Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Narodený: 1955
Tel. 02/52962325 kl. 102
usapbebar@savba.sk
č. d. 48

Vzdelanie:
Právnická fakulta UK Bratislava - l979
JUDr. - Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, 1981
CSc. - 1985

Pracoviská:
Ústav štátu a práva SAV od roku 1979 ako interný ašpirant, neskôr vedecký pracovník, od roku 1994 zástupca riaditeľky, od roku 1995 do roku 2000 riaditeľ ústavu, od roku 2000 podpredseda Ústavného súdu SR
Marec 1990 - september 1994 - poslanec SNR a NR SR za SDĽ

Členstvá:
Člen výkonnej rady Medzinárodnej asociácie EUROPE 2000
Člen redakčnej rady časopisu Právny obzor
1994 - 1995 - hlavný redaktor časopisu Právny obzor
Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
Vedecká rada Akadémie Policajného zboru SR

Odbor:
Teória štátu a práva, právna filozofia

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 2-9. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Nenormatívne chápanie práva a právna istota. In Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. : Hledá se Prométheus? : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Metamorfózy práva ve střední Evropě VI." pořádané ve dnech 6.-7. června 2018 ve Znojmě. Díl II : Ústavní právo a soudnictví. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, 2018, s. 115-123. ISBN 978-80-261-0826-9. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. (Ne)určitosť textu v ústavnom práve. In Ústavné dni - 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky : VI. ústavné dni. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 205-211. ISBN 978-80-8152-600-8. ISSN 2454-003X.

BÁRÁNY, Eduard. Sociálna spravodlivosť v práve. In Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť : príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie XIII. Lubyho právnické dni. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018, s. 156-164. ISBN 978-80-568-0095-9. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BÁRÁNY, Eduard. Vek a výklad ústavy v postmodernej situácii. In 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2017. Milan Hodás (rec.) Olomouc : Iuridicum Olomoucense - Univerzita Palackého, 2017, s. 9-14. ISBN 978-80-88266-10-5.

BÁRÁNY, Eduard. Universal Declaration of Human Rights and Legal Pluralism. In Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka. Zubik, M. (rec.) Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018, s. 55-60. ISBN 978-83-8019-875-3. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BÁRÁNY, Eduard. Ústavný súd ako štátny organ = Constitutional Court as a State Authority. In Ústavné súdnictvo - výzvy a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 25. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky konanej 11. apríla v Košiciach. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2018, s. 189-192. ISBN 978-8089918-02-7. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] MACKOVÁ, Z. Social Protection in Slovak Republic in the First Decade of the 21-st Century. In Bratislava Law Review, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 57, 62. ISSN 2585-7088.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva [Terms of Good Law]. Miloš Večeřa, Aleš Gerloch (rec.). 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
1. [3.1] KYSELA, J. Metafyzické prvky v současném českém ústavním diskursu. In Právník, 2017, roč. 156, č. 8, s. 657. ISSN 0231-6625.
2. [3.1] VEČEŘA, M., GERLOCH, A., BERAN, K., RUDENKO, S. Všeobecná teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 320. ISBN 978-80-7380-645-3.
3. [4.1] KRÍŽOVSKÁ, M. Opodstatnenosť zakotvenia princípu kontroly a dozoru nad zákonnosťou orgánov verejnej správy v ústave moderného demokratického štátu. In Magister Officiorum, 2017, roč. 1(7), č. 1, s. 39. ISSN 1338-5569.

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo = Power and Law. Alexander Bröstl (rec.). Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Ohlasy:
1. [3.1] HOLLÄNDER, P. Příběhy právních pojmů. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 95, 256. ISBN 978-80-7380-654-5.
2. [3.1] VEČEŘA, M., GERLOCH, A., BERAN, K., RUDENKO, S. Všeobecná teória práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 320. ISBN 978-80-7380-645-3.
3. [4.1] TRELLOVÁ, L. Obecná samospráva a jej ústavnoprávne aspekty. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 369, 380. ISSN 1336-6912.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku.; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva ).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
1. [4.1] KOŠTA, Ján. Možnosti udržateľnosti financovania dôchodkového systému a nerovností v dôchodkoch v prijateľných medziach v podmienkach demografických zmien v Slovenskej republike. In Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-7144-281-3. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017.pdf>.
2. [4.1] PEKNÍK, Miroslav. Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : I. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9.

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Autopoietický sociálny subsystém právo? = Is Law an Autopoietic Social Subsystem? In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. (0.047 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0049-1225.
Ohlasy:
1. [3.1] ŠKROBÁK, J. Internet a diskurz práva a politiky. In Weyrovy dny právní reorie 2017 : sborník příspěvků z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 201, 206. ISBN 978-80-210-8752-1.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Spravodlivosť ako vzťahový pojem = Justice as a Relational Concept. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 845-855. (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.
Ohlasy:
1. [2.1] KUSA, Zuzana. Beyond Solidarity Boundaries. Defending the Principle of Dignity for All. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2017, vol. 49, no. 5, pp. 507-541., Registrované v: WOS

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Kde je právo? = Where is the Law? In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 4, s. 281-295. ISSN 0231-6625.
Ohlasy:
1. [1.1] ONDREJEK, Pavel. A Structural Approach to the Effects of Fundamental Rights on Legal Transactions in Private Law. In EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW. ISSN 1574-0196, 2017, vol. 13, no. 2, pp. 281-304., Registrované v: WOS

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 3, s. 287-293. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] VRANKOVÁ, E. Právne princípy - kotva i maják právneho systému. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 12, s. 1435, 1441. ISSN 1335-6461.

BÁRÁNY, Eduard. Postmoderná situácia a ľudské práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 234-239. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3.1] HAPLA, M. Idea přirozeného práva a občanský zákoník. In Acta Iuridicca Olomusensia, 2017, vol. 12, no. 2, s. 227. ISSN 1801-0288.
2. [3.1] VEČEŘA, M., URBANOVÁ, M. a kol. Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 31, 176. ISBN 978-80-210-8897-9.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte [The change of law in the legal state]. In Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. : sborník příspěvků ze stejnoměnné mezinárodní konfference. Helena Jermanová, František Cvrček (eds.) ; Jiří Jirásek, Květoslav Růžička (rec.). Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] ŠTEFANKO, J. K fenoménu kodifikácie súkromného práva. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 1, s. 27, 34. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Obnova konania v podmienkach európskeho ústavného pluralizmu. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2017, s. 107-112. ISBN 978-80-8152-476-9.
Ohlasy:
1. [4.1] MAZÁK, J. Obnova konania pred Ústavným súdom SR: Prvé skúsenosti, pochybnosti a jeden námet. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 11, s. 24. ISSN 1335--1079.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Ohlasy:
1. [4.1] SVÁK, J., BALOG, B. Suverenita štátu vo sfére rozhodnutí nadštátnych súdnych orgánov. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2017, s. 150, 153. ISBN 978-80-8125-476-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 106-113. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
1. [3.1] KRUNKOVÁ, A. Niekoľko poznámok k stabilite ústavy. In 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2017. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017, s. 97, 106. ISBN 978-80-88266-10-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku.; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Právny pluralizmus a pojem práva. Eduard Bárány (vedúci riešiteľského kolektívu), Daniela Lengyelová (redaktorka autorského kolektívu) ; Gabriela Dobrovičová, Lucia Berdisová (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017. 253 s. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Neurčitosť v práve = Vagueness in Law. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 4, s. 599-612. ISSN 1210-9126. Dostupné na internete: https://journals.muni.cz/cpvp/issue/viewIssue/663/280. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus I. = Legal pluralism I. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus II. = Legal pluralism II. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

BÁRÁNY, Eduard. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 2-9. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Legal Pluralism and Human Rights = Právny pluralizmus a ľudské práva. In Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 33-37. ISBN 978-83-8019-626-1. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

BÁRÁNY, Eduard. Zvláštnosti bezpečnosti v pluralite ústavných hodnôt = Special Features of Security in Plurality of Constitutional Values. In Bezpečnost jako ústavní hodnota : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2016. 1. vyd. Olomouc : Iuridicum Olomoucense; PF Univerzity Palackého, 2017, s. 7-14. ISBN 978-80-87382-92-9.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Otvorená textúra práva v ústavnom pluralizme = The open texture of law in constitutional pluralism. In Nová Európa - výzvy a očakávania : otvorená textúra ústavy : zborník výstupov z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni, konanej v dňoch 22.-23.9.2016 v Trnave. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 9-15. ISBN 978-80-8168-563-7. Dostupné na internete: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2017/03/zbornikTPD_otvorena_textura_ustavy-final.pdf (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

BÁRÁNY, Eduard. Obnova konania v podmienkach európskeho ústavného pluralizmu. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni. Košice : UPJŠ, 2017, s. 107-112. ISBN 978-80-8152-476-9.

BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus vo vyústení postmoderny. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 30-35. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo = Power and Law. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 223, 224, 284, 285, 295, 303, 394. ISBN 978-80-972218-0-5.
[3.1] JESENKO, M. Ústavný princíp územnej samosprávy a niekoľko poznámok k jeho realizácii v podmienkach Slovenskej republiky. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 266. ISBN 978-80-7380-636-1.

BÁRÁNY, Eduard. Štát a spoločnosť. Bratislava : Veda, 1989. 268 s. ISBN 80-224-0043-2.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 491, 498. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva [Terms of Good Law]. Miloš Večeřa, Aleš Gerloch (rec.). 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 40, 41, 43, 394. ISBN 978-80-972218-0-5.
[3.1] ĹALÍK, T. Ústavodarná moc - včera, dnes a zajtra. In Právník, 2016, roč. 155, č. 6, s. 522. ISSN 0231-6625.
[4.1] ĽALÍK, T. Rovnosť v Ústave SR a judikatúre Ústavného súdu SR. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 6-7, s. 658, 659, 660, 667, 688. ISSN 1335-6461.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Lisnik, A., Greňová, K. (eds.) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. s. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a právo SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
Ohlasy:
[4.1] VERNARSKÝ, M. Ústavná sťažnosť a opravné prostriedky v civilnom procese. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 3, s. 270. ISSN 1335-6461.
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 493, 498. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BÁRÁNY, Eduard. Právo nie je najlepším riešením [Law is not the best solution]. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším světe z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Cvrček, F., Jermanová, H. (eds.) ; Jirásek, J., Růžička, K. (rec.). Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 13-17. ISBN 978-80-7380-543-2.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 493, 498. ISSN 0032-6984.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Determinanty ľudských práv. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2003, roč. 142, č.10, s. 953-971. ISSN 0231-6625.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 394. ISBN 978-80-972218-0-5.

BÁRÁNY, Eduard. Kde je právo? = Where is the Law? In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 4, s. 281-295. ISSN 0231-6625. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[3.1] BERDISOVÁ, L. - KÁČER, M. Na západe nič nového (kopernikovský obrat v ontológii právnych noriem). In Právník, 2016, č. 2, s. 154, 155, 158, 160, 161. ISSN 0231-6625.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 412-427. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] MOLITORIS, P. Alternatívne riešenia sporov pri výkone verejnej správy orgánmi územnej samosprávy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 248. ISBN 978-80-7380-636-1.

BÁRÁNY, Eduard. Posun vymedzenia práva a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (I. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2005, roč. 88, č. 4, s. 305-311. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 394. ISBN 978-80-972218-0-5.

BÁRÁNY, Eduard. Posun vymedzenia práva a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2005, roč. 88, č. 5, s. 413-428. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 394. ISBN 978-80-972218-0-5.

BÁRÁNY, Eduard. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika, 2000, roč. 2, č.3, s. 15. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 273, 284. ISBN 978-80-7502-134-2.

BÁRÁNY, Eduard. Postmoderná situácia a ľudské práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 234-239. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 394. ISBN 978-80-972218-0-5.

BÁRÁNY, Eduard. Právo v postmodernej situácii. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 1, s. 4-21. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 238, 284. ISBN 978-80-7502-134-2.

BÁRÁNY, Eduard. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve = State's obliagation to respect its own law as an example of the circularity in law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 245, 263, 266, 284. ISBN 978-80-7502-134-2.

BÁRÁNY, Eduard. Zabudnutý predpoklad právneho štátu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 5, s. 363-370. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 394. ISBN 978-80-972218-0-5.

BÁRÁNY, Eduard. Subjektívne práva a politika = Subjective Rights and Politics. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 9-10, s. 433-440. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 284. ISBN 978-80-7502-134-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

BÁRÁNY, Eduard. Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In Právní princípy : sborník z kolokvia. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 45-60.
Ohlasy:
[4.1] KRAJČOVIČ, M. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu. In Justičná revue, 2016, č. 8-9, s. 844, 854. ISSN 1335-6461.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (aj konferečných)

BÁRÁNY, Eduard. Štát a právo v postmodernej situácii. In Transformácia vybraných inštitúcií štátu a časti právneho poriadku Slovenskej republiky. Tatiana Weissová (zost.). Bratislava : SAP;Ústav štátu a práva SAV, 1998. ISBN 80-88908-23-x.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 1, s. 66, 70. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BÁRÁNY, Eduard. Dôvod(y) zmien deľby moci = Ground(s) for the Changes in the Separation of Powers. In Proměny dělby moci : Dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. čeko-polského právnického semináře . Karolína Adamová (rec.). Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 29-34. ISBN 978-80-87382-73-8.

BÁRÁNY, Eduard. Human Rights in System of Law. In Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Marek Zubik (rec.). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, s. 44-49. ISBN 978-83-8019-222-5.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus v strednej Európe. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 11-18. ISBN 978-80-7380-636-1. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Šírenie informácií orgánov verejnej moci. In Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni : (zborník vedeckých prác). 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 249-253. ISBN 978-80-8152-392-2.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo = Power and Law. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Demokracia a odbornosť, materiálny právny štát a iura novit curia (1.). In Zo súdnej praxe, 2015, roč. 20, č. 1, s. 2. ISSN 1335-177x.
[4.1] DRGONEC, J. Demokracia a odbornosť, materiálny právny štát a iura novit curia (2.). In Zo súdnej praxe, 2015, roč. 20, č. 2, s. 55. ISSN 1335-177x.
[3.1] ŠKOP, M. Narativní obrat : současné změny v povaze právního vědění. In Sociální studia, 2015, č. 2, s. 23. ISSN 1214-813X.
[4.1] CIBULKA, Ľ. Demokracia a jej uplatňovanie v podmienkach globalizovanej spoločnosti. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 1014, 1021, 1022. ISBN 978-80-7160-411-2.
[3.1] ŠURKALA, J. Teoretické aspekty legitimity práva. In Acta Iuridica Olomucensia, 2015, vol. 10, č. 3, s. 177. ISSN 1801-0288.
[3.1] PRÍBELSKÝ, P. Konštitucionalizmus (nielen) v časoch dekonštrukcie. In Princípy konštitucionalizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 65. ISBN 978-80-7380-586-9.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 191, 192, 203, 222, 233, 244, 254, 269, 284, 285. ISBN 978-80-89603-39-8.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva [Terms of Good Law]. Miloš Večeřa, Aleš Gerloch (rec.). 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
[4.1] RAKO, P. Právo na spravodlivý proces medzi golgotou, sinajom a olympom. In Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015, s. 51, 55. ISBN 978-80-89453-11-5.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 38. ISBN 978-80-89603-39-8.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
Ohlasy:
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Autopoietický sociálny subsystém právo? = Is Law an Autopoietic Social Subsystem? In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. (0.047 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0049-1225.
Ohlasy:
[4.1] MARČEKOVÁ, V. Právo ako Uroboros? In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 2, s. 171, 173, 174, 175. ISSN 1335-6461.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných (aj konferenčných) vedeckých zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Hodnotový základ ústavy [Value base of constitution]. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, s. 113-116. ISBN 978-80-969989-6-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MASLEN, M. Princíp viazanosti práva a verejná správa. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 1, s. 25, 39. ISSN 0032-6984.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BÁRÁNY, Eduard. Právo nie je najlepším riešením [Law is not the best solution]. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším světe z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Cvrček, F., Jermanová, H. (eds.) ; Jirásek, J., Růžička, K. (rec.). Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 13-17. ISBN 978-80-7380-543-2.
Ohlasy:
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 55. ISBN 978-80-224-1469-2.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

BÁRÁNY, Eduard. O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. In Bulletin slovenskej advokácie, 1997, roč. 3, č. 2, s. 40-48. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 978. ISBN 978-80-89603-39-8.

BÁRÁNY, Eduard. Postmoderná situácia a ľudské práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 234-239. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] VRŠANSKÝ, P. Ako reaguje medzinárodné právo verejné na novoty? In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 288. ISBN 978-80-224-1469-2.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Metamorfózy náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci (1.). In Zo súdnej praxe, 2015, roč. 20, č. 6, s. 245. ISSN 1335-177X.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 113, 891, 974, 978. ISBN 978-80-89603-39-8.

BÁRÁNY, Eduard. Právo v postmodernej situácii. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 1, s. 4-21. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] VRŠANSKÝ, P. Ako reaguje medzinárodné právo verejné na novoty? In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 288. ISBN 978-80-224-1469-2.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a politika. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1990, roč. 73, č. 4, s. 289-301. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] VEČEŘA, M. - URBANOVÁ, M. a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno : Masarykova univerzita (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, sv. 512), 2015, s. 65, 177. ISBN 978-80-210-7783-6.

BÁRÁNY, Eduard. O právnom systéme = About legal system. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Základný princíp práva - sociálna (ne)spravodlivosť. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 169, 182. ISBN 978-80-7160-411-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

BÁRÁNY, Eduard. Súkromná moc v ústave. In Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc : PF Univerzita Palackého, vo vydavatelstve Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-903400-3-9.
Ohlasy:
[3.1] PRÍBELSKÝ, P. Konštitucionalizmus (nielen) v časoch dekonštrukcie. In Princípy konštitucionalizmu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 56. ISBN 978-80-7380-586-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

BÁRÁNY, Eduard. Štát a právo v postmodernej situácii. In Transformácia vybraných inštitúcií štátu a časti právneho poriadku Slovenskej republiky. Tatiana Weissová (zost.). Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 1998. ISBN 80-88908-23-x.
Ohlasy:
[3.1] VOZÁR, J. - BORGUĽOVÁ, A. Bezbrehá ochrana spotrebiteľa? In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 478. ISBN 978-80-7502-078-9.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 BÁRÁNY, Eduard. Kde je právo? In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 4, s. 281-295. ISSN 0231-6625.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 BÁRÁNY, Eduard. O právnom systéme. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337. ISSN 0032-6984.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

AECA01 BÁRÁNY, Eduard. Účel a samozrejmosť sociálneho štátu. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iuridium Olomoucense, 2014, s. 31-40. ISBN 978-80-87382-60-8.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AEDA01 BÁRÁNY, Eduard. Dôsledky preťaženosti ústavného súdu. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a meduzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 23. 9. 2014. 1. vyd. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014, s. 212-217. ISBN 978-80-8152-207-9.

AEDA02 BÁRÁNY, Eduard. Právny systém a jeho prostredie. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 65-72. ISBN 978-80-224-1469-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 BÁRÁNY, Eduard. Právo nie je najlepším riešením. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 13-17. ISBN 978-80-7380-543-2.

AFC02 BÁRÁNY, Eduard. Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights. In Amerykański system ochrony praw człowieka : Aksjologia - instytucje - efektywność : zborník príspevkov zo VI. Medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 10.-11. 5. 2014 vo Varšave. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015, s. 35-39. ISBN 978-83-8019-139-6.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 BÁRÁNY, Eduard. Verejné právo a teória štátu a práva: metodológia, hodnoty a moc. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 31-37. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Editor: Bárány, E.; recenzenti: Cibulka, Ľ., Kukliš, P.; redaktorka autorského kolektívu: Lengyelová, D. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015. 391 s. ISBN 978-80-224-1469-2.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 BÁRÁNY, Eduard. Bárány : Som prekvapený, že nerozhoduje jeden senát. In Pravda, 15. 05. 2015. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/355187-barany-som-prekvapeny-ze-nerozhoduje-jeden-senat/>.

GII02 BÁRÁNY, Eduard. Bárány : Neúplnosť súdu zvyšuje riziko, že nerozhodne. In Pravda, 22. 03. 2015. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/349511-barany-neuplnost-sudu-zvysuje-riziko-ze-nerozhodne/>.

GII03 BÁRÁNY, Eduard. Postoj a tolerancia : osobné spomienky. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 93. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
citácie:
[3] CIBULKA, Ľ. Globalizácia a jej vplyv na deľbu moci. In Jirásek, J. (ed.) Dělba moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 27. ISBN 978-80-87382-42-4.
[4] PALÚŠ, I. - HENCOVSKÁ, M. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva - právna úprava a prax. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 11, s. 1315, 1322. ISSN 1335-6461.
[3] MOLEK, P. Materiální ohnisko ústavy : věčný limit evropské integrace? Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 200. ISBN 978-80-210-7435-4.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
citácie:
[4] ČIPKÁR, J. K metodologickým otázkam právneho skúmania. In Bröstl, A. - Tóthová, M. (eds.) Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2014, s. 70, 71, 72. ISBN 978-80-8152-176-8.
[4] TÓTHOVÁ, M. Dynamické zmeny práva a ich odraz v právnej vede. In Bröstl, A. - Tóthová, M. (eds.) Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2014, s. 77, 82. ISBN 978-80-8152-176-8.
[3] KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou : úvod do ústavní teorie. Praha : Leges, 2014, s. 195, 261, 262, 328. ISBN 978-80-7502-022-2.
[3] HAMUĽÁK, O. European Integration and Czech Sovereignty "Synchronized" : Four Basic Arguments in Defence of Preservation of Sovereign Statehood. In International and Comparative Law Review, 2014, vol. 14, no. 2, p. 39. ISSN 1213-8770.
[3.1] HAPLA. M. Cesta k postmodernímu státu a otázka sociálních práv. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iurudicum Olomoucense, 2014, s. 72,79. ISBN 978-80-87382-60-8.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a právo SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. Výstup projektu "Právo a jeho prostredie" grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a Slovenskej akadémie vied č. 2/0119/10. ISBN 978-80-8095-072-9.
citácie: :
[3] TELEC, I. Vzácnost, jedinečnost a duševní vlastnictví. In Právník, 2014, roč. 153, č. 11, s. 982. ISSN 0231-6625.

BÁRÁNY, Eduard. Zmena práva. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.
citácie:
[4] NIKODÝM, D. Ústavná legislatíva a otvorené problémy. In Právny obzor, 2014, roč. 97, č. 6, s. 562. ISSN 0032-6984.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete : <http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na :<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie: štruktúra problému. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s.79-89. ISBN 978-80-8095-072-9.
citácie:
[3] ONDŘEJEK, P. Systematika práva v díle Viktora Knappa. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 59, 60. ISBN 978-80-7380-509-8.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Postmoderná situácia a ľudské práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 234-239. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ŠKOP, M. Nepochopení postmoderny v klasickém právním myšlení. In Cvrček, F. - Jermanová, H. (eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 19. ISBN 978-80-7380-543-2.
[3.1] HAPLA. M. Cesta k postmodernímu státu a otázka sociálních práv. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iurudicum Olomoucense, 2014, s. 66. ISBN 978-80-87382-60-8.

BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ONDŘEJEK, P. Systematika práva v díle Viktora Knappa. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 67. ISBN 978-80-7380-509-8.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3.1] OROSZ, L. Súdna ochrana ústavnosti a jej podiel na formovaní sociálneho štátu. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iurudicum Olomoucense, 2014, s. 147. ISBN 978-80-87382-60-8.

BÁRÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ONDŘEJEK, P. Systematika práva v díle Viktora Knappa. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 59. ISBN 978-80-7380-509-8.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. Praha : Eurolex Bohemia, 2005, s. 123-132.
citácie:
[3] KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou : úvod do ústavní teorie. Praha : Leges, 2014, s. 297, 328. ISBN 978-80-7502-022-2.

BÁRÁNY, Eduard. Ústava a politika : príklad cirkularity v práve. In Ústava ve stínu politiky? : sborník příspévků sekce ústavního práva z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. 1. vyd. Olomouc : Iuridicum Olomoucense; Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2012, s. 55-62. ISBN 978-80-87382-39-4.
citácie:
[3] KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou : úvod do ústavní teorie. Praha : Leges, 2014, s. 48, 328. ISBN 978-80-7502-022-2.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Hodnotový základ ústavy. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, S. 113-116. ISBN 978-80-969989-6-8.
citácie:
[4] SUCHOŽA, J. Interdisciplinárne dimenzie právnoregulačného systému ekonomiky. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 234. ISBN 978-80-8152-164-5
[3.1] OROSZ, L. Súdna ochrana ústavnosti a jej podiel na formovaní sociálneho štátu. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 141. ISBN 978-80-87382-60-8.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
citácie:
[3] MRÁZEK, J. Moderní pojetí státní suverenity a právního státu z pohledu mezinárodního práva. In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 456. ISBN 978-80-7380-509-8.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (eds.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, 417 s.. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 106-113. ISBN 978-88-7097-699-9.
citácie:
[4] BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Ústavy z pohľadu "večných" ustanovení. In Bröstl, A. - Tóthová, M. (eds.) Aktuálne otázky právnej vedy : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2014, s. 33, 42. ISBN 978-80-8152-176-8.

BÁRÁNY, Eduard. Základné ľudské práva Rady Európy a právny poriadok Slovenskej republiky. In Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia. Zborník z vedeckého podujatia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity k 50. výročiu založenia Rady Európy. Trnava : Trnavská univerzita, 1998, s. 49-56.
citácie:
[4] LACKO, M. Záruky zaistenia sociálnej úrovne jednotlivca. In Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 494. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Changing Roles of Human Rights. In Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiazania. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 15-18. ISBN 978-83-7666-292-3.

BÁRÁNY, Eduard. Premenlivá deľba moci. In Jirásek Jiří (ed.) Dělba moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vedecké konferenci Olomoucká právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, s. 9-16. ISBN 987-80-87439-06-7.

BÁRÁNY, Eduard. Hodnoty v právnom pozitivizme. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času ; Dvořák, J. - Hajn, P. - Jičínský, Z. (rec.). Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 94-98. ISBN 978-80-7380-509-8.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Poznámky k realizácii práva. In Constans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám : zborník vedeckých príspevkov na počesť prof. Petra Blahu. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 11-21. ISBN 978-80-8082-764-9.

BÁRÁNY, Eduard. Dôsledky preťaženosti ústavného súdu. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a meduzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 23. 9. 2014 ; Somorová, Ľ. - Cibulka, Ľ. (rec.). 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta, 2014, s. 212-217. ISBN 978-80-8152-207-9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Škop, M., ... právo, jazyk a příběh. Praha : Auditorium 2013, strán 182, ISBN 978-80-87284-37-7. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 321-323. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Škop, M. ...právo, jazyk a příběh. Praha : Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-37-7.

BÁRÁNY, Eduard. Jirásek, J. a kolektív: Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013, 368 strán, ISBN 978-80-87576-57-1. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 101-102. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Jirásek, J. a kol. Ústavní základy organizace státu. Praha : Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-57-1.

BÁRÁNY, Eduard. Wintr, J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium 2013, strán 229, ISBN 978-80-87284-36-0. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 2, s. 203-205. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Wintr, J. Metódy a zásady interpretace práva. Praha : Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-36-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

BÁRÁNY, Eduard. Nie je dôvod na odklad voľby. (rozhovor s redaktorom Igorom Stupňanom). In Pravda, 14. 9. 2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/329912-barany-nie-je-dovod-na-odklad-volby/>.

BÁRÁNY, Eduard. Treba sa venovať právomociam, ktoré prezident už má. (rozhovor s redaktorom Igorom Stupňanom). In Pravda. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2014/clanok/305084-treba-sa-venovat-pravomociam-ktore-prezident-uz-ma/>.

BÁRÁNY, Eduard. O previerkach by mala rozhodovať Súdna rada. (rozhovor s redaktorkou Luciou Krbatovou). In Pravda, 31.01.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/307001-barany-o-previerkach-by-mala-rozhodovat-sudna-rada/>.

BÁRÁNY, Eduard. Prečo áno moratóriu. In Pravda, 36.03.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/312829-preco-ano-moratoriu/>.

BÁRÁNY, Eduard. Vyvolení ústavní sudcovia. In Pravda, 08.04.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/314163-vyvoleni-ustavni-sudcovia/>.

BÁRÁNY, Eduard. Kritérium výberu. In Pravda, 28.04.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/316085-kriterium-vyberu/>.

BÁRÁNY, Eduard. Budú to zbytočné otázky? In Pravda, 24.06.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/321900-budu-to-zbytocne-otazky/>.

BÁRÁNY, Eduard. Vznikol dlhotrvajúci spor. In Pravda, 24.07.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/324905-vznikol-dlhotrvajuci-spor/>.

BÁRÁNY, Eduard. Chýbajúci sudcovia. In Pravda, 30.09.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné aj na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/331633-chybajuci-sudcovia/>.

BÁRÁNY, Eduard. Stranícki kandidáti a tí druhí. In Pravda, 10.11.2014. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/335926-stranicki-kandidati-a-ti-druhi/>.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges). In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 205, 206, 207, 218. ISSN 0032-6984.
2. [4] PALÚŠ, I. Uplatňovanie princípu deľby moci v obecnej samospráve. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 5, s. 652, 657. ISBN 1335-6461.
3. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 20, 62. ISBN 978-80-224-1314-5.
4. [4] VEČEŘA, M. Postmoderní fragmentace spravedlnosti práva. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 43. ISBN 978-80-8095-084-2.
5. [9] HOLLÄNDER, P. Soumrak moderního státu. In Právník, 2013, roč. 152, č. 1, s. 27. ISSN 0231-6625.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 4. ISSN 0032-6984.
2. [4] HAMUĽÁK, O. Suverenita státu včera a dnes - k dynamice pojmu a hermeneutickým posunúm v jeho chápání. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 234. ISSN 0032-6984.
3. [3] JIRÁSEK, J. Ústavní základy organizace státu. Praha : Leges, 2013, s. 24, 25. ISBN 978-80-87576-57-1
4. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 59, 62, 117, 192. ISBN 978-80-224-1314-5.
5. [4] SVÁK, J. - BALOG, B. Fragmentácia ústavy. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2013, s. 100. ISBN 978-80-8095-084-2.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. Výstup projektu "Právo a jeho prostredie" grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a Slovenskej akadémie vied č. 2/0119/10. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 22. ISSN 0032-6984.
2. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 71. ISBN 978-80-224-1314-5.
3. [4] ŠVIDROŇ, J. Zmena práva a zmena charakteru spoločnosti. In: Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 10. ISBN 978-80-8095-084-2.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Mocenský rozmer výkladu práva. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 310-320. ISBN 978-80-7380-388-9.
Citácie:
1. [3] HOLLÄNDER, P. Soumrak moderního státu. In Právník, 2013, roč. 152, č. 1, s. 27. ISSN 0231-6625.

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Autopoietický sociálny subsystém právo? In Sociológia, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. ISSN 0049-1225.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 26. ISBN 978-80-224-1314-5.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika, 2000, roč. 2, č.3, s. 15. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 33. ISBN 978-80-87576-97-7.

BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 62. ISBN 978-80-224-1314-5.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BALOG, B. Legislatívna zodpovednosť štátu. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1221. ISSN 1335-6461.

BÁRÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Problematika názvov právnych predpisov a názvov právnych aktov Európskej únie. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 2. s. 135. ISSN 0032-6984.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis, střední Evropo? : zborník z konferencie Metamorfózy práva III.. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.
Citácie:
1. [4] CVRČEK, F. Problémy českého právního řádu. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 53. ISBN 978-80-8095-084-2.

BÁRÁNY, Eduard. Odkaz československej štátnosti pre Slovensko. In Státnost česká a československá - tradice a kontinuita : příspěvky přednesené na vědecké konferenci konané ve dnech 4.-5. 6. 1998 v Zahrádkách.. Praha : Univerzita Karlova - Karolínum, 1999. ISBN 80-7194-924-3.
Citácie:
1. [4] TÓTHOVÁ, M. Právne a faktické zmeny v postavení hlavy štátu. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 135. ISBN 978-80-8095-084-2.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kariéra právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 312-319. ISBN 978-80-970144-3-8.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Problematika názvov právnych predpisov a názvov právnych aktov Európskej únie. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 2, s. 128. ISSN 0032-6984.
2. [4] BISZTYGA, A. Zmiana konstytucji jako źródła prawa o najwyźszej mocy prawnej. In Bárány, E. a kol. Zmena práva. Bratislava : SAP, 2013, s. 94. ISBN 978-80-8095-084-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Citácie:
1. [4] HAMUĽÁK, O. Suverenita státu včera a dnes - k dynamice pojmu a hermeneutickým posunúm v jeho chápání. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 236. ISSN 0032-6984.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita. In Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2001, s. 6-13. ISBN 80-85665-59-x.
Citácie:
[4] HAMUĽÁK, O. Suverenita státu včera a dnes - k dynamice pojmu a hermetickým posunům v jeho chápání. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 236. ISSN 0032-6984.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BÁRÁNY, Eduard. Štát a právo v postmodernej situácii. In Transformácia vybraných inštitúcií štátu a časti právneho poriadku Slovenskej republiky. Tatiana Weissová (zost.). Bratislava : SAP/Ústav štátu a práva SAV, 1998. ISBN 80-88908-23-x.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : VEDA, 2013, s. 54. ISBN 978-80-224-1272-8.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 633-636. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. - Nymburk : OPS, 2010, 256 s.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, p. 1133.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Ústava a politika: príklad cirkularity v práve. In Ústava ve stínu politiky? - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 55-62. ISBN 978-80-87382-39-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Ústava ako idealizovaný obraz verejného života. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 31-40. ISBN 978-80-8082-586-7.
BÁRÁNY, Eduard. Právna regulácia tvorby práva. In BARÁNY, Eduard - a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 186-193. ISBN 978-80-8095-084-2.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Stanislav Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o pánstwe wspólczesnym. (Náuka o súčasnom štáte) Warszawa : Lexis Nesis, 2011, 288 s. ISBN 978-83-7620-834-3. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 92-95. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Stanislav Sagan,
Viktoryia Serzhanova, Nauka o pánstwe wspólczesnym / Eduard Bárány (recenzent). - ISBN ISBN 978-83-7620-834-3.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, 251. ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1412. ISSN 1335-6461.
3. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011, s. 32. ISBN 978-80-8095-072-9.

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. Výstup projektu "Právo a jeho prostredie" grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a Slovenskej akadémie vied č. 2/0119/10. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka. In Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky, s. 270.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Citácie:
1. [3] KROPAJ, M. Filozofia a právo duševného vlastníctva (Niekoľko stručných poznámok). In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 165.
2. [3] ONDŘEJEK, P. Princíp proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012, s. 29, 41, 46. ISBN 978-80-87576-31-1.
3. [3] ONDŘEJIK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha : Leges, 2012, s. 41, 63. ISBN 978-80-87576-31-1.
4. [4] KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 314.
5. [4] KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 314.
6. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 21, ISBN 978-80-224-1270-4.
7. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka. In Biomedicínsky výskum právne, eticky filozoficky, s. 270.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Neměnnost a účel v právu. In Gerloch, A., Tomášek, M. et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2010, s. 17-24. ISBN 978-80-246-1742-8.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Funkcie ústavy v modernom štáte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 177. ISBN 978-80-8082-460-0.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN 978-80-8095-072-9.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BALOG, B., TRELLOVÁ, L. Povinnosť parlamentu prijať zákon?! In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 1, s. 36.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005.
Citácie:
1. [3] ČECHÁK, P. Hypernormativizmus a informační funkce práva. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III., 2012, s. 46, ISBN 978-80-87439-06-7.

BARÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis, střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.
Citácie:
1. [3] CVRČEK, F. Produkce a novelizace zákonu v zemích V4 a Rakousku. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III., 2012, s. 27, ISBN 978-80-87439-06-7.
2. [3] NOVÁK, F. Quo vadis zákonodarství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.) Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III., 2012, s. 29, ISBN 978-80-87439-06-7.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 525. ISBN 978-80-89447-88-6.

BÁRÁNY, Eduard. Súkromná moc v ústave. In Olomoucké právnické dny 2008. - Olomouc : PF Univerzita Palackého, vo vydavatelstve Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-903400-3-9.
Citácie:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Metamorfózy vlastníckeho práva v postmodernej dobe. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1411. ISSN 1335-6461.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In Orosz, L.- Dobrovičová,G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2008, 417 s. - s. 106-113. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [3] CIBULKA, Ľ. Ohliadnutie sa na 20 rokov vývoja Ústavy SR. In Jirásek, J. (ed.) Ústava ve stínu politiky? Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 81, ISBN 978-80-87382-39-4.

BÁRÁNY, Eduard. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. - Bratislava : Slovac Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7.
Citácie:
1. [3] BERDISOVÁ, L., LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legl Metmorphoses. In Mikolajczyk, B. (ed.) Free Movement of Goods and Persons cross the Polish - Czech - Slovak Borders. Leal Differences and Similarities. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012, s. 74. ISBN 978-83-60743-57-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 633-636. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. - Nymburk : OPS, 2010, 256 s.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2012, s. 1133.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Mocenský rozmer výkladu práva. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 310-320. ISBN 978-80-7380-388-9.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BARÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BARÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III.. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Právna istota. In Exemplo ducti. Pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 23-33. ISBN 978-80-8082-540-9.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Ohlasy:
1. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Bárány, E. a kolektív Právo a jeho prostredie. Bratislav : SAP, 2011, s. 32. ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, 251, ISBN 978-80-8095-072-9.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
1. [3] KYSELA, J. Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy. In Eric Stein Working Paper No 1/2009, s. 28
2. [3] PRÍBELSKÝ, P. Quo vadis, slovenský ústavný systém? (vybrané otázky) In Príbelský, P (ed.) Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave, s. 98. ISBN 978-7380-302-5.
3. [4] NEDBÁLEK, K. Teoretické aspekty vzniku odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci ve vztahu ke spravedlnosti. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 529. ISBN 978-80-7160-308-5.
4. [4] ŠMIHULA, D. České a slovenské "zákony o zásluhách" ako teoretickoprávny problém. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 3, s. 292.
5. [4] ČECHÁK, P. Přirozené právo a jeho funkce v právním státe. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 261, 263. ISBN 978-80-7160-308-5.
6. [4] ĎURECHOVÁ, J. K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 581.
7. [3] ŠMIHULA, D. Právny systém ako produkt evolučnej selekcie. In Právník, 2011, roč. 150, č. 11, s. 1117.
8. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011, s. 29.
9. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Právo občanov slobodne s združovať a demokratická spoločnosť. Spolková autonómia a jej právna ochrana. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011, s. 92. ISBN 978-80-8095-072-9.
10. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN 978-80-8095-072-9.
11. [4] MORAVEC, O. Vedlejší účinky konstitucionalizace právního řádu. In Acta Iuridica Olomucensis, 2010, vol. 5, no. 1, s. 109, ISSN 1801-0288.
12. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Associations and Societies in the Context of Law of European Union. In Púchovský, J., Turčan, M., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, . (zost.) The Fundamental Values of Law. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 531. ISBN 978-80-7160-314-6.
13. [4] BALOG, B. Relevance of the Judiciary in the Period of Postmodernism. In Fridrich, B., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditions of Integrating. Bratislava: Komenského univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-7160-313-9.

BÁRÁNY, Eduard. Štát a spoločnosť. Bratislava : Veda, 1989. 268 s. ISBN 80-224-0043-2.
Ohlasy:
1. [4] KUKLIŠ, P. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 546.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Neměnnost a účel v právu. In Gerloch, A., Tomášek, M. et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2010, s. 17-24. ISBN 978-80-246-1742-8.
Ohlasy:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Funkcie ústavy v modernom štáte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 177. ISBN 978-80-8082-460-0.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN 978-80-8095-072-9.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Princípy dobrej správy ako právne princípy. In Princípy dobré správy. - Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. ISBN 80-210-4001-7.
Ohlasy:
1. [4] ZLOCH, P. Vzťah princípu dobrej správy k ostatným princípom, metódam a formám verejnej správy. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 625. ISBN 978-80-8082-460-0.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kariéra právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 312-319. ISBN 978-80-970144-3-8.
Ohlasy:
1. [4] MORAVEC, O. Vliv základních práv na aplikaci práva obecnými soudy. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 106, ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] KASINEC, R. Legal Pluralism and he Sources of the Law in Present. In Púchovský, J., Turčan, M., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, (zost.) The Fundamental Values of Law. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 539. ISBN 978-80-7160-314-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Ohlasy:
1. [3] Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave. Príbelský, P (ed.). S. 88.
2. [4] KALESNÁ, K. Európska únia v podmienkach globalizácie a právneho pluralizmu. In Blažo, O., Kriváňová, D., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 56, 57. ISBN 978-80-7160-307-8.
3. [4] HAMUĽÁK, O. "It Smells Like State Spirit" EU within and After the Lisbon Saga. In Blažo, O., Kriváňová, D., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Harmonization and Unification of Law in the European Context. Bratislava: Komenského univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-7160-307-8.

BÁRÁNY, Eduard. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci, s. 441-454. In Pocta Prof. JUDr. Václavovi Pavlíčkovi k 70. narozeninám : zborník z medzinárodnej konferencie. - Praha : Linde, 2004.
Ohlasy:
1. [4] RADKOVA, M. Aspekt nezávislosti v rozhodovací činnosti správních orgánu. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 571. ISBN 978-80-8082-460-0.
2. [4] RADKOVA, M. Aspekt nezávislosti v rozhodovací činnosti správních orgánů. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, s. 570. ISBN 978-80-8082-460-0.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Mocenský rozmer výkladu práva. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 310-320. ISBN 978-80-7380-388-9.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BARÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BARÁNY, Eduard. Zmena práva v právnom štáte. In Quo vadis střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III.. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Právna istota. In Exemplo ducti. Pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 23-33. ISBN 978-80-8082-540-9.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
Ohlasy:
1. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Bárány, E. a kolektív Právo a jeho prostredie. Bratislav : SAP, 2011, s. 32. ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 250, 251, ISBN 978-80-8095-072-9.

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
1. [3] KYSELA, J. Měnící se struktura právního řádu a jeho atributy. In Eric Stein Working Paper No 1/2009, s. 28
2. [3] PRÍBELSKÝ, P. Quo vadis, slovenský ústavný systém? (vybrané otázky) In Príbelský, P (ed.) Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave, s. 98. ISBN 978-7380-302-5.
3. [4] NEDBÁLEK, K. Teoretické aspekty vzniku odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci ve vztahu ke spravedlnosti. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 529. ISBN 978-80-7160-308-5.
4. [4] ŠMIHULA, D. České a slovenské "zákony o zásluhách" ako teoretickoprávny problém. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 3, s. 292.
5. [4] ČECHÁK, P. Přirozené právo a jeho funkce v právním státe. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 261, 263. ISBN 978-80-7160-308-5.
6. [4] ĎURECHOVÁ, J. K otázkam harmonizácie a unifikácie medzinárodného obchodného práva. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 581.
7. [3] ŠMIHULA, D. Právny systém ako produkt evolučnej selekcie. In Právník, 2011, roč. 150, č. 11, s. 1117.
8. [4] VEČEŘA, M. Právo a společnost v paradigmatickém pohledu. In Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011, s. 29.
9. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Právo občanov slobodne s združovať a demokratická spoločnosť. Spolková autonómia a jej právna ochrana. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011, s. 92. ISBN 978-80-8095-072-9.
10. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN 978-80-8095-072-9.
11. [4] MORAVEC, O. Vedlejší účinky konstitucionalizace právního řádu. In Acta Iuridica Olomucensis, 2010, vol. 5, no. 1, s. 109, ISSN 1801-0288.
12. [4] GAJDOŠOVÁ, M. Associations and Societies in the Context of Law of European Union. In Púchovský, J., Turčan, M., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, . (zost.) The Fundamental Values of Law. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 531. ISBN 978-80-7160-314-6.
13. [4] BALOG, B. Relevance of the Judiciary in the Period of Postmodernism. In Fridrich, B., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditions of Integrating. Bratislava: Komenského univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-7160-313-9.

BÁRÁNY, Eduard. Štát a spoločnosť. Bratislava : Veda, 1989. 268 s. ISBN 80-224-0043-2.
Ohlasy:
1. [4] KUKLIŠ, P. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 546.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Neměnnost a účel v právu. In Gerloch, A., Tomášek, M. et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2010, s. 17-24. ISBN 978-80-246-1742-8.
Ohlasy:
1. [4] PRÍBELSKÝ, P. Funkcie ústavy v modernom štáte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 177. ISBN 978-80-8082-460-0.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 251, ISBN 978-80-8095-072-9.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Princípy dobrej správy ako právne princípy. In Princípy dobré správy. - Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. ISBN 80-210-4001-7.
Ohlasy:
1. [4] ZLOCH, P. Vzťah princípu dobrej správy k ostatným princípom, metódam a formám verejnej správy. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 625. ISBN 978-80-8082-460-0.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kariéra právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 312-319. ISBN 978-80-970144-3-8.
Ohlasy:
1. [4] MORAVEC, O. Vliv základních práv na aplikaci práva obecnými soudy. In Bárány, E. a kolektív. Právo a jeho prostredie. Bratislava: SAP, 2011, s. 106, ISBN 978-80-8095-072-9.
2. [4] KASINEC, R. Legal Pluralism and he Sources of the Law in Present. In Púchovský, J., Turčan, M., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, (zost.) The Fundamental Values of Law. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 539. ISBN 978-80-7160-314-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.
Ohlasy:
1. [3] Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave. Príbelský, P (ed.). S. 88.
2. [4] KALESNÁ, K. Európska únia v podmienkach globalizácie a právneho pluralizmu. In Blažo, O., Kriváňová, D., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Zbližovanie a zjednocovanie práva v európskom kontexte. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 56, 57. ISBN 978-80-7160-307-8.
3. [4] HAMUĽÁK, O. "It Smells Like State Spirit" EU within and After the Lisbon Saga. In Blažo, O., Kriváňová, D., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Harmonization and Unification of Law in the European Context. Bratislava: Komenského univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-7160-307-8.

BÁRÁNY, Eduard. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci, s. 441-454. In Pocta Prof. JUDr. Václavovi Pavlíčkovi k 70. narozeninám : zborník z medzinárodnej konferencie. - Praha : Linde, 2004.
Ohlasy:
1. [4] RADKOVA, M. Aspekt nezávislosti v rozhodovací činnosti správních orgánu. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 571. ISBN 978-80-8082-460-0.
2. [4] RADKOVA, M. Aspekt nezávislosti v rozhodovací činnosti správních orgánů. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, I. diel. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2011, s. 570. ISBN 978-80-8082-460-0.


Publikačná činnosť za rok 2011

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a právo SAV, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. 433 s. Výstup projektu "Právo a jeho prostredie" grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a Slovenskej akadémie vied č. 2/0119/10. ISBN 978-80-8095-072-9.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Právo a jeho prostredie: štruktúra problému. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011, s.79-89. ISBN 978-80-8095-072-9.

ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Autopoietický sociálny subsystém právo? In Sociológia, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. ISSN 0049-1225, 1336-8613.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Spravodlivosť ako vzťahový pojem. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 845-855. (2011 - Current Contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 633-636. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Pinz, J. Prirozenoprávní theorie a moderní právní stát. - Nymburk : OPS, 2010, 256 s.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.
Ohlasy:
1. [3] GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. , et al. Nové javy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2010, s. 96. ISBN 978-80-246-1742-8.
2. [4] ŠMIHULA, D. Teória štátu a práva. Bratislava: EPOS, 2010, s. 70, 235, 238, 289, 385. ISBN 978-80-8057-854-1.
3. [4] KROPAJ, M., MARTIŠOVÁ, M. Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve. In Právny obzor, 2010, roč. 93, č. 4, s. 416.
4. [3] MAGUROVÁ, H. Niekoľko úvah k princípom a zásadám konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Homuľák, O (ed.) Princípy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právniků 2010. Praha: Leges, 2010, s. 71. ISBN 978-80-87212-59-2.
5. [4] DRGONEC, J. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 247. ISBN 978-80-89447-25-1.
6. [4] MORAVEC, O. Vedlejší účinky konstitucionalizace právního řádu. In Acta Iuridica Olomucensis, 2010, vol. 5, no. 1, s. 109, ISSN 1801-0288.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika, 2000, roč. 2, č.3, s. 15. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] Demokratyczne państwo prawne v teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Lódž: Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010, s. 72,73,81. ISBN 978-83-60655-32-0.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] DRGONEC, J. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava: Eurokódex, 2010. s.242. ISBN 978-80-89447-25-1

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita? In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.

Ohlasy:
1. [4] JABLONICKÝ, T. Kriminologické návraty k Prof. Vojtechovi Hatalovi (17.4. 1930 - 21. 11. 1985). In Právny obzor, 2010, roč. 93, č. 3 (2010), s. 206.

BÁRÁNY, Eduard. Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In Právní principy. - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 48-57.
Ohlasy:
1. [3] ČECHÁK, P. Principy jako řídicí ideje právní regulace. In Homuľák, O. (ed.) Princípy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, 384 s. ISBN 978-80-87212-59-2, s. 15.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 271-273. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. - ISBN 978-80-7097-777-4.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press, 2010 (cumm. 1-4) s. 1116. ISSN 0019-400X.

BÁRÁNY, Eduard. Šmihula, D. Teória štátu a práva. Bratislava: EPOS 2010, 397 s. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 519-522. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Šmihula, D. Teória štátu a práva. - Bratislava : EPOS, 2010, 397 s.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press, 2010 (cumm. 1-4) s. 1125. ISSN 0019-400X.


Publikačná činnosť za rok 2010

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. (Nie)rzeczywistość demokratycznego Rechtsstaat. In Demokratyczne państwo prawne v teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. - Lódž : Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010, s. 61-70. ISBN 978-83-60655-32-0.
BÁRÁNY, Eduard. Neměnnost a účel v právu. In Gerloch, A., Tomášek, M. et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelsví Karolinum, 2010, s. 17-24. ISBN 978-80-246-1742-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Mnohosť právnych statusov človeka?. In Jermanová, H., Masopust (eds.) Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Ústavem státu a práva a Fakultou právnickou ZČU v Plzni. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR ve vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 52-56. ISBN 978-80-87439-02-9, 978-80-7380-299-8.
BÁRÁNY, Eduard. Súdna moc. In Jirásek, J. (ed.) Ústavní základy soudní moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense; Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 19-29. ISBN 978-80-87382-02-8.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BÁRÁNY, Eduard. K životnému jubileu JUDr. Kataríny Zavackej, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 615-616. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BÁRÁNY, Eduard. Šmihula, D. Teória štátu a práva. Bratislava: EPOS 2010, 397 s. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 5, s. 519-522. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Šmihula, D. Teória štátu a práva. - Bratislava : EPOS, 2010, 397 s..
BÁRÁNY, Eduard. Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 271-273. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. - ISBN 978-80-7097-777-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BÁRÁNY, Eduard. Každý hlas má veľkú váhu. In Pravda, 25. 11. 2010.
BÁRÁNY, Eduard. Nebezpečný tlak na demokraciu. In Slovo, 13. 11. 2010. Dostupné na internete: <www.noveslovo.sk>.
BÁRÁNY, Eduard. Hlasovanie internetom by nebolo tajné. In Pravda, 15. 10. 2010.
BÁRÁNY, Eduard. Dobrá neúčasť. In Pravda, 22. 09. 2010.

Citácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. Preložené pod názvom: 978-80-88931-75-1. ISBN 978-80-88931-75-1.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 168, 169
2. [4] SVÁK, J. Pluralizmus ľudských práv. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s.61
3. [4] VEČEŘA, M. Pluralita jako projev práva. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 20, 31
4. [4] ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO,A. Právo duševného vlastnítva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 118

BÁRÁNY, Edurd. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9
Citácie:
1. [4] AUXTOVÁ, M. Pluralizmus verejnej moci a právo. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 367, 371
2. [4] MRVA, M. Neopluralizmus? Neoelitizmus? Alebo post-demokracia? Lengyelová, G. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 115
3. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 652
4. [4] ONDŘEJKOVÁ, J. Právne aspekty spoločenskej zodpovednosti nadnárodných obchodných spoločností. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 442
5. [4] RENTKOVÁ, L.-TOMASZEK, M. Náboženská svoboda jako zdroj právního pluralizmu In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 123
6. [4] TUZA, J. Pluralita dělby moci v Evropské unii. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 246, 247, 248
7. [4] ČIPKÁR, J. Sociokultúrna determinácia tvorby práva. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 159

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 230
2. [4] SVÁK, J. Pluralizmus ľudských práv. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s.61
3. [4] VEČEŘA, M. Pluralita jako projev práva. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 20, 31
4. [4] ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO,A. Právo duševného vlastnítva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 118

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In Orosz, L.-Dobrovičová,G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2008, 417 s. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 106-113. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 88.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - VOZÁR, Jozef. Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, 274 s., s. 61-82. ISBN 978-80-7144-168-7; 978-80-224-1050-2.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Kariéra právneho pluralizmu. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 312-319. ISBN 978-80-970144-3-8.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BÁRÁNY, Eduard. Súkromná moc v ústave. Eduard Bárány. In Olomoucké právnické dny 2008. - Olomouc : PF Univerzita Palackého, vo vydavatelstve Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 55-61. ISBN 978-80-903400-3-9.

BÁRÁNY, Eduard. Funkcionálna suverenita?. In Lisabonská smlouva a ústavný pořádek ČR. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 115-121. ISBN 978-80-7380-192-2.

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MA

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách:

BÁRÁNY, E. Charakteristika právneho poriadku. In Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti Martin Potuček Jozef Uhrík. Bratislava: Ekonomický Ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-168-7 vo vydavateľstve Veda , 2008. ISBN 978-80-224-1050-2, kapitola 3., s. 61-74.

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:

Pilát J., BÁRÁNY, E., Hrabko, J. Právny štát, tvorba a aplikácia práva. In Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Editori Kollár, M., Mesežnikov,G., Bútora, M.. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008. ISBN 978-80-89345-01-4, s. 119-142.

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch:

BÁRÁNY, E. Obsah a forma v určení platnosti práva. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 363-375.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

BÁRÁNY, E. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy Slovenskej republiky. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia ,6.-7. septembra 2007, Košice. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 106-113.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

BÁRÁNY, E. Conor Gearty. Civil Liberties (Občianske slobody). Oxford: Oxford University Press, 2007, 214 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 2 (2008), s. 147-151.

BÁRÁNY, E. Ladislav Orosz - Věra Jirásková. Ústavné právo porovnávacie. (Základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky) Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2007, 284 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 3 (2008), s. 242-244

BÁRÁNY, E. Drgoncová, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a Európskej únii. Šamorín: Heuréka , 2007, 576 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 578-581.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

BÁRÁNY, E. Účel a "umelosť" právnej subjektivity. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

BÁRÁNY, E. Kaliňák ustúpil mimovládkam. Pravda, 08.01. 2008.

BÁRÁNY, E. Poslanci odvrátili ďalší útok na imunitu. Hospodárske noviny, 13.02 2008

BÁRÁNY, E. Stanovisko k listu Ústavného súdu premierovi. Rozhovor pre rádio Slovensko, 08.10.2008.

BÁRÁNY, E. Termín volieb prezidenta. Rádiožurnál, 04.12. 2008.

Citácie v iných citačných indexoch a databázach:

Index to Foreign Legal Periodicals:

BÁRÁNY, E. (Rev.by). Kubu L., et al. Teórie práva. Praha: Linde, 2007. In Právny obzor. Roč. 90, č. 4 (2007), s. 379-382. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2008: 1, s. 329.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

BÁRÁNY, E. O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 3, č. 2 (1997), s. 44. Majerčák, T. Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd. In Právny obzor. Roč. 91, č. 1 (2008), s. 28.

BÁRÁNY, E. Základné ľudské práva Rady Európy a právny poriadok Slovenskej republiky. In Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia . Zborník z vedeckého podujatia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity k 50. výročiu založenia Rady Európy, 1998, s. 49. Barancová, H. Štrajk len podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní? In Právny obzor. Roč. 91, č. 2 (2008), s. 97.

BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia práva a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (1.časť). In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 305. Colotka, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 452.

BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia práva a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (1.časť). In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 308. Colotka, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 452.

BÁRÁNY, E. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika. Roč. 2, č.3 (2000), s. 15. Colotka, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 454.

BÁRÁNY, E. Funkcionálna suverenita. In Teoreticko-právne súvislosti vstupu suverénneho štátu do EÚ. Zborník z medzinárodnej konferencie Ústavu štátu a práva SAV 2001, s. 6 Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 6

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

BÁRÁNY, E. Nespravodlivé právo. In Právny obzor. Roč. 84, č. 2 (2001), s. 81. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 154.

BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky . In Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 287. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 154.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda. 1997. ISBN 80-224-0482-9, s. 58. Škop, M. Právo v postmoderní situaci. Acta Universitatis Brunensis sv. 324. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4543-9, s. 178.

BÁRÁNY, E. Postmoderná situácia a ľudské práva. In Právny obzor. Roč. 80, č. 3 (1997), s. 234-239. Škop, M. Právo v postmoderní situaci. Acta Universitatis Brunensis sv. 324. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4543-9, s. 178.

BÁRÁNY, E. (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii. In Právny obzor. Roč. 85, č.5-6, (2002), s. 412-427. Škop, M. Právo v postmoderní situaci. Acta Universitatis Brunensis sv. 324. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4543-9, s. 178.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda 1997. ISBN 80-224-0482-9, s. 157. Maršálek, P. Právo a společnost Praha: Auditorium s r.o., 2008. ISBN 978-80-903786-8-1, s. 134.

BÁRÁNY, E. Právne princípy medzi pritodzeným a pozitívnym právom. In Právní principy. Zborník z kolokvia. Pelhřimov, Vydavatelství 999 1999, s. 56. Maršálek, P. Právo a společnost Praha: Auditorium s r.o., 2008. ISBN 978-80-903786-8-1, s. 68.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda 1997. ISBN 80-224-0482-9, s. 97. Škop, M. Právo a násilí. Vybrané teorie vztahu práva a násilí In Acta Univesitatis Brunensis sv. 298. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4059-9, s. 25.

BÁRÁNY, E. Úvod (úvodný príhovor k Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 2003. In Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2003. I polrok.
Košice: Ústavný súd SR 2004, s. 201. Orosz, L. Rast moci ústavných súdov - limity a úskalia. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 200.

BÁRÁNY, E. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika. Roč. 2, č. 3 (2000), s. 15. Šimečková. E. Právní úprava konkurenčního jednání zaměstnance za trvání pracovního v zákoně č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 283.

BÁRÁNY, E. Štát a spoločnosť. Bratislava: Veda , 1989. ISBN 80-224-0043-2, s. 162. Kukliš, P. O externých formách činnosti verejnej správy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 396.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. ISBN 80-224-0482-9, s. 157. Balko, L. "Ekonomické" právo v perspektívach budúcnosti. In Právník. Roč. 147, č. 11 (2008), s. 1241.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké monografie vydané doma:

BÁRÁNY, E. Pojmy dobrého práva. Žilina: Poradca podnikateľa spol. s r.o., Eurokodex 207, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88931-75-1.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných doma:

BÁRÁNY, E. (Ne)budovanie štátu. In Slovenská otázka dnes. Bratislava: Kalligram, 2007. ISBN 80-7149-865-3. s. 25-36.

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

BÁRÁNY, E. Právna doktrína. In Monseho olomoucké právnické dny . Olomouc: PF Univerzita Palackého, 2007. ISBN 80-244-1565-8. s. 65-72.

B/ nerecenzovaných

BÁRÁNY, E. Účel a mnohorozmernosť vymedzenia práva. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 39-46.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

BÁRÁNY, E. Kubu, L., Hunger, P., Osina, P. Teorie práva. Praha: Linde, 2007, 335 s. In Právny obzor. Roč. 90, č. 4 (2007), s. 379-381.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

BÁRÁNY, E. Účel a mnohorozmernosť vymedzenia práva. In Čo je právo? Ústav štátu a práva SAV. 17.-19. október 2007, Tatranská Štrba.

BÁRÁNY, E V prospech imunity. In Vnímanie poslaneckej imunity v súčasnosti, jej význam a kontexty jej uplatňovania v SR. Národna rada SR. 25. september, 2007, Bratislava.

BÁRÁNY, E. Kriteriálna funkcia a stabilita Ústavy. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. 5. -6. september 2007, Košice.

BÁRÁNY, E. Spoločné právne priestory a právny pluralizmus. In Právo a právní věda v globalizované společnosti. Monseho olomoucké právnické dny. 7.-8. jún 2007, Olomouc.

BÁRÁNY, E. Právo účasti na správe veci verejných. In Politické práva v Európe. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 16.-24. november 2007, Modra-Harmónia.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

BÁRÁNY, E. Novú ústavu netreba. Rozhovor pre SITA a Domino, 22. 08. 2007.

BÁRÁNY, E. Novú ústavu netreba. Domino, 27. 08. 2007.

BÁRÁNY E. Deň ústavy. SRo, Panoráma, 01.09.2007.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. s. 28. Kubů, L., Hungr, P., Osina, P. Teorie práva. Praha: Linde, a.s., 2007. ISBN 978-80-7201-637-2 s. 325.

BÁRÁNY, E. Štát a spoločnosť. Bratislava: Veda, 1989. s. 41. Kubů, L., Hungr, P., Osina, P. Teorie práva. Praha: Linde, a.s., 2007. ISBN 978-80-7201-637-2 s. 325.

BÁRÁNY, E. Právo v postmodernej situácii. In Bárány, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 2007, s. 157. Vedral, J. K příčinám nynějšího stavu právního řádu a k možnostem vlády při jeho (re)formování. In Gerloch, A, Kysela, J. (eds.) Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-287-7. s. 90.

BÁRÁNY, E. Človek a verejná moc. In Občianstvo: Európsky problém. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000. Feichtingerová, E., Jelénková, P. XI ročník podzimní školy práva v Modre - Harmónii. In Právnik. Roč. 146, č. 2 (2007), s. 237.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

BÁRÁNY, E. Právna doktrína a spravodlivosť. In Monseho olomoucké právnické dny. Medzinárodná vedecká konferencia. Olomouc, 15.-16. jún 2006. Rohaľ Iľkiv, M. Správa z prvého ročníka madzinárodnej vedeckej konferencie Monseho olomoucké dny. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 280.

BÁRÁNY, E. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 78, č. 1 (1995), s. 14. Drgonec, J. Základné právo na štrajk: rozsah a podmienky jeho uplatnenia v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Justičná revue. Roč. 59, č. 6-7 (2007), s. 763.

BÁRÁNY, E. (Ne)ústavnosť čl. 1 bodu 2 novely zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 4, č. 6 (1998), s. 13. Vavrák, T. K zásade zákazu retroaktivity v daňovom práve. In Justičná revue. Roč. 59, č. 8-9 (2007), s. 1115.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In (Ne) rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 21. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISBN 978-80-7097-677-7. s. 65.

BÁRÁNY, E. Ľudské práva - základ právneho statusu? In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda 1999. ISBN 80-224-0624-4. s. 58. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika., 2007. ISBN 978-80-7097-677-7. s. 66.

BÁRÁNY, E. Ľudské práva - základ právneho statusu? In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda 1999. ISBN 80-224-0624-4. s. 58. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISBN 978-80-7079-677-7. s. 67.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 14. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISBN 978-80-7079-677-7. s. 68.

BÁRÁNY, E. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy SR. In Právny obzor. Roč. 78, č. 1 (1995), s. 14. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISBN 978-80-7079-677-7. s. 100.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. ISBN 80-224-0482. s. 35. Večeřa, M. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 175.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. ISBN 80-224-0482. s. 38. Vaculíková, N. Poznámka k platnosti práva. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 327.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda,1997. ISBN 80-224-0482. s. 59. Večeřa, M. a kol. Teória práva. Žilina: Poradca podnikateľa spol. s r.o., a Bratislavská vysoká škola práva, 2007. ISBN 978-80-88931-74-4. s 182.

BÁRÁNY, E. Štát a spoločnosť. Bratislava: Veda, 1989. ISBN 80-224-0043-2. s 53. Večeřa, M. a kol. Teória práva. Žilina: Poradca podnikateľa spol. s r.o. a Bratislavská vysoká škola práva, 2007. ISBN 978-80-88931-74-4. s. 182.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Kapitoly v knižných odborných publikáciách vydaných na Slovensku:

BÁRÁNY, Eduard. Úvod ku Zbierke nálezov a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2003. I. polrok. Košice: Ústavný súd Slovenskej republiky, 2004, s. 14-24.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu SR. Ústavnosť a politika. 2000, č. 3, s. 15-21.

BÁRÁNY, Eduard: Prirodzené právo: jeden pojem, mnoho obsahov. Právny obzor, 84, 2001, č. 1, s. 26-37.

BÁRÁNY, Eduard: Nespravodlivé právo. Právny obzor, 84, 2001, č. 2, s. 81-94.

BÁRÁNY, Eduard: Funkcionálna suverenita. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 177-181.

BÁRÁNY, Eduard: (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii. Právny obzor, 85, 2002, č. 5-6, s. 397-412.

BÁRÁNY, Eduard: Determinanty ľudských práv. In Právnik. Roč. 142, č. 10, 2003, s. 953-971.

BÁRÁNY, Eduard: Princípy vo vzťahoch práva a morálky. In Právny obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s. 3-26.

BÁRÁNY, Eduard. Úvod ku Zbierke nálezov a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2003. I. polrok.In Ústavný súd SR 2004, s. 14-20.

BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (I.časť) In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 305-311.

BÁRÁNY, E. Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (II.časť) In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 413-428.

BÁRÁNY, E. Kde je spravodlivosť? In Právny obzor. Roč. 89, č. 5,(2006), s. 416-426.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

BÁRÁNY, Eduard: Logika právnej (samo)regulácie politiky a nové možnosti právnej úpravy financovania politických strán. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán, Piešťany, 13.-15. január 2000. Bratislava, Ústav štátu a práva, Friedrich Ebert Stiftung 2000, s. 57-60.

BÁRÁNY, Eduard: Základné ľudské práva Rady Európy a právny poriadok Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia, Modra - Harmónia, 9.-10. decembra1999. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. s. 26-31.

BÁRÁNY, Eduard: Funkcionálna suverenita. In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 28.-30. marec 2001. Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001. s. 8-12.

BÁRÁNY, Eduard: Rovnosť ľudí ako právny problém. In: Európa medzi identitou a integritou. Prešov, Prešovská univerzita 2002, s. 152-159.

BÁRÁNY, Eduard: Ľudské práva-koncepcie a každodennosť. Piešťany, ÚŠaP SAV 2002.

BÁRÁNY, Eduard: Princípy vo vzťahoch práva a morálky. In. Právo a princípy. 2.-4. apríl 2003, Piešťany, ÚŠaP SAV, 7 s.

BÁRÁNY, Eduard. Pojem a pramene práva. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 13. november 2004, Modra, Harmónia.

BÁRÁNY, Eduard. Bezpečnosť ako základné právo a tovar. In Súkromné bezpečnostné služby po vstupe do EÚ, 1.-3. október 2004, EUROPE 2000, Modra.

BÁRÁNY, Eduard. Prieťahy v súdnom konaní vo svetle judikatúry Ústavného súdu SR. In Odborný seminár sudcov Krajského súdu v Bratislave a sudcov okresných súdov, 18. jún 2004, Častá Papiernička.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 13-21.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. 9 s.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.-19. november 2005, Modra-Harmónia. 3 s.

BÁRÁNY, E. Dvojjediné postavenie národných sudcov a sudcov. In Ústavný prieskum konaní pred všeobecnými súdmi aplikujúcimi komunitárne právo v praxi ústavných súdov organizovaného Európskou komisiou pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia)v spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky, Košice: Ústavný súd Slovenskej republiky, 2006. ISBN 80-968708-8-2. s. 75-83.

BÁRÁNY, E. Človek a verejná moc. In Občianstvo: Európsky problém. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a EUROPE 2000 – Slovensko, 16. – 24. november 2006, Modra – Harmónia.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, Praha, 15.-16. října 2000. Praha, Právnická fakulta UK 2000. s. 42-56.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Medzinárodná konferencia: The Interpretative Role of a Constitutional Court, Vinodolski, Chorvátsko 2000.

BÁRÁNY, Eduard - BRHLÍKOVÁ, Radoslava - COLOTKA, Peter: Slovakia. Introduction Country report). In: Andreas Auer, Michael Bützer (ed.):Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Medzinárodná konferencia, Budapest, február 2000. Aldershot, Burlington,Singapore, Ashgate Publishing Limited 2001. s. 65-74.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Medzinárodná konferencia: The Interpretative Role of a Constitutional Court, Vinodolski, Chorvátsko 2000.

BÁRÁNY, Eduard - BRHLÍKOVÁ, Radoslava - COLOTKA, Peter: Slovakia. Introduction Country report). In: Andreas Auer, Michael Bützer (ed.):Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Medzinárodná konferencia, Budapest, február 2000. Aldershot, Burlington,Singapore, Ashgate Publishing Limited 2001. s. 65-74.

BÁRÁNY, Eduard: Demokracia a rozsah štátnej ingerencie do života spoločnosti. In: Český stát a vzdělanost. Praha, Univerzita Karlova 2002, s. 60-66.

MAZÁK, Ján - BÁRÁNY, Eduard: Právny prístup fyzických a právnických osôb na Ústavný súd Slovenskej republiky. In: Aktuálne problémy ústavného súdnictva, súčasnosť a perspektívy rozvoja. Kyjev, Jurinkom Inter 2002, ss. 41-46, 176-181.

BÁRÁNY, Eduard: Mimosúdna ochrana ľudských práv. In: Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Brno,Masarykova univerzita 2002, s. 37-42.

BÁRÁNY, Eduard: Logika právnej regulácie financovania politických strán, slovenská skúsenosť. In: Právne aspekty fungovania politických strán v štátoch strednej a východnej Európy. Lodž, Právnická fakulta 2002.

BÁRÁNY, Eduard: Vnútorná bezpečnosť a ľudské práva. In: Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn. 18.-19. september 2003, Praha, Právnická fakulta UK, 11 s.

BÁRÁNY, Eduard: Sloboda, moc, právo. In: Teoreetické problémy práva na prahu 21. století. (Pocta k 75. narozeninám prof. JUDR. Jiřího Boguszaka, DrSC).Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2002, s. 31-36.

BÁRÁNY, Eduard. Vnútorná bezpečnosť a ľudské práva. In Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn. Ed. Václav Pavlíček a kol. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 127-135.

BÁRÁNY, Eduard. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci. In Pocta Prof. JUDr. Václavovi Pavlíčkovi k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004. s. 441-454.

BÁRÁNY, Eduard. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. Medzinárodná konferencia, 27.-28. máj 2004, Právnická fakulta, Praha.

BÁRÁNY, E. Zákon a demokracia. In Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence. Ed. A. Gerloch, P. Maršálek. 27.-28. máj 2004, Praha. Praha: Eurolex Bohemia 2005. s. 123-132.

BÁRÁNY, E. Princípy dobrej správy ako právne princípy. In Princípy dobré správy. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. ISBN 80-210-4001-7. s. 27-33.

BÁRÁNY, E. Právna doktrína. In Monseho právnické dny. Medzinárodná konferencia Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jún 2006, Olomouc.

BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus a spoločný právny priestor. In Spoločný právny priestor Európy a prax ústavného súdnictva. Medzinárodná konferencia Ústavného súdu Ruskej federácie, Benátskou komisiou Rady Európy a Ústavom pre právo a verejnú politiku, 26.- 28. október 2006, Moskva.

Recenzie:

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Jutta Limbachová, "Im namen des Volkes". Macht und Verantwortung der Richter.("V mene ľudu". Moc a zodpovednosť sudcov). In: Právny obzor, 83, 2001, č. 6/2000/, s. 525-527. Orig.: Jutta Limbachová.: "Im namen des Volke". Macht und Verantwortung der Richter. Stuttgart, Deutsche Verlags - Anstalt 1999. 221.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Aleš Gerloch, Teorie práva. In: Právny obzor, 84, 2001, č. 4, s. 365-369. Orig.: Aleš Gerloch.: Teorie práva. DobráVoda, Vydavatelství 999 2000. 222 s.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Kolektív autorov, Obščaja teorija gosudarstva i prava. Akademičeskij kurs v 2-tomach. Tom 1. Teorija gosudarstva. In: Právny obzor, 85, 2002, č. 2, s. 182-186. Orig.: Obščaja teorija gosudarstva i prava. Akademočeskij kurs v 2-tomach. Tom 1. Teorija gosudarstva. Moskva, Zercalo 2000. 416 s.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch, Teorie práva. In: Právny obzor, 85, 2002, č. 3, s. 309-312. Orig.: Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Aleš Gerloch: Teorie práva. Praha, Eurolex Bohemia 2001, 323 s.

BÁRÁNY, Eduard (rec): Upendra, Baxi, The Future of Human Rights. In: Právny obzor, 85, 2002, č. 5-6, s. 543-546. Orig.: Upendra Baxi, The future of Human Rights. New Dalhi, Oxford University Press 2002, 184 s.

BÁRÁNY, Eduard. Craig,P.-De Búrca,G. EÚ Law. Texts, Coses and Materials. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2003. 1241 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 4 (2004), s. 367-377.

Citácie z WOS:

BARANY E MOC A PRAVO BRATISLAVA: VEDA, 1997

Lubelcova G

Alternative sanctions in the context of strategies of social control of criminality

SOCIOLOGIA 37 (1): 33-58 2005

BARANY E PRÁVO V POSTMODERNEJ SITUACII PRAVNY OBZOR

Roč. 80, č. 1 (1997), s. 4

Capikova S Between order and chaos : Law in the period of postcommunist transformation In Slovakia

SOCIOLOGICKY CASOPIS – CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640

AUG 2005

BARANY E PRAVO A POLITIKA. PRAVNY OBZOR Roč. 73, č. 4 (1990), s. 289.

Capikova S Between order and chaos: Law in the period of postcommunist transformation In Slovakia

SOCIOLOGICKY CASOPIS – CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640

AUG 2005

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

BÁRÁNY, Eduard: Rokovacie poriadky Národného zhromaždenia prevej republiky. Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 244. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 55.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo II. Právny obzor, 79, 1996, č. 2, s. 95. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č 2, s. 124.

BÁRÁNY, Eduard: Poznámky o politickej moci a práve. Právny obzor , 75, 1992, č. 1, s. 38. In: , Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č.2 s. 167.

BÁRÁNY, Eduard: Rokovacie poriadky Národného zhromaždenia prvej republiky. Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 244. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000 (cum), s. 200.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Právny obzor, 79, 1996, č. 2. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000 (cum), s. 444.

BÁRÁNY, Eduard: Poznámky k politickej moci a práva. Právny obzor, 75, 1992, č. 1 In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000 (cum), s. 597.

BÁRÁNY, Eduard: Nespravodlivé právo. Právny obzor, 84, 2001, č. 2,s. 81 In: Index to Foreign Legal Periodikals. Berkeley, University of California Press, 2001, s. 494.

BÁRÁNY, Eduard: Prirodzené právo: jeden púojem, mnoho obsahov. Právny obzor, 84, 2001, č. 1, s. 26. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2001, cum. s. 566.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, 246 s. Rec.: F. Šamalík, Právnik, 140, 2001, č. 3, s. 300. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press, 2001, cum, s. 804.

BÁRÁNY, E. Funkcionálna suverenita. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 177. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 676.

BÁRÁNY, E. (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii. (Summ in English). Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 412. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 472.

BÁRÁNY, E. (Rev.) Rawls, J. (E. Kelly ed.) Justice as fairness: a restatement. London: Cambridge 2001. Právny obzor. Roč. 86, č. 5 (2003), s. 536. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 962.

BÁRÁNY, E. Determinanty ľudských práv. (Summ. in English). Právník. Roč. 142, č. 6 (2003), s. 953. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 215.

BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 287. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 598.

BÁRÁNY, E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 287. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 598.

BÁRÁNY, E. (Rev.) Craig, P – De Búrca, G. EU law. Texts, cases and materials. Oxford: University Press 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 4 (2004), s. 367. In Index to Foreign Legals to Peridicals. Berkeley: University of Calofornia Press 2005, s. 932.

Ostatné citácie:

BÁRÁNY, Eduard: Rub deetatizácie. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 209. In: Somorová, Ľudmila, Referendum ako forma výkonu štátnej moci. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 3, s. 22.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstat and Organized Crime. Zborník - European Round Table Conference: National and International Aspects in Countering Organized Crime and Terrorism, Bratislava, 29-31 March, , 1995,, s. 88. In: Šmihula, Daniel, Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 4, s. 438.

BÁRÁNY, Eduard: Stabilita a zmeny Ústavy Slovenskej republiky. In: Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy. Zborník z vedeckej konferencie 4.-5. marca, Tatranská Javorina, , 1999,, s. 88. In: Beňa, Jozef, Sociálno-ekonomické práva v ústavách transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník z konference 15.- 16.října 1999, Právnická fakulta UK Praha, 2000, č. , s. 62.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 14. In: Beňa,Jozef,Sociálno-ekonomické práva v ústavách transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník z konference 15.- 16. října 1999, Právnická fakulta UK Praha, 2000, s. 62.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 13. In: Beňa, Jozef, Sociálno-ekonomické práva v ústavách štátov strednej a východnej Európy. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník z konference 15.-16. října 1999, Právnická fakulta UK Praha, 2000, s. 66.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1. In: Orosz, Ladislav - Földesová, Andrea, Diskusia o zmenách Ústavy Slovenskej republiky. In: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. Sborník z konférence 15.- 16. října 1999, Právnická fakulta UK Praha, 2000, č. s. 217.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 40. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 132.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 26. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 132.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 27. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 132.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 35. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 132.

BÁRÁNY, Eduard: Zabudnutý predpoklad právneho štátu. Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 365. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 133.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 36. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 133.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 66. In: Večeřa,Miloš, Právní reglementace politického života. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán, 13.- 15.január 2000, Piešťany. Bratislava , Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 10.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 119. In: Kanárik, Imrich, Slobodná súťaž politických síl. In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.- 15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 13.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 124. In: Kanárik, Imrich, Slobodná súťaž politických síl.In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.- 15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 13.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Analýzy . Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung e. V. 1999, s. 26. In: Kanárik, Imrich, Slobodná súťaž politických síl. In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.- 15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 16.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Analýzy. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung e. V. 1999, s. 31. In: Nikodým, Dušan, Úprava režimu politických strán v ústave. In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.- 15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 25.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Analýzy. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung 1999, s. 6. In: Magurová, Zuzana, Sponzorstvo politických strán? In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.- 15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 83.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Analýzy. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung 1999. In: Mesežnikov, Grigorij, Niektoré otázky vývinu straníckeho systému Slovenskej republiky z hľadiska právnej úpravy politických strán. In: Medzinárodná konferencia: Právna úprava politických strán, 13.-15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 2000, s. 106.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 11. In: Řehůřek, Miloš - Pala, Radoslav, Pojem a princípy modernej verejnej správy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 105. 

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 23. In: Řehůřek, Miloš - Pala, Radoslav, Pojem a princípy modernej správy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 105.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 9. In: Řehůřek, Miloš - Pala, Radoslav, Pojem a princípy modernej verejnej správy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 105.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 204. In: Řehůřek, Miloš - Pala, Radoslav, Pojem a princípy modernej verejnej správy. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 110.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 89. In: Tóthová, Marta, Hlava štátu v systéme deľby moci. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 4, s. 67.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 205. In: Tóthová, Marta, Hlava štátu v systéme deľby moci. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 4, s. 71.

BÁRÁNY, Eduard: Rub deetetizácie. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 215. IN: Korený, Peter, Bezpečnosť a sloboda. Filozofia, 55, 2000, č. 9, s. 690.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstat and Organization Crime. Zborník - European Round Table Conference: Organized Crime and Terrorism, Bratislava, 29.- 31. March 1995, s. 88. In: Šmihula Daniel, Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 4, s. 438.

BÁRÁNY, Eduard: Rub deetatizácie. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 209. In: Somorová, Ľudmila, Referendum ako forma výkonu štátnej moci. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 3, s. 22. 

BÁRÁNY, Eduard: Štát a spoločnosť. Bratislava, Veda 1989, s. 129. In: Briška, František, Problém človeka a humanizmu v politickej filozofii. Bratislava, Iris 2000, s. 111.

BÁRÁNY, Eduard: Štát a spoločnosť. Bratislava, Veda 1989. In: Boguszak, Jiří-Čapek, Jiří-Gerloch, Aleš, Teorie práva. Praha, Eurolex Bohemia 2001, s. 300.

BÁRÁNY, Eduard: Štát a spoločnosť. Bratislava, Veda 1989. In: Boguszak, Jiří-Čapek, Jiří-Gerloch, Aleš, Teorie práva. Praha, Eurolex Bohemia 2001, s. 301.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 12. In: Hrubala, Ján-Haňdiak, Peter-Machalová, Viera, Právo a neziskový sektor na Slovensku. Bratislava, SPACE - Centrum pre anylýzu sociálnej politiky 2001, s. 61.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstaat and organized crime. In: National and international aspects in countering organised crime and terrorism. Zborník z konferencie, Bratislava, 1995, s. 84. In:Šmihula, Daniel, štatna suverenita dnes a v minulosti. Mezinárosdní vztahy, 36, 2001, č. 4, s. 82.

BÁRÁNY, Eduard: Stabilita zmeny Ústavy Slovenskej republiky. In: Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy. Zborník z vedeckej konferencie, 4.-5. III. 1999, Tatranská Javorina, s. 87. In: Orosz, Ladislav, Poznámky k novele Ústavy Slovenskej republiky, Právník, 140,2001, č. 10, s. 975.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 188. In: Cuľba, Martin, Bezpečnosť a nebezpečenstvo a ich vzťah k systému ochrany. Policajná teória a prax, 9, 2001, č. 4, s. 20.

BÁRÁNY, Eduard: O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. Bulletin slovenskej advokácie, 1997, č. 2 In: Svák, Ján, Pozitívny záväzok štátu pri ochrane ľudských práv. In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov. Zborník konferencie, Bratislava, 3.-5.10.2001. Bratislava, Hans Seidler Stiftung eV 2001, s.67.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 188. In: Cuľba, Martin, Bezpečnosť a nebezpečenstvo a ich vzťah k systému ochrany. Policajná teória a prax, 9, 2001, č. 4, s. 20.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, Veda 1997. In: Šamalík, František, Vztah Listiny základních práv a svobod k ústavě České republiky, Právník, 141, 2002, č. 1, s.32.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstaat an Organized Crime. In: European Round Table Conference National and International Aspercts in Countering Crime and Terrorism. Bratislava 1995. In: Šmihula, Daniel, Oprávnenie štátu obmedziť Ľudské práva. Právny obzor, 85, 2002, č. 3, s. 230.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy SR. Právny obzor, 1995, roč. 78, č. 1, s. 12. In: Palúš, Igor-Somorová, Ľudmila: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002, s. 375.

BÁRÁNY, Eduard: Aký volebný systém pre Slovensko? Bratislava: Fridrich Ebert Stiftung,1997, s.17. In: Palúš, Igor-Somorová, Ľudmila: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002, s.20.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnosť a politika, 2000, č. 3, s. 21. In: Palúš, Igor-Somorová, Ľudmila: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002, s. 375.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnosť a politika, 2000, č. 2, s. 15. In: Dobrovičová, Gabriela-Kanárik, Imrich: Vplyv doktrín Ústavného súdu SR na právne princípy. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 3, s. 256.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997, s. 38. In: Vaculíková Nadežda: Aplikácia práva a právne princípy. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 3, s. 273. 

BÁRÁNY, Eduard: Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In: Právní princípy, Kolokvium Pelhřomov 1999, s. 57. In: Vaculíková, Nadežda: Aplikácia práva a právne princípy. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 3, s. 276.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnosť a politika, 2000, č. 3, s. 20. In: Kanárik, Imrich: Zvrchovanosť zákona (Aktuálne otázky v slovenskom právnom poriadku).Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2003, s. 17.

BÁRÁNY, Eduard. Právo v postmodernej situácii. In Právny obzor. Roč. 80, č. 1 (1997), s. 4. In Vladimír Zoubek. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti.Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-75-9. s. 319.

BÁRÁNY, Eduard. Správa z konferencie: Právna teória a právna filozofia na prelome tisícročí. In Právny obzor. Roč. 78, č. 3 (1995), s. 245. In Vladimír Zoubek. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2004. ISBN 80-86473-75-9. s. 319.

BÁRÁNY, Eduard. Rovnosť ľudí ako právny problém. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov: Filozofická fakulta, 2002, s. 156. In Škodáček, Ján. Ľavicovosť a pravicovosť a ich sociálny pôvod (Absencia ľavicovej vízie transformácie spoločnosti). In Ľavica a pravica. Prešovské politologické dni. VI. Ročník. Prešov: Filozofická fakulta, 2004. s. 7.

BÁRÁNY, Eduard. Rovnosť ľudí ako právny problém. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov: Filozofická fakulta, 2002. s. 157. In Škodáček, Ján. Ľavicovosť a pravicovosť a ich sociálny pôvod (Absencia ľavicovej vízie transformácie spoločnosti). In Ľavica a pravica. Prešovské politologické dni. VI. Ročník. Prešov: Filozofická fakulta, 2004. s. 8.

BÁRÁNY, Eduard. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 78, č. 1 (1995), s. 14. In Orosz, Ladislav. Inštitút hospodárskych , sociálnych a kultúrnych práv ako predmet politického zápasu slovenskej ľavice a pravice. In Ľavica a pravica. Prešovské politologické dni. VI. Ročník. Prešov: Filozofická fakulta, 2004, s. 62.

BÁRÁNY, Eduard. O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 2 (1997), s. 104. In Orosz, Ladislav. Inštitút hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ako predmet politického zápasu slovenskej ľavice a pravice. In Ľavica a pravica. Prešovské politologické dni. VI. ročník. Prešov: Filozofická fakulta, 2004, s. 63.

BÁRÁNY, Eduard. O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. Bulletin slovenskej advokácie. Č. 2 (1997), s. 105.

In Orosz, Ladislav. Inštitút hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ako predmet politického zápasu slovenskej ľavice a pravice. In Ľavica a pravica. Prešovské politologické dni. VI. ročník. Prešov: Filozofická fakulta, 2004, s. 45.

BÁRÁNY, Eduard. Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Ústavnosť a politika. Roč. 2, č. 3 (2000), s. 20. In Kanárik, Imrich. Zvrchovanosť zákona (Aktuálne otázky v Slovenskom právnom poriadku). Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004, s. 17.

BÁRÁNY, Eduard. Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In Právní princípy. Sborník z kolokvia PF UK 1999, Praha, s. 16. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 16.

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. s. 64. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 19.

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. s. 67. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 19.

BÁRÁNY, Eduard. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997, s. 43. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 81.

BÁRÁNY, Eduard. Úvodná štúdia k Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2003. I. polrok. Košice: Ústavný súd Slovenskej republiky, 2004, s. 17. In: Procházka ,R. – Foldesová, A. – Kalanský, M. – Orosz, L. Právny štát, tvorba a aplikácia práva. In Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Ed. Kollár, M., Mesežnikov, G. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. s. 179.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. s. 64. Boguszak, J. Právo a postmoderní situace. In Právník. Roč. 144, č. 11 (2005), s. 1215.

BÁRÁNY E. Princípy vo vzťahoch práva a morálky. In Právny obzor. Roč. 86, č. 3 (2003), s. 238. Procházka, R. Dobrá vôľa, spravodlivý rozum. Hodnoty a princípy v súdnej praxi. Bratislava: Kalligram, 2005. s. 122.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.-19. november 2005, Modra-Harmónia. Novotná, A. Dojmy z Jesenné školy práva. In Bulletin advokacie. Č. 3 (2006), s. 70.

BÁRÁNY,E. Politická zodpovednosť a legitimita verejnej moci. In Pocta prof. JUDr.Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Linde, 2004, s. 441. Petrův, H. (rec.) Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám.In Právník. Roč. 145, č. 2 (2006), s. 239.

BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. s. 38. Svák, J. Verejný záujem a verejná prospešnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 176.

BÁRÁNY, E. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 78, č. 1 (2006), s. 15. Svák, J. Verejný záujem a verejná prospešnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky.In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 186.

BÁRÁNY, E. Funkcionálna suverenita. In Teoreticko-právne súvislosti vstupu suverénneho štátu do EU. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: ÚŠaP SAV, 2001, s. 6. Azud, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 343.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. Šandorfiová, A. – Benko, M. – Brňák, P. Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 211.

BÁRÁNY, E. Rovnoprávnosť. s.13. Gogoláková, E. (rec.) Zborník (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. 349 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 398.

BÁRÁNY, E. Stabilita a zmeny Ústavy Slovenskej republiky. In Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy. Zborník z vedeckej konferencie 4.-5. marca 1999, Tatranská Javorina, s. 87. Orosz, L. Ústavodárna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v III. volebnom období (prehľad-analýza-dôsledky). In Justičná revue. Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1417.

BÁRÁNY, E. Človek a verejná moc. In Občianstvo: Európsky problém. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV V spoluráci s Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000, 16.-24. november, Modra-Harmónia. Feichtingerová, E., Jelénková, P. XI. Ročník podzimní školy práva v Modre-Harmónii. In Právník. Roč. 146, č. 2 (2007), s. 237.


Publikačná činnosť za roky 1986 – 2000

Monografie:

BÁRÁNY, Eduard: Štát a spoločnosť. Bratislava, Veda 1989. 268 s.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo. Bratislava, VEDA 1997. 246 s.

Ostatná publikačná činnosť:

BÁRÁNY, Eduard: O rozvoji socialistickej demokracie. Právny obzor, 69, 1986, č. 5, s. 412-421.

BÁRÁNY, Eduard: O legitimite štátu. Právny obzor, 69, 1986, č. 8, s. 681-691.

BÁRÁNY, Eduard: Politická kultúra a politické prostredie. Právny obzor, 69, 1986, č. 10, s. 865-874.

BÁRÁNY, Eduard: O vzťahoch spoločnosti a štátu. Právník, 126, 1987, č. 8-9, s. 698-712.

BÁRÁNY, Eduard: Otázka dobrovoľnosti členstva v občianskych združeniach. Právny obzor, 71, 1988, č. 8, s. 687-696

BÁRÁNY, Eduard: Jednotlivec a demokracia. In: Socialistická demokracia, socialistická zákonnosť, právo. 33-2. Bratislava, Veda 1988, s. 32-57.

BÁRÁNY, Eduard: Politické sprostredkovanie spoločenských vzťahov. In: Vybrané otázky rozvoja socialistického politického systému. Právnické štúdie 33-1. Bratislava, Veda 1988, s. 83-113.

BÁRÁNY, Eduard: Socialistická demokracia a právna istota. Nová mysl, 1989, č. 12, s. 25-33.

BÁRÁNY, Eduard: Socialistický právny štát. Právny obzor, 72, 1989, č. 1, s. 62-75.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): L. F. Ševcová, Političeskaja sistema socializma: puti soveršenstvovanija. Iz opyta evropejskich socialističeskich stran. (Politický systém socializmu: cesty zdokonaľovania. Zo skúseností európskych socialistických krajín). In: Právny obzor, 72, 1989, č. l, s. 103-105. Orig.: Ševcová, L. F.: Političeskaja sistema socializma: puti soveršenstvovania. Iz opytaevropejskich socialističeskich stran. Moskva, Nauka 1987. 189 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): P. S. Atiyah, Pragmatism and theory in english law. (Pragmatizmus a teória v anglickom práve). In: Právny obzor, 72, 1989, č. 2, s. 207-208. Orig.: Atiyah, P. S.: Pragmatism and theory in english law. London, Stevens and Sons 1987. 193 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Baruch de Spinoza, Politischer Traktat. (Politický traktát). In: Právny obzor, 72, 1989, č. 5, s. 446-448. Orig.: de Spinoza, B.: Politischer traktat. Leipzig, Verlag Philipp Reclam 1988. 188 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard: Medzinárodná vedecká konferencia Socialistický štát v spoločnosti. Právny obzor, 72, 1989, č.8, s. 746-747.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Baturin, J. M. - Livšic, R. Z.,

Socialističeskoje pravovoje gosudarstvo. Ot idei k osuščenstvoleniju (politicko-pravovoj vzgľad). (Socialistický právny štát: od myšlienky k realizácii (politickoprávny pohľad). In: Právny obzor, 73, 1990, č. l, s. 69-71. Orig.: Baturin, J. M.; Livšic, R. Z.: Socialističeskoje pravovoje gosudarstvo. Ot idei k osuščenstvoleniju (politicko-pravovoj vzgľad). Moskva, Nauka 1989. 254 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard: Právo a politika. Právny obzor, 73, 1990, č. 4, s. 289-30l.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): I. M. Stepanov, Konstitucija i politika (Ústava a politika). In: Právny obzor , 69, 1986, č. l, s. 74-75. Orig.: Stepanov, I. M.: Konstitucija i politika. Moskva, Nauka 1984. 172 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Hans Hofman - Wolfgang Loose, Staat und Ökonomie (Theoretische und methodologische Probleme ihrer Wechselbeziehungen bei der Gestaltung entwickelten sozialistischen Gesellschaft). In: Právny obzor, 69, 1986, č. 4, s. 375-376. Orig.: Hofman, H. - Loose, W.: Staat und Ökonomie (Theoretische und methodologische Probleme ihrer Wechselbeziehungen bei der Gestaltung entwickelten sozialistischen Gesellschaft). Berlin, Dietz Verlag 1985. 170 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Formovanie socialistického politického systému v ČSSR a jeho vplyv na rozvíjanie socialistickej demokracie. In: Právny obzor, 69, 1986, č. 5, s. 477-478. Orig.: Formovanie socialistického politického systému v ČSSR a jeho vplyv na rozvíjanie socialistickej demokracie. 1985. 140 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): P. Kulašík a kol., Politický život socialistickej spoločnosti. In: Právny obzor, 69, 1986, č. 6, s. 568-569. Orig.: Kulašik, P. a kol.: Politický život socialistickej spoločnosti. Bratislava, Pravda 1985. 281 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Gosudarstvo i obščestvo. Sovetskaja associacija političeskich nauk. Ježegodnik 1984. (Štát a spoločnosť. Sovietska asociácia politických vied. Ročenka 1984). In: Právny obzor, 69, 1986, č. 7, s. 670-672. Orig.: Gosudarstvo i obščestvo. Sovetskaja associacija političeskich nauk. Ježegodnik 1984. Moskva, Nauka 1985. 272 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Wilhelm von Humboldt, Individuum und Staatsgewalt (Sozialphilosophische ideen). In: Právny obzor, 69, 1986, č. 9, s. 852-854. Orig.: Humboldt von, W.: Individuum und Staatsgewalt (Sozialphilosophische Ideen). Lipsko, Verlag Philipp Reclam 1985. 281 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Max Beloff - Gilian Peele, The Government of the UK: Political Authority in a Changing Society (Vláda Spojeného kráľovstva: Politická autorita v meniacej sa spoločnosti). In: Právny obzor, 69, 1986, č. 10, s. 944-946. Orig.: Beloff, M.; Peele, G.: The Government of the UK: Political Authority in a Changing Society. London, Weidenfeld and Nicolson 1985. 507 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Političeskije instituty i procesy. Ježegodnik Sovetskoj asociacii političeskich nauk 1985 (Politické inštitúty a procesy. Ročenka Sovietskej asociácie politických vied 1985). In: Právny obzor, 70, 1987, č. 2, s. 139-141. Orig.: Političeskije instituty i processy. Ježegodnik Sovetskoj asociacii političeskich nauk 1985. Moskva, Nauka 1986. 247 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Entwicklungsgesetzmässigkeiten des sozialistischen Staates (Zákonitosti vývoja socialistického štátu). In: Právny obzor, 70, 1987, č. 4, s. 320-322. Orig.: Entwicklungsgesetzmässigkeiten des sozialistischen Staates. Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik 1986. 304 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): A. I. Kovler - V. V. Smirnov, Demokratija i učastije v politike (Kritičeskije očerki istorii i teorii). In: Právny obzor, 70, 1987, č. 5, s. 414-416. Orig.: Kovler, A, I.; Smirnov, V. V.: Demokratija i učastije v politike. Moskva, Nauka 1986. 191 RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Socialističeskaja koncepcija prav čeloveka (Socialistická koncepcia ľudských práv). In: Právny obzor, 70, 1987, č. 8, s. 745-746. Orig.: Socialističeskaja koncepcija prav čeloveka. Moskva, Nauka 1986. 221 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Úvod do studia ústavního práva). In: Právník, 125, 1986, č. 5, s. 462-465. Orig.: Dicey, A. V.: Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Indianapolis, Liberty Classics 1982. 483 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Ralf Dahrendorf, Law and order. (Právo a poriadok). In: Právny obzor, 71, 1988, č. 1, s. 108-110. Orig.: Dahrendorf, R.: Law and order. London, Stevens and Sons 1985. 179 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): E. L. Kuzmin, Demokratija: Nekotoryje voprosy teorii, metodologii i praktiki. (Demokracia: niektoré otázky teórie, metodológie a praxe). In: Právny obzor, 71, 1988, č. 3, s. 317-319. Orig.: Kuzmin, E. L.: Demokratija: Nekotoryje voprosy teorii, metodologii i praktiki. Moskva, Juridičeskaja literatura 1986. 238 s.RUS.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): A. V. Obolonskij, Čelovek i gosudarstvennoje upravlenije. (Človek a štátne riadenie). In: Právny obzor, 71, 1988, č. 7, s. 647-649. Orig.: Obolonskij, A. V.: Čelovek i gosudarstvennoje upravlenije. Moskva, Nauka 1987. 253 s. RUS.

BRÖSTL, Alexander - KOUTNÁ, Ľubica - OVEČKOVÁ, Oľga - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter: Diskusia o metodológii a tematickom zameraní teórie štátu a práva. Právny obzor, 73, 1990, č. 6, s. 449-456.

BÁRÁNY, Eduard: Poznámky k novým "politickým" zákonom (l.). Právny obzor, 73, 1990, č. 6, s. 471-481.

BÁRÁNY, Eduard: Politická zodpovednosť. Teorie socialismu, 3, 1988, č. 4, s. 78-90.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Der Staat im politischen System der DDR. (Štát v politickom systéme NDR). In: Teorie socialismu, 3, 1988, č. 1, s. 125-130. Orig.: Der Staat im politischen System der DDR. Berlin, Staatsverlag der DDR 1986. 319 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard: Niekoľko poznámok o úlohe marxistickej štátovedy v rámci spoločenskej prestavby. In: Spoločenské vedy a spoločenská prestavba. Bratislava, Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS 1986, s.272-276.

BÁRÁNY, Eduard: Politické zákony 2. Právny obzor, 73, 1990, č. 9, s. 737-748.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): F. A. Hayek, Cesta do otroctví. In: Právny obzor, 73, 1990, č. 9, s. 813-815. Orig.: Hayek, F. A.: Cesta do otroctví. Surrey, Rozmluvy 1989. 90 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard: Podiel spoločenských organizácií na rozvoji socialistickej demokracie a vývoj ich členskej základne. Právny obzor, 70, 1987, č. 10, s. 881-892.

BÁRÁNY, Eduard - KULAŠIK, Peter: Prestavba a reforma politického systému. Nová mysl, 43, 1989, č. 3, s. 75-83.

BÁRÁNY, Eduard(rec.): R. Zippelius, Rechtsphilosophie. (Právna filozofia). 2. vydanie. In: Právny obzor, 74, 1991, č. 2, s. 91-92. Orig.: Zippelius, R.: Rechtsphilosophie. München, Verlag C. H. Beck 1989. 275 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): N. N. Dejev - V. A. Četvernin, Sovetskoje gosudarstvo i perestrojka Problemy teorii}. {Sovietsky štát a prestavba. Otázky teórie.}. In: Právny obzor, 74, 1991, č. 5, s. 245-246. Orig.: Dejev, N. N. - Četvernin, V. A.: Sovetskoje gosudarstvo i perestrojka {Problemy teorii}. Moskva, Nauka 1990. 256 s. RUS.

BÁRÁNY, Eduard: Subjektívne práva a politika. Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s. 433-440.

BÁRÁNY, Eduard: Poznámky o politickej moci a práve. Právny obzor, 75, 1992, č. 1, s. 38-42.

BÁRÁNY, Eduard: Rokovacie poriadky Národného zhromaždenia prvej republiky. Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 244-255.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Karl Jaspers, Otázka viny. (Příspěvek k německé otázce). In: Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 292-294. Orig.: JASPERS, K.: Otázka viny. (Příspěvek k německé otázce). Praha, Mladá fronta 1991. 92 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard: Nad knihou Alvina Tofflera: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. (Posun moci. Vedomosti, bohatstvo a násilie na prahu 21. storočia). Bantom Books New York - Toronto - London - Sydney - Auckland 1990, strán 585. Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s. 349-357.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Rolf Dahrendorf, Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být jistému pánovi ve Varšavě. In: Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s. 395-397. Orig.: Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být jistému pánovi ve Varšavě. Praha, Nakladatelství Evropského kulturního klubu 1991. 159 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Legislatures in the policy proces. The dilemmas of economic policy. (Základné zbory v politickom procese. Dilemy ekonomickej politiky.) Zostavili David M. Olson - Michael L. Mezey. In: Právny obzor, 75, 1992, č. 6, s. 575-578. Orig.: Legislatures in the policy proces. The dilemmas of economic policy. Cambridge, Cambridge University Press 1991. 221 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard: Quo vadis?. Literárny týždenník, 5, 1992, č. 51, s. 13. 92.12.12.

BÁRÁNY, Eduard: O moci. Právny obzor, 76, 1993, č. 1, s. 26-44.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Nové učebné texty. In: Právny obzor, 76, 1993, č. 2, s. 196-201. Orig.: Veverka, V.; Čapek, J.; Boguszak, J.: Základy teorie práva. Praha, Aleko 1991. 182 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Nové učebné texty. In: Právny obzor, 76, 1993, č. 2, s. 196-201. Orig.: Havránek, J. a kol.: Základy teorie práva. Brno, Masarykova univerzita 1991. 97 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Nové učebné texty. In: Právny obzor, 76, 1993, č. 2, s. 196-201. Orig.: Prusák, J. a kol.: Vybrané kapitoly z modernej teórie štátu a práva. Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského 187 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Konferencia o organizovanom zločine a terorizme v postkomunistickej spoločnosti. Právny obzor, 76, 1993, č. 4, s. 411-412.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Bröstl, A - Holländer, P. - Kanárik, I: Náčrt teórie štátu. In: Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 89-92. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 1991.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Bröstl A. a kol.: Náčrt teórie práva. In: Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 89-92. Košice, Univerzita P. J. Šafárika 1991.

BÁRÁNY, Eduard: Rub deetatizácie. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 209-215.

BÁRÁNY, Eduard: Čo je právo?. Právny obzor, 77, 1994, č. 5, s. 449-467.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): J. A. Camilleri - Y. Falk: The end of sovereignty?. In: Právny obzor, 77, 1994, č. 6, Aldershot, Edward Elgar Publishing Limited 1992. 312 s.

BÁRÁNY, Eduard: Obrátená strana odštátnenia. Parlamentný kuriér, 32, 1994, č. 5, s. 32.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Joseph a A. Camilleri - Jim Falk, The End of Sovereignty? The Polities of a Shrinking and Fragmenting World. (Koniec suverenity? Politika zmenšujúceho a rozpadávajúceho sa sveta). In: Právny obzor, 77, 1995, č. 6, S. 628-631, Orig.: Joseph A. Camilleri - Jim Falk.: The End of Sovereignty? The Polities of a Shrinking and Fragmenting World. Aldershot, Edward Elgar Publishing Limited 1992. 321 s. ENG.

BÁRÁNY, Eduard: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 12-24.

BÁRÁNY, Eduard: Konferencia "Inštitucionálne hrozby parlamentnej demokracie; organizovaný zločin, terorizmus, korupcia. Európske štrukturálne odpovede. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 76-78.

BÁRÁNY, Eduard: Právo a legitimita moci. In: Sloboda, právo, bezprávie. 1990, s. 29-34.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstaat and organized crime (Právny štát a organizovaný zločin). In: National and International Aspects in Countering Organized Crime and Terrorism. Bratislava, European Round Table Conference 1995, s. 84-96.

BÁRÁNY, Eduard: Politiku robia tiež len ľudia (rozhovor). Smena na nedeľu, 1995, 12, s. 5. 95.03.23.

BÁRÁNY, Eduard: Správa z konferencie "Právna teória a právna filozofia na prelome tisícročí". Právny obzor, 78, 1995, č. 3, s. 245-247.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): J. Filip - J. Svatoň - J. Zimek: Základy státovědy. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 337-339. Orig.: J. Filip - J. Svatoň - J. Zimek.: Základy státovědy. Brno, Masarykova univerzita 1994. 258 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard: Zabudnutý predpoklad právneho štátu. Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 363-370.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Viera Strážnická - Štefan Šebesta: Človek a jeho práva. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 2, s. 173-176. Orig.: Viera Strážnická - Štefan Šebesta.: Človek a jeho práva. Bratislava, JUGA 1994. 224 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo v postmodernej dobe. In: Konferencia: Právní teorie a právní filosofie na přelomu tisíciletí. Plzeň, Právnická fakulta Západočeské univerzity 1995. 10 s.

BÁRÁNY, Eduard: Právne a politické predpoklady modernizácie. In: Konferencia: Modernizačné stratégie rozhodujúcich sociálnych aktérov v strednej Európe a na Slovensku v polovici 90. rokov. Bratislava, Sociologický ústav SAV 1995.

BÁRÁNY, Eduard: Zdroj nestability politického systému SR. In: Zborník: Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1995, s. 5-12.

BÁRÁNY, Eduard: Kritériá rozsahu štátnej ingerencie do spoločenského života. In: Štát v procese spoločenskej transformácie. Bratislava, Nadácia L. Novomeského a ÚŠaP SAV 1995. 10 s.

BÁRÁNY, Eduard: Kritériá rozsahu štátnej ingerencie do spoločenského života. Slovo, 1995, zima '95, s. 23-28.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Peter Saladin: Wozu noch Staaten? Zu den Funtionen eines modernen demokratischen Rechtsstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt (Načo ešte štáty? K funkciám moderného demokratického štátu v stále viac nadštátnom svete). In: Právny obzor, 79, 1996, č. 4, s. 359-362. Orig.: Peter Saladin.: Wozu noch Staaten? Zu den Funktionen eines modernen demokratischen Rechtsstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt. Bern-München-Wien, Stämpfli+Cie AG-C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlug-Manzsche Verlags -und Universitätsbuchhandlung 1995. 249 s. GER.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo I. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 26-43.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Jozef Prusák, Teória práva. In: Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 262-265. Orig.: Jozef Prusák.: Teória práva. Bratislava, Právnická fakulta UK 1995. 331 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Správa z konferencie Streghtening International Co-Operation Against Drugs, Organited Crime and International Terrorism (Posilňovanie medzinárodnej spolupráce proti drogám, organizovanému zločinu a medzinárodnému terorizmu). Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 81-84.

BÁRÁNY, Eduard: Moc a právo II. Právny obzor, 79, 1996, č. 2, s. 95-106.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Ota Weinberger, Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie. In: Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 89-91. Orig.: Ota Weinberger.: Inštitucionalizmus. Bratislava, ARCHA 1995. 240 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Rechtsstaat in Postmodern Situation or Postmodern Deconstruction of Rechtsstaat (Právny štát postmoderného sveta). In: Medzinárodný seminár: Rule of Law. Štrbské pleso, May 2-5, 1996, s. 4 - 8. Košice, Elfa s. r. o. 1996. 93 s.

BÁRÁNY, Eduard: ľavicová koncepcia ľudských práv. Slovo - almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '96, s. 70-79.

BÁRÁNY, Eduard: Je veľmi zlou vizitkou politikov, keď svoju jednorazovú neschopnosť dohodnúť sa chcú riešiť zmenou Ústavy Slovenskej republiky. Národná obroda, 1997, s. 5. 97.02.14.

BÁRÁNY, Eduard: Právo v postmodernej situácii. Právny obzor, 80, 1997, č. 1, s. 4-21.

BÁRÁNY, Eduard: (Ne)budovanie štátu. OS - Fórum občianskej spoločnosti, 1997, č. 1, s. 3-5.

BÁRÁNY, Eduard: O dôsledkoch uplatnenia doktríny pozitívneho záväzku štátu pri výklade Ústavy Slovenskej republiky. Bulletin slovenskej advokácie, 1997, č. 2, s. 40-48.

BÁRÁNY, Eduard: Postmoderná situácia a ľudské práva. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 234-239.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Hruškovič, Ivan: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Studia Iuridica Bratislavensia Nr. 14. 1997, Orig.: Hruškovič, Ivan.: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava, Právnická fakulta UK 1997. 122 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Ján Svák: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva. In: Právny obzor, 80, 1997, č. 2, s. 197-200. Orig.: J. Svák.: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva. Bratislava, Právnická fakulta UK 1995. 108 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: The Impact of Europe's IHA Policies on her Neighbours: An EU Applicant's Perspective. In: Medzinárodná konferencia: Justice and Home Affairs in the EU. Veľká Británia, Wilton Park Conference, 13.-16.10.1997 (nepublikované). 1997.

BÁRÁNY, Eduard: Komentár k Ústave SR. Pravda, 1998, s. 15. 98.02.13.

BÁRÁNY, Eduard: Dobre je tak, ako je. Pravda, 1998, s. 15. 98.02.27.

BÁRÁNY, Eduard: Volebný rok. Pravda, 1998, s. 17. 98.03.06.

BÁRÁNY, Eduard: Kladivo na opozíciu?. OS - Fórum občianskej spoločnosti, 1998, č. 4, s. 7-9.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v Slovenskej republike. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike. Piešťany 28.-30. novembra 1997. 1998, s. 10-18.

BÁRÁNY, Eduard: Sedemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc. Právny obzor, 81, 1998, č. 3, s. 298-299.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Milan Čič a kol., Komentár k Ústave Slovenskej republiky. In: Právny obzor, 81, 1998, č. 3, s. 304-308. Orig.: Milan Čič a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Ľudské práva a organizovaný zločin. In: Vedecká konferencia: Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Bratislava, Akadémia policajného zboru - Katedra trestného práva 1998. 123 s.

BÁRÁNY, Eduard: Neférová novela. OS - Fórum občianskej spoločnosti, 1998, júl, s. 50-51.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Ladislav Orosz - Katarína Šimuničová: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. 1998, Orig.: Ladislav Orosz - Katarína Šimuničová.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava, VEDA 1998. 140 s. SLA.

BÁRÁNY, Eduard: Štát a právo v postmodernej situácii. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 21-30.

BÁRÁNY, Eduard: Blahoželanie k sedemdesiatinám JUDr. Miloša Řehůřka, DrSc. Právny obzor, 81, 1998, č. 2, s. 212-213.

BÁRÁNY, Eduard: Posledný schod alebo ako vytvoriť stabilnú vládu. EUROreport, 1998, č. 13, s. 7. 98.10.01.

BÁRÁNY, Eduard: Koaličné vlády sú deťmi kompromisov. EUROreport, 1998, č. 16, s. 7. 98.11.16.

BÁRÁNY, Eduard: (Ne)ústavnosť čl. 1 bodu 2 novely zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov /1998/. Bulletin slovenskej advokácie, 1999, č. 6/rok 1998/, s. 9-14.

BÁRÁNY, Eduard: Ideové rámce legislatívneho procesu (rozhovor). Parlamentný kuriér, 1999, december 1998, s. 57-59.

BÁRÁNY, Eduard: Štát ako prostredník modernizácie. Slovo, 1, 1999, č. 3, s. 11. 99.03.10.

BÁRÁNY, Eduard: Užitočnosť štátu. Slovo, 1, 1999, č. 7, s. 13. 99.04.07.

BÁRÁNY, Eduard: Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In: Zborník z kolokvia. Pelhřimov, Vydavatelství 999 1999. 230 s.

BÁRÁNY, Eduard: Stabilita a zmeny Ústavy Slovenskej republiky /s. 87-90/. In: Zborník z vedeckej konferencie: "Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy". 1999. 167 s.

BÁRÁNY, Eduard: Ústava - zákon zákonov. Verejná správa, 1999, č. 11, s. 24-25.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda.. In: Právník, 138, 1999, č. 6, s. 592-594. Orig.: Václav Pavlíček a kol..: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha, Linde 1998. CZE.

BÁRÁNY, Eduard: Jubileum prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc.. Právny obzor, 82, 1999, č. 2, s. 179-180.

BÁRÁNY, Eduard: Súdna kontrola zákonnosti volieb. Verejná správa, 1999, č. 16, s. 28-29.

BÁRÁNY, Eduard - ŠEDIVÝ, Vladimír: Slabá kontrola strán (rozhovor). Pravda, 9, 1999, 207, s. 1,6. 99.09.08.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán na Slovensku. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung, e. V. 1999. 31 s.

BÁRÁNY, Eduard: Ľudské práva - základ právneho statusu?. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

BÁRÁNY, Eduard (rec.): Jan Filip, Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 4, s. 358-363. Orig.: Jan Filip.: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno, Doplněk 1999. 535 s. CZE.

BÁRÁNY, Eduard: Právna regulácia politických strán. In: Vedecká konferencia: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy (15.-16.10.). Praha, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1999.

BÁRÁNY, Eduard: Právna regulácia politiky. In: Vedecká konferencia SAV: Veda a integrácia. Bratislava, Veda 1999,

BÁRÁNY, Eduard: Odkaz československej štátnosti pre Slovensko. In: Acta Universitatis Carolinae (Iuridica 1-2) - Zborník z vedeckej konferencie: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita, 4.-5.6.1998, Zahrádky. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 1999. 261 s.

BÁRÁNY, Eduard: O prirodzenom práve. Právny obzor, 82, 1999, č. 6, s. 457-467.

BÁRÁNY, Eduard: Sedemdesiatiny JUDr. Dušana Nikodýma, CSc.. Právny obzor, 82, 1999, č. 6, s. 539-540.

BÁRÁNY, Eduard: Právna úprava politických strán. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, Praha, 15.-16. října 2000. Praha, Právnická fakulta UK 2000, s. 147-153.

BÁRÁNY, Eduard: Logika právnej (samo)regulácie politiky a nové možnosti právnej úpravy financovania politických strán. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán, Piešťany, 13.-15. január 2000. Bratislava, Ústav štátu a práva, Friedrich Ebert Stiftung 2000, s. 57-60.

BÁRÁNY, Eduard: Základné ľudské práva Rady Európy a právny poriadok Slovenskej republiky. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia, Modra - Harmónia, 9.-10. decembra 1999. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. 160 s.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu SR. Ústavnosť a politika, 2, 2000, č. 3, s. 15-21.

BÁRÁNY, Eduard: Právny štát v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Medzinárodná konferencia: The Interpretative Role of a Constitutional Court, Vinodolski, Chorvátsko 2000, september. 2000.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET