVÁ, K.: International Arbitration in Slovakia: Breaking the New Ground. In: ALIBEKOVA, A., CARROW, R.: International Arbitration and Mediation: From the Professional's Perspective. CILS, Salzburg: Yorkhill Law Publishing, 2007, p.85-92. ISBN 9781430325260.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

18. CHOVANCOVÁ, K.: The WTO Necessity Doctrine and Its Applicability in the International Investment Arbitration. In: Slovak Yearbook of International Law. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2016, Vol.VI , p.95-116.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

19. CHOVANCOVÁ, K.: The Role of Arbitrators in the New Countries of the EU. In: Central and Eastern European Countries after and before the Accession. Budapest: Department of Private International Law and European Economic Law; Faculty of Law ELTE, 2011, Vol. 2, p. 21-35. ISBN 9789632841991.

20. CHOVANCOVÁ, K.: Enforcement Procedures in Selected European Countries. In: Transnational Dispute Management, 2012, Vol.8, No.4, 17p. ISSN 1875-4120. [online]. II. vydanie: Yearbook on International Arbitration. Vol. III. Vienna : Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2013, p.209-224. ISBN 978-3-7083-0911-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

21. CHOVANCOVÁ, K.: Medzinárodné obchodné právo v kontexte medzinárodného práva verejného a súkromného. In: Právo, obchod, ekonomika VI.: zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice: UPJŠ, 2016., s. 257-269. ISBN 9788081524431.

22. CHOVANCOVÁ, K.: Provisional Application of the Energy Charter Treaty: the Russian Matryoshka Doll´s Effect. In: Bratislavské právnické fórum 2015: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 9.-10.10. 2015. Bratislava: PFUK, 2015, s. 1446-1455 [CDROM]. ISBN 9788071604112.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET