Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Mgr., Mgr. Lucia BERDISOVÁ, PhD., LL.M.
Narodená: 1982
tel. č. 02/52962325 kl. 113
usapelbe@savba.sk, lucia.berdisova@yahoo.com

č. d. 52

Vzdelanie

od 2008 magisterské štúdium v odbore filozofia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (v súčasnosti prerušené)
2005-2010 doktorandské štúdium (v externej forme) v odbore Teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (udelený titul PhD.)
2005-2008 bakalárske štúdium v odbore filozofia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (udelený titul Bc.)
2000 - 2005 magisterské štúdium v odbore právo, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (udelený titul Mgr.)

Pracovná prax

 • Vedecká pracovníčka, Ústav štátu a práva, Oddelenie verejného práva, Slovenská akadémia vied (od apríla 2011)
 • Členka rozkladovej komisie - ad hoc komisie pre personálne veci sudcov a súdnych funkcionárov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (od októbra 2010)
 • Vysokoškolská učiteľka (v pozícii asistent resp. odborný asistent) pôsobiaca na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (od októbra 2005)
 • Advokátska koncipientka (od marca 2007 do marca 2011)

Účasť na projektoch

 • Projekt VEGA č. 1/2590/05 – „Pramene práva. Sústava, funkcie a vzťahy prameňov slovenského práva, európskeho práva a medzinárodného práva“. – zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.; (pozícia riešiteľ), (ukončené 2008)
 • Projekt VEGA č. 1/0614/08 – „Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie“. – zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. JSD; (pozícia riešiteľ) (ukončené 2010)
 • „Ústavné súdy ako „pozitívni legislatívci“ – XIII. Medzinárodný kongres porovnávacieho práva (pozícia národný spravodajca) (ukončené 2009)
 • Projekt „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní", financované z Európskeho sociálneho fondu, ITSM kód 26110230028, (pozícia riešiteľ) (prebieha od jún 2010)
 • Projekt VEGA č. 1/0242/11 – „Ochrana súkromia na pracovisku z pohľadu ústavného práva“ – zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Lišiak, PhD., (pozícia riešiteľ (prebieha 2011-2013)

Vybraná publikačná činnosť

 • BERDISOVÁ, L.: Umelé prerušenie tehotenstva 20 rokov po 20. rokoch po páde komunizmu. In: PRÍBELSKÝ, P.: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, ss. 102-115, 186 s., ISBN 978-80-7380-302-5, autorský podiel: 100%
 • SVÁK, J. – BERDISOVÁ, L.: Constitutional Court of the Slovak Republic as Positive Legislator when applying and interpreting the Constitution. In: VERSCHRAEGEN, B. (ed.) : Austrian Law – An International Perspective. Viedeň: Jan Sramek Verlag, 2010, ss.359-375, 396 s., ISBN 978–3-902638-31-1, autorský podiel: 50%
 • BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 461 s.., ISBN 978-80-7380-248-6, autorský podiel: 9%
 • BERDISOVÁ, L.: Wittgenstein a právo. In: KIŠOŇOVÁ, R. - VITÁLOŠOVÁ, V. - DÉMUTH, A. (eds.): Wittgensteinovské skúmania., Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2008, pp. 108-121, 144 p., ISBN 978-80-969823-5-6
 • BERDISOVÁ, L.: Ludwig Wittgenstein a riadenie sa právnymi pravidlami. In: Právny obzor, 91, 2008, no. 2, pp. 132-143, ISSN 0032-6984.
 • PRUSÁK, J. a kol.: Sociologicko-právny výskum prameňov práva a justifikácia súdnych rozhodnutí. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica: ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2007. 4. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. ss.5-140, ISBN 978-80-8078-207-8. autorský podiel: 16%.
 • BERDISOVÁ, L.- TRNKÓCY,S.: Vzťah ústavného práva členských štátov Európskej únie a práva ES/EÚ - problematika prednosti. In: Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina: Poradca podnikateľa, 2007, CD, 14 s., ISBN 978-80-88931-68-3. autorský podiel 70 %
 • BERDISOVÁ, L.: Vzťah národného parlamentu a vlády v členských krajinách európskej únie a jeho vplyv na demokratický deficit ES/EÚ - komparatívny pohľad. In: Súkromné a verejné právo súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. ss. 311-330, ISBN 80-8078-124-9.

Jazyky

 • Anglický jazyk, IELTS academic form–7 b.(2005),TOEFL iBT 95 b.(2009)
 • Nemecký jazyk (mierne pokročilý)

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia. International Human Rights Law before Constitutional Court of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 10-27. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

BERDISOVÁ, Lucia. Syntax Mečiarových amnestií: štyri poznámky k nálezu PL. ÚS 7/2017. In Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. : Hledá se Prométheus? : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Metamorfózy práva ve střední Evropě VI." pořádané ve dnech 6.-7. června 2018 ve Znojmě.Díl II : Ústavní právo a soudnictví. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, 2018, s. 131-147. ISBN 978-80-261-0826-9. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BERDISOVÁ, Lucia. Chakrabarti, S., Of Women: In the Twenty-First Century, Penguin Books, 2014, 240 s. : recenzia. = Chakrabarti, S., Of Women: In the Twenty-First Century, Penguin Books, 2014, 240 s. : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 5, s. 529-530. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
1. [3.1] METEŇKANYČ, O.M. Niekoľko úvah k škandinávskemu právnemu realizmu. In GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 282. ISBN 978-80-7552-950-3.
2. [3.1] SOBEK, T. Právní rozum a morální cit : hodnotové základy právního myšlení. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 76, 314. ISBN 978-80-87439-23-4.
3. [4.1] BÁRÁNY, E. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 3. ISSN 0032-6984.
4. [4.1] BÁRÁNY, E. Obnova konania v podmienkach európskeho ústavného pluralizmu. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2017, s. 107, 112. ISBN 978-80-8125-476-9.
5. [4.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus II. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 335, 336. ISSN 0032-6984.
6. [5] HAPLA, M. Peter Colotka, Marek Káčer a Lucia Berdisová, Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 303 s., ISBN 978-80-7502-134-2 : recenzia. In Jurisprudence, 2017, č. 3, s. 42-43. ISSN 1802-3843.
7. [6] BRÖSTL, A. Colotka, P.-Káčer, M.-Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 304 strán : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 2, s. 200-203. ISSN 0032-6984.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

SVÁK, Ján - BERDISOVÁ, Lucia. Constitutional Court of the Slovak Republic as Positive Legislator via Application and Interpretation of the Constitution. In Constitutional Courts as Positive Legislators : a Comparative Law Study. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 2011, s. 767-781. ISBN 978-1107011656.
Ohlasy:
1. [3.1] SEKERÁK, M. Same-Sex Marriages (or Civil Unions/Registered Partnerships) in Slovak Constitutional Law : Challenges and possibilities. In Utrecht Law Review, 2017, vol. 13, no. 1, p. 40. E-ISSN 1871-515X. dostupné na: https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.340/.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem) = All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms). In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
1. [1.1] ONDREJEK, Pavel. A Structural Approach to the Effects of Fundamental Rights on Legal Transactions in Private Law. In EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW. ISSN 1574-0196, 2017, vol. 13, no. 2, pp. 281-304., Registrované v: WOS
2. [3.1] ŠEJVL, M. Retroaktivita jako diskursivní pojem? In Právník, 2017, roč. 156, č. 1, s. 45. ISSN 0231-6625.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BERDISOVÁ, Lucia. Gearty, C., On fantasy Island: Britain, Europe and Human Rights. Oxford University Press, 2016, 240 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 5, s. 544-545. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia. International Human Rights Law before Constitutional Court of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 10-27. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[5] CVRČEK, F. Colotka Peter-Káčer Marek-Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia. 2016 : recenzia. In Právník, 2016, roč. 155, č. 11, s. 1014-1016. ISSN 0231-6625.
[3.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus v strednej Európe. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 15. ISBN 978-80-7380-636-1.
[3.1] MOLITORIS, P. Alternatívne riešenia sporov pri výkone verejnej správy orgánmi územnej samosprávy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 245. ISBN 978-80-7380-636-1.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia. K ne/súladu referenda o ochrane rodiny s Ústavou Slovenskej republiky [Non/compliance of the Referendum on Family Protection with the Constitution of the Slovak Republic]. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2014, roč. 66, č. 10, s. 1246-1255. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[3.1] WINTR, J. - ASKARI, D. Lidská práva a rozhodování v referendu. In Právník, 2016, č. 2, s. 130. ISSN 0231-6625.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák,O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. : recenzia = Hamuľák, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Integrující se Evropa a suverenita České republiky / Hamuľák, O. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3816-0.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 1, p. 396. ISSN 0019-400X.
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 1229, 1290, 1387. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem) = All Quiet on the Western Front (Copernican Turn in the Ontology of Legal Norms). In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 2, s. 154-170. ISSN 0231-6625. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BERDISOVÁ, Lucia. Právo, normativita a subjektivita v prostredí multiplayer online role-playing hier - metodologické poznámky k ďalším skúmaniam. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s. 194-203. ISBN 978-80-8095-072-9.
Ohlasy:
[3.1] PRÍBELSKÝ, P. Konštitucionalizmus (nielen) v časoch dekonštrukcie. In Princípy konštitucionalizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 60. ISBN 978-80-7380-586-9.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia. K ne/súladu referenda o ochrane rodiny s Ústavou Slovenskej republiky [Non/compliance of the Referendum on Family Protection with the Constitution of the Slovak Republic]. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2014, roč. 66, č. 10, s. 1246-1255. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] DOMIN, M. Späťvzatie návrhu na vyhlásenie referenda. In Justičná revue, 2015, roč. 67, š. 3, s. 343, 355. ISSN 1335-6461.
[4.1] BALOG, B. Charakter návrhu prijatého v referende. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 5, s. 501, 511. ISSN 0032-6984.
[4.1] ŠEVČÍK, M. Je potrebné novelizovať referendovú právnu úpravu? In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 10, s. 1200. ISSN 1335-6461.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 128. ISBN 978-80-89603-39-8.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák,O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. : recenzia = Hamuľák, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Integrující se Evropa a suverenita České republiky / Hamuľák, O. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - ISBN 978-80-244-3816-0.
Ohlasy:
[9] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, 2015, vol. 2015, no. 1, p.396. ISSN 0019-400X.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Pohľadnica z Jesennej školy práva v Modre = Post Card from the Autumn School of Law in Modra. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 91-94. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] OVEČKOVÁ, O. Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 148, 289. ISBN 978-80-8168-205-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 DEBRECÉNIOVÁ, JANKA - BERDISOVÁ, Lucia - HOLUBOVÁ, BARBORA - LAMAČKOVÁ, DANIELA - MAGUROVÁ, Zuzana - TRGIŇOVÁ, ĽUBICA - VOZÁRIKOVÁ, MARGARÉTA. Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod : právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. Debrecéniová, J. (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014. 365 s. Dostupné na internete: http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/09/Anal%C3%BDza-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%A9ho-stavu-vykon%C3%A1vania-in%C5%A1pekcie-pr%C3%A1ce.pdf . [cit.22-10-2015]. ISBN 978-80-969824-3-1.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 BERDISOVÁ, Lucia - KORPÁŠ, Eduard. Přibáň, J., Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě : k Obrane ústavnosti od Jiřího Přibáňa alebo päť motívov z Felliniho Skúšky orchestra do diskusie. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, 266 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 194-200. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Obnava ústavnosti, aneb, Česká otázka v postnacionální ěvropě / Přibáň, J. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství - SLON, 2014. ISBN 978-80-7419-175-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Jesenná škola práva 2014 (správa z podujatia). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 1, s. 85-91. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BERDISOVÁ, Lucia. Teoreticko-právne reflexie konceptu rovnosti v právnom systéme Slovenskej republiky. In Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. - EQUILIBIA : Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8143-052-7.
citácie:
[4] DEBRECÉNIOVÁ, J. - LAJČÁKOVÁ, J. - MAGUROVÁ, Z. Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy. Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, 2014, s. 10. Dostupné na internete: http://odz.sk/wp-content/uploads/Implem_ZRZ_ADZ_analyza.pdf.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BERDISOVÁ, Lucia - HOLUBOVÁ, Barbora. Ne/rovné odmeňovanie žien a mužov. In Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod : Právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014, s. 82-123. ISBN 978-80-969824-3-1.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BERDISOVÁ, Lucia. K ne/súladu referenda o ochrane rodiny s Ústavou Slovenskej republiky. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2014, roč. 66, č. 10, s. 1246-1255. ISSN 1335-6461.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Hamuľák,O., Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 133 s. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 324-327. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Hamuľák, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3816-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

BERDISOVÁ, Lucia - KÁČER, Marek. Pohľadnica z Jesennej školy práva v Modre. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 91-94. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BERDISOVÁ, Lucia - LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legal Metamorphoses. In Free Movement of Goods and Persons across the Polish - Czech - Slovak Borders, Legal Diffeences and Similarities. Katowice : Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 73-81. ISBN 978-83-60743-57-7.
Citácie:
1. [4] VARGA, P. Diskriminácia na základe pohlavia v kontexte antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie vo veciach zamestnanosti a povolania. In Blaho, P. - Švecová, A. (eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexie v právnej teórii a praxi. 1. diel. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 423. ISBN 978-80-8082-586-7.

SVÁK, Ján - BERDISOVÁ, Lucia. Constitutional Court of the Slovak republic as positive Legislator via Application and Interpretation of the Constitution. In Brewer-Crias, A. Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study.. Veľká Británia : Cambridge University Press, 2011.
Citácie:
1. [1.1] VERSTRAELEN, S. The Temporal Limitation of Judicial Decisions: The Need for Flexibility Versus the Quest for Uniformity. In German Law Journal, 2013, Vol. 14, no. 9, p. 1706.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

Citácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BERDISOVÁ, Lucia - LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legal Metamorphoses. In Free Movement of Goods and Persons across the Polish - Czech - Slovak Borders, Legal Diffeences and Similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 73-81. ISBN 978-83-60743-57-7.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, Z. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BERDISOVÁ, Lucia. Právo, normativita a subjektivita v prostredí multiplayer online role-playing hier - metodologické poznámky k ďalším skúmaniam. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s. 194-203. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1415. ISSN 1335-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 BERDISOVÁ, Lucia - LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legal Metamorphoses. In Free Movement of Goods and Persons across the Polish - Czech - Slovak Borders, Legal Diffeences and Similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 73-81. ISBN 978-83-60743-57-7.

ABC02 SVÁK, Ján - BERDISOVÁ, Lucia. Constitutional Court of the Slovak republic as positive Legislator via Application and Interpretation of the Constitution. In Brewer-Crias, A. Constitutional Courts as Positive Legislators. A Comparative Law Study.. - Veľká Británia : Cambridge University Press, 2011.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 BERDISOVÁ, Lucia. O skeptikovi Kripkensteinovi a jeho vplyve na diskusiu o neurčitosti práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 534-548. ISSN 0032-6984.

Citácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 BERDISOVÁ, Lucia. Ústavné právo Slovenskej republiky. In Ústavné právo Slovenskej republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-73802-48-6.
Ohlasy:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Funkcie ústavy v modernom štáte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, s. 171. ISBN 978-80-8082-460-0.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 BERDISOVÁ, Lucia. Umelé prerušenie tehotenstva - 20 rokov po 20. rokoch po páde komunizmu. In Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 102-115. ISBN 978-80-7380-302. Vega MŠ SR č. 1/0614/08 "Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie".
Ohlasy:
1. [3] JURÍK, R. Nové prvky v ústavných systémoch krajín strednej a východnej Európy. Pohľad na 20 rokov späť i do budúcna. In Príbelský, P. (ed.) Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň: Vydavatelsví a nakladatelsví Aleš Čeněk, 2011, s. 73. ISBN 978-80-7380-302-5.


Zoznam publikačnej činnosti za rok 2011

Publikácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 BERDISOVÁ, Lucia - SVÁK, Ján. Constitutional Court of the Slovak Republic as Positive Legislator via Application and Interpretation of the Constitution. In Brewer-Carias, A. Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study. - New York, Cambridge : Cambridge University Press, 2011, s. 767-781. ISBN 978-1107011656.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 BERDISOVÁ, Lucia. Právo, normativita a subjektivita v prostredí multiplayer online role-playing hier - metodologické poznámky k ďalším skúmaniam. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s. 194-203. ISBN 978-80-8095-072-9.

ABD02 BERDISOVÁ, Lucia. Sociálna spravodlivosť v Ústave Slovenskej republiky a v Zákonníku práce. In Olšovská, A., Laclavíková, M. (ed.) Sociálne riziká a základné ľudské práva - výzvy pre pracovné právo 21. storočia. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 58-69. ISBN 978-08-8082-503-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AED01 BERDISOVÁ, Lucia. Umelé prerušenie tehotenstva - 20 rokov po 20. rokoch po páde komunizmu. In Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 102-115. ISBN 978-80-7380-302. Vega MŠ SR č. 1/0614/08 "Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie".


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET