Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Prof. JUDr. Ján Azud Drsc.
Narodený: 1928
tel. 02/52962325
usapazud@savba.sk
č. d. 53

vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava - l952
Doc. - 1964
DrSc. - 1977
Univerzitný profesor - 1998

pracoviská:
Ústav štátu a práva SAV od roku 1952
Súčasne od roku 1995 pedagóg na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, vedúci Katedry diplomacie a svetových dejín

členstvá:
Od 1976 člen Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu
Expert Conflict Precention Centre Viedeň, OBSE
Člen International Law Association, London

odbor:
Medzinárodné právo
Medzinárodné vzťahy

Publikačná činnosť:

Monografie:

AZUD, Ján: K otázke pokojného riešenia medzinárodných sporov. Bratislava, SAV 1955. 121 s.

AZUD, Ján: Diplomatické imunity a výsady. Bratislava, SAV 1959. 122 s.

AZUD, Ján: The Peaceful Settlement of Disputes and the United Nations. Bratislava, SAV 1970. 271 s.

AZUD, Ján: Tridsať rokov OSN. Praha, Horizont 1976. 217 s.

AZUD, Ján: Vedeckotechnická revolúcia, mierové spolužitie a medzinárodné právo. Bratislava, Veda 1983. 324 s.

AZUD, Ján: Boj za zákaz násilia v medzinárodných vzťahoch. Bratislava, Veda 1986. 253 s.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne problémy kozmického priestoru. Bratislava, Veda 1989. 213 s.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne problémy globálnych a európskych bezpečnostných štruktúr. Bratislava, Ústav štátu a práva SAV 1993 250 s.

AZUD, Ján: Záruky bezpečnosti Slovenskej republiky. Bratislava, Slovak Academik Press 1995. 260 s.

AZUD, Ján: Úvod do medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva, Trianon, Banská Bystrica, UMB 1996, 138 s.

AZUD, Ján: Základy medzinárodného práva. Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 1999. 350 s.

Ostatná publikačná činnosť:

AZUD, Ján: Charta OSN a jej prostriedky riešenia medzinárodných sporov. Naša veda, 1955, č. 11, s. 484-487.

AZUD, Ján: Neutralita v súčasnom medzinárodnom práve. Naša veda, 1956, č. 9, s. 402-407.

AZUD, Ján: Obdobie významné pre mierové riešenie medzinárodných sporov. Právny obzor, 1956, č. 5, s. 285.

AZUD, Ján: K problémom neutrality v súčasnom medzinárodnom práve. Právnické štúdie, 1956, č. 3, s. 313-325.

AZUD, Ján: Imunity a výsady zástupcov štátov v medzinárodných organizáciách. Právnické štúdie, 1957, č. 4, s. 672-696.

AZUD, Ján: Zahranično právne aspekty československej súčasnosti. Bulletin československého práva, Praha, 1974, s.

AZUD, Ján: K tridsiatemu výročiu SNP. Právny obzor, 57, 1974, č. 7-8, s. .

AZUD, Ján: Základné zásady československej zahraničnej orientácie. Právny obzor, 58, 1975, č. 7-8, s

AZUD, Ján: Vplyv VTR na medzinárodné právo a na medzinárodné vzťahy. Právník, 1975, č. 8, s. .

AZUD, Ján: Vplyv vedeckotechnickej revolúcie na medzinárodné právo. Právnické štúdie XXVI, 1979. 60 s.

AZUD, Ján: Vplyv vedeckotechnickej revolúcie na medzinárodné právo. Právnické štúdie, 26, 1980, s. 5-40.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne aspekty spolupráce štátov pri mierovom využívaní kozmickího priestoru. Právnické štúdie, 27, 1981, č. 1, s. 5-45.

AZUD, Ján: Niektoré medzinárodnoprávne aspekty odvrátenia svetovej vojny. Právnické štúdie, 29, 1983. 61 s.

AZUD, Ján: Vedeckotechnická revolúcia a medzinárodné právo. Právny obzor, 63, 1980, č. 9, s. 769-780.

AZUD, Ján: Niektoré právne otázky Mesiaca a iných nebeských telies. Právny obzor, 64, 1981, č. 8, s. 744-754.

AZUD, Ján: Efektívnosť vedckovýskumnej práce v oblasti vied o štáte a práve. Právny obzor, 64, 1981, č. 3, s. 209-223.

AZUD, Ján: Odzbrojenie - závažný problém súčasných medzinárofných vzťahov a medzinárodného práva. Právny obzor, 65, 1982, č. 2, s. 97-109.

AZUD, Ján: Kozmický priestor bez zbraní. Zborník ÚŠaP ČSAV, 1983. 10 s.

AZUD, Ján: K otázke pojmu mierové využívanie kozmického priestoru. Astronautický časopis, 1980,

AZUD, Ján: Náčrt myšlienky odvrátenia svetovej vojny a stanovenie zásady nepoužitia sily v medzinárodných vzťahoch. Právny obzor, 66, 1983. 19 s.

AZUD, Ján: Naučnotechničeskaja revolucija i meždunarodnoje pravo. Sovetskoje gosudarstvo i pravo, 1984, č. 10, s. 117-120.

AZUD, Ján: Nepripustiť militarizáciu kozmického priestoru. Právny obzor, 67, 1984, č. 10, s. 889-894.

AZUD, Ján: Výskum otázok medzinárodného práva v ústave štátu a práva SAV. Právny obzor, 66, 1983, č. 3, s. 226-232.

AZUD, Ján: Tzv. "hviezdne vojny" a medzinárodné právo. Právny obzor, 69, 1986, č. 1, s. 8-20.

AZUD, Ján: Zásada nepoužitia sily v medzinárodných vzťahoch - základná zásada súčasného medzinárodného práva. Právny obzor, 69, 1986, č. 5, s. 397-412.

AZUD, Ján: Súčasné otázky a úlohy výskumu mieru. Právny obzor, 70, 1987, č. 4, s. 244-255.

AZUD, Ján: Základné zásady zahraničnej politiky socialistického Československa. In: Medzinárodnoprávne aspekty zahraničnej politiky socialistického Československa. Právnické štúdie 32-2. Bratislava, Veda 1987, s. 11-31.

AZUD, Ján: Podiel ČSSR na uskutočňovaní politiky mierového spolužitia Štátov rozdielnych sústav a progresívneho rozvoja medzinárodného práva. In: Medzinárodnoprávne aspekty zahraničnej politiky socialistického Československa. Právnické štúdie 32-2. Bratislava, Veda 1987, s. 56-78.

AZUD, Ján: Nové myslenie v medzinárodných vzťahoch a ďalší rozvoj medzinárodného práva. Právny obzor, 70, 1987, č. 7, s. 537-547.

AZUD, Ján Medzinárodnoprávne aspekty tzv. strategickej obrannej iniciatívy USA. Právny obzor, 70, 1987, č. 8, s. 537-547.

AZUD, Ján: Náš časopis jubiluje. (70 rokov časopisu Právny obzor a jeho ďalšie úlohy). Právny obzor, 70, 1987, č. 10, s. 865-870.

AZUD, Ján: Úloha a význam definície agresie pre zachovanie mieru. (K 70. výročiu dekrétu o mieri). Právny obzor, 71, 1988, č. 1, s. 7-18.

AZUD, Ján: Súčasné problémy zákazu a likvidácie chemických zbraní. Právny obzor, 71, 1988, č. 5, s. 409-418.

AZUD, Ján: Vývoj zásady mierového riešenia medzinárodných sporov v kodifikačných snahách po prijatí Charty OSN. In: Studie z mezinárodního práva. Kopal, V. 21. Praha, Academia 1988, s. 5-33.

AZUD, Ján: Problémy a súvislosti úplného zákazu nukleárnych skúšok. Právník, 127, 1988, č. 7, s. 597-611.

AZUD, Ján: Filozofia nového myslenia a medzinárodné právo. Právny obzor, 72, 1989, č. 1, s. 51-62.

AZUD, Ján: Vplyv Veľkej francúzskej revolúcie na medzinárodné právo a na koncepciu ľudských práv. Socialistické súdnictvo, 41, 1989, č. 9,s. 1-8.

AZUD, Ján : Problematika ľudských prá záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky KBSE. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 641-653.

AZUD, Ján: Problematika ľudských práv a Záverečný dokument Viedenskej následnej schôdzky KBSE. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 641-653.

AZUD, Ján (rec.): Vladislav David - Vladimír Vasilenko, Mechanizm ochrany meždunarodnogo pravoporiadka. In: Právny obzor, 72, 1989, č. 2, s. 203-204. Orig.: David, V.; Vasilenko, V.: Mechanizm ochrany meždunarodnogo pravoporiadka. Brno, Univerzita J. E. Purkyňu 1986. 256 s. RUS.

AZUD, Ján: The Influence of Scientific and Technological Revolution on International Relations and International Law. The Journal of World Peace, vol. 6, 1989, č. 2, s. 3-6.

AZUD, Ján: 5. medzinárodný kongres právnych vied v Leuvene. Právny obzor, 73, 1990, č. 1, s. 81-83.

AZUD, Ján: Národnosti za prvej republiky. K príprave zákona o slovenčine. Pravda, 71, 1990, č. 208, s. 4. 90.09.05.24

AZUD, Ján: Some problems of peace research and the science of international law. In: Studie z mezinárodního práva 23. Praha, Academia 1990, s. 95-112.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo a národnosti. K príprave zákona o slovenčine. Pravda, 71, 1990, č. 238, s.1 a 7. 90.10.10.

AZUD, Ján: Prof. JUDr. Juraj Cúth, DrSc. - 60-ročný. Právny obzor, 69, 1986, č. 2, s. 166-167.

AZUD, Ján (rec.): V. David - M. Hošková - J. Malenovský, Vesmír a kozmické právo. In: Právny obzor, 70, 1987, č. 5, s. 413-414. Orig.: David, V.; Hošková, M.; Malenovský, J.: Vesmír a kozmické právo. Praha, Horizont 1986. 104 s. CZE.

AZUD, Ján (rec.): Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky (1976-1980). In: Právny obzor, 71, 1988, č. 4, s. 388-389. Orig.: Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky (1976-1980). Praha, Svoboda 1986. CZE.

AZUD, Ján: Za JUDr. Dušanom Kokavcom, CSc. Právny obzor, 71, 1988, č. 6, s. 566.

AZUD, Ján: Niektoré otázky plnenia medzinárodných záväzkov z hľadiska vnútroštátnej právnej úpravy. Právny obzor, 73, 1990, č. 7, s. 577-591.

AZUD, Ján: Česko-slovenská iniciatíva inštitucionalizácie bezpečnostného systému Európy. Právny obzor, 73, 1990, č. 6, s. 481-488.

AZUD, Ján: Podiel ČSSR na progresívnom rozvoji medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. In: Československý socialistický štát a právo. Vznik a rozvoj. Bratislava, Veda 1987, s. 477-497.

AZUD, Ján: Ľudské práva do ústavy. Dobiehame zameškané. Národná obroda, 1, 1990, č. 174, s. 6. 90.12.05.

AZUD, Ján: Kontrola medzinárodných zmlúv a dohôd o obmedzení zbrojenia a odzbrojenia. Právny obzor, 73, 1990, č. 9, s. 765-780.

AZUD, Ján: Demokracia a ľudské práva. Právny obzor, 73, 1990, č. 10, s. 894-900.

AZUD, Ján (rec.): Contemporary Problems of International Law. Essays in honour of Georg Schwanzenberger on his einghtieth birthday. In: Právny obzor, 73, 1990, č. 10, s. 912-913. Orig.: Contemporary Problems of International Law. Essays in honour of Georg Schwanzenberger on his einghtieth birtday. London, Stewens and Sons Limited 1988. 371 s. ENG.

AZUD, Ján (rec.): V. I. Denisov, Pravovyje aspekty razoruženija v raketnojadernoj eri. In: Právny obzor, 73, 1990, č. 10, s.914. Orig.: Denisov, V.I.: Pravovyje aspekty razoruženija v raketnojadrenoj eri. Kyjev, Naukova dumka 1990. 177 s. RUS.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne aspekty niektorých globálnych problémov súčasného sveta. In: Medzinárodné právo v boji za mier. Bratislava, Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV 1987, s. 8-24.

AZUD, Ján: Význam definície agresie pre ochranu a zachovanie mieru. In: Zvýšení úlohy trestního práva při ochraně míru a mezinárodní bezpečnosti. 84. Brno, Univerzita J.E.Purkyně 1989, s. 223-231.

AZUD, Ján (rec.): Peace and the Sciences. (Mier a vedy). In: Právny obzor, 74, 1991, č. 2, s. 86-87. Orig.: Peace and the Sciences. Vienna, International Institute For Peace 1990. ENG.

AZUD, Ján: Medzinárodné mechanizmy kontroly a ochrany ľudských práv. Právny obzor, 74, 1991, č. 3, s. 97-104.

AZUD, Ján (rec.): Swedish and International Arbitration 1990 (Švédska a medzinárodná arbitráž). In: Právny obzor, 74, 1991, č. 4, 180-181 s. . Orig.: Swedish and International Arbitration 1990. Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 117 s. ENG.

AZUD, Ján: Smery rozvoja integračných procesov v Európe. Právny obzor, 74, 1991, č. 5, s. 187-193.

AZUD, Ján (rec.): The Key to the European House, European Confederation. A Memorandum of German Catholics on the Future of Europe. (Kľúč k európskemu domu, európska konfederácia. Memorandum nemeckých katolíkov o budúcej Európe). In: Právny obzor, 74, 1991, č. 7, s. 367-368. Orig.: The Key to the European House, European Confederation. A Memorandum of German Catholics on the Future of Europe. Publik-Forum, Zeitung kritischer Christen, Dokumentation 1989. 118 s. ENG.

AZUD, Ján: Právne záruky mieru a bezpečnosti. Právny obzor, 74, 1991, č. 8, s. 399-408.

AZUD, Ján: Rozvoj zásady, prostriedkov a mechanizmu mierového riešenia medzinárodných sporov v kodifikačnom procese OSN a v procese KBSE. Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s. 455-472.0

AZUD, Ján: Zásada neintervencie - súčasť právnych záruk bezpečnosti a spolupráce štátov a národov. Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s.510-516.

AZUD, Ján: Disarmament. A periodic review by the United Nations. Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s. 550-553.

AZUD, Ján: Subjektivita slovenského národa. Slovenské národné noviny, 1991. 91.05.24.

AZUD, Ján: Čo nám dáva a berie medzinárodné právo. Kultúrny život, 25, 1991. 91.08.26.

AZUD, Ján: The Charter of Fundamental Rights and Freedoms. (Listina základných práv a slobôd). Bulletin of Czechoslovak Law, 30, 1991, č. 1-2, s. 5-10.

AZUD, Ján: Kontinuita a diskontinuita česko-slovenského právneho poriadku a česko-slovenského štátu v rokoch 1939-1945. Právny obzor, 75, 1992, č. 2, s. 164-166.

AZUD, Ján: Prvá konferencia Európskej asociácie pre výskum mieru. Právny obzor, 75, 1992, č. 2, s. 186-188.

AZUD, Ján (rec.): R. A. Kalamkarian, Princip dobrosoviestnosti v sovremennom meždunarodnom prave. In: Právny obzor, 75, 1992, č. 2, s. 199-200. Orig.: Kalamkarian, R. A.: Princip dobrosoviestnosti v sovremennom meždunarodnom prave. Moskva, Institut gosudarstva i prava AN SSR RUS.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne súvislosti zvrchovanosti. Literárny týždenník, 5, 1992, č. 34, s. 10. 92.08.15.

AZUD, Ján: Súvislosti zvrchovanosti. Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s. 380-383.

AZUD, Ján: Niektoré medzinárodné aspekty a problémy konverzie. Právny obzor, 75, 1992, č. 5, s. 401-412.

VALENTOVIČ, Zoltán - VRŠANSKÝ, Peter - ŠEBESTA, Štefan - STRÁŽNICKÁ, Viera - AZUD, Ján: Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a vnútroštátna úprava ČSFR. Právny obzor, 75, 1992, č. 5, s. 469-480.

AZUD, Ján: Principle of Non-Use of Force in International Relations. BIn: Miscellany of Papers in International Law. 92. Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 29-41.

AZUD, Ján: Niektoré aktuálne medzinárodné aspekty mieru a bezpečnosti so zameraním na zahraničnopolitickú koncepciu Slovenskej republiky. Právny obzor, 76, 1993, č. 2, s. 184-192.

AZUD, Ján: Nová Európa - nová bezpečnosť. Literárny týždenník, 6, 1993, č. 32, s. 12. 93.08.06.

AZUD, Ján: K pojmu, definícii a úlohe medzinárodného práva v súčasnej etape. Právny obzor, 76, 1993, č. 4, s. 352-361.

AZUD, Ján: Na okraj seminára o Kódexe správania sa štátov KBSE vo vzájomných vzťahoch. Právny obzor, 76, 1993, č. 5, s. 522-525.

AZUD, Ján: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami. Právny obzor, 1993,

AZUD, Ján (rec.): Konferencia členov Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu. In: Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 75-77.

AZUD, Ján (rec.): Poznámky k niektorým novým publikáciám o otázkach bezpečnosti a mieru. In: Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 78-82.

AZUD, Ján: Neporušiteľnosť hraníc a menšiny. Pravda, 4, 1994, č. 185, s. 12. 94.08.10.

AZUD, Ján: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami (o ľudských právach). Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 292-300.

AZUD, Ján: Zásada nepoužitia sily v medzinárodných vzťahoch a prostriedky riešenia medzinárodných sporov. Vojenské rozhľady, 1994, č. 4, s. .

AZUD, Ján: Foreign policy of Slovak republik in unifiing Europe. In: Pugwashska konferencia, Grécko, 94.09. 1994, s. 10.

AZUD, Ján: The influence of scientific progress on international law and peace. In: Medzinárodná konferencia "Mier, ľudské práva a zodpovednosť intelektuálov, Opatija, 94.09. 1994.

AZUD, Ján: Kódex správania sa štátov KBSE. In: Seminár pre poslancov parlamentu "North Atlantic Assembly" organizovaný NR SR, Tatranská Lomnica, 94.04. 1994.

AZUD, Ján (rec.): F. Poredoš: Rozdelenie a zjednotenie Nemecka. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 6, s. 525-526. Orig.: František Poredoš.: Rozdelenie a zjednotenie Nemecka. Bratislava, Slovakia Print 1993. 260 s. SLA.

AZUD, Ján: K otázke neporušiteľnosti a nemeniteľnosti hraníc, práv menšín a ľudských práv. Právny obzor, 78, 1995, č. 2, s. 108-119.

AZUD, Ján: Kódex správania sa štátov KBSE v oblasti bezpečnosti. Medzinárodné otázky, 1995, č. 4, s. 3-27.

AZUD, Ján: K 50. výročiu OSN - relácia Kroky (televízne vystúpenie). 1995.

AZUD, Ján: Niekoľko poznámok k "Štúdii o rozširovaní NATO" (Príspevok zo seminára MZV SR). Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 253-257.

AZUD, Ján: Medzinárodné zmluvy v právnom poriadku Slovenskej republiky. Medzinárodné otázky, 5, 1996, č. 3, s. .

AZUD, Ján: Medzinárodné zmluvy a Ústava SR. In: Konferencia : Medzinárodné právo a právny poriadok Slovenskej republiky. Bratislava, Ústavný súd SR a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 1996. 36 s.

AZUD, Ján: The Foreign Policy of the Slovak Republic in unifying Europe (Zahraničná politika Slovenskej republiky v zjednotenej Európe). In: Medzinárodná konferencia :The Peace and the Sciences. Viedeň, Medzinárodný ústav mieru 1996. 118 s.

AZUD, Ján: The Role of international Law in international relations (Úloha medzinárodného práva v medzinárodných vzťahoch). In: Medzinárodná konferencia: The Peace and the Sciences. Viedeň, Medzinárodný ústav mieru 1996. 118 s.

AZUD, Ján: Heslá z medzinárodného práva (32 hesiel, písmená A+B). 7 s. In: Encyklopedia Beliana. I. diel. 1996. 1296 s.

AZUD, Ján: K vzťahu vnútroštátneho a medzinárodného práva (10 a 125 písmena e Ústavy SR). In: Komentár Ústavy Slovenskej republiky /konferencia/. Košice, Ústavný súd SR 1996,

AZUD, Ján (rec.): David Luis Cingranelli, Ethics American Foreighn Policy and the Third World (Etika americkej zahraničnej politiky voči tretiemu svetu). In: Právny obzor, 79, 1996, č. 2, s. 165-166. Orig.: David Luis Cingranelli.: Ethics American Foreighn Policy and the Third World. New York, St. Martin 1994. 250 s. ENG.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo a vnútroštátne právo Slovenskej republiky. In: Konferencia PFKU: Medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo. s. 25.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo a bezpečnosť Slovenskej republiky. Medzinárodné otázky, 5, 1996, č. 4, s. .

AZUD, Ján: K niektorým problémom, diplomatických imunít a výsad. Právnické štúdie, 1955, č. 4, s. 607-301.

AZUD, Ján: Vývoj a súčasný stav v otázke odzbrojenia. Naša veda, 1959, č. 12, s. 518-523.

AZUD, Ján: Medzinárodné zmluvy v právnom poriadku Slovenskej republiky (niektoré problémy). s. 23-51. In: Medzinárodné právo v teórii a praxi súdov Slovenskej republiky (zborník). Bratislava, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 1997. 128 s

AZUD, Ján: Medzinárodné zmluvy v právnom poriadku Slovenskej republiky. Parlamentný kuriér, 1997, júl-august, s. 74-77.

AZUD, Ján - KULAŠIK, Peter: Pramene k štúdiu politických vied a medzinárodných vzťahov. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1997. 290 s.

AZUD, Ján: International Treaties and the Legal Order of the Slovak Republic (On the Issue of Domestic and International Law) (Medzinárodné zmluvy a právny poriadok SR). Human Affairs, 7, 1997, č. 2, s. 119-133.

AZUD, Ján - KOPER, Ján: Ústavné práva a slobody. SAmO-časopis Gen. štábu armády SR, 1997, č. 1, s. 43-66.

AZUD, Ján: Úloha medzinárodného práva v súčasnej dobe. In: Medzinárodná konferencia: Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy, Viedeň, Medzinárodný ústav mieru. 1997, s. 10-14.

AZUD, Ján: Komentár k ústave Slovenskej republiky (čl. 11, 125 písm. e). In: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997. 598 s.

AZUD, Ján: Bezpečnostné štruktúry a medzinárodné právo. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 31-38.

AZUD, Ján: Výchova študentov pre diplomaciu SR. In: Medzinárodná konferencia: Úloha diplomacie s osobitným zameraním na výchovu a vzdelanie v štátoch tranzície, Dubrovník, október 1998. 1998,

AZUD, Ján: Právny poriadok SR a medzinárodné zmluvy. Politické vedy, 1, 1998, č. 1, s. 78-101.

AZUD, Ján: Stručný Slovník medzinárodnej bezpečnosti (heslá z medz. práva-15 str.). Bratislava, Centrum pre európsku politiku a United States Information Service 1998. 15 s.

AZUD, Ján: Bezpečnostný slovník (40 s. hesiel). Bratislava, Úrad pre stratégiu rozvoja vedy spoločnosti a techniky) 1998,

AZUD, Ján: Bezpečnosť a medzinárodné právo. EuroReport, 1999, 1,2/II, s. 22. január.

AZUD, Ján: Niektoré otázky medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva a právo na život v mieri a jeho záruky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročia, 27.-29. apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

AZUD, Ján: Niektoré otázky medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. Politické vedy, 2, 1999, č. 3, s. 105-122.

AZUD, Ján: Niektoré medzinárodnoprávne otázky vstupu SR do EÚ. In: Medzinárodná konferencia: Slovensko a Európa, október 1999. Bratislava, FPaMV 1999.

AZUD, Ján: Príprava a výchova diplomatov na univerzitách. In: Medzinárodná konferencia: Diplomacia 21. storočia, október 1999. Dubrovník, Diplomatická akadémia MZV Chorvátskej republiky 1999.

AZUD, Ján (rec.): I. I. Lukašuk, Meždunarodnoje pravo. Obščaja časť.. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 5, s. 450-451. Orig.: I. I. Lukašuk.: Meždunarodnoje pravo. Obščaja časť. Moskva, BEK 1997. 366 s. RUS.

AZUD, Ján (rec.): Ján Ondřej, Mezinárodně právní úprava kontroly zbrojení. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 6, s. 542-544. Orig.: Ján Ondřej.: Mezinárodně právní úprava kontroly zbrojení. Praha, Karolinum 1999. 165 s. CZE.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Právny obzor, 83, 2000, č. 1, s. 73-76.

AZUD, Ján: Predhovor k prvému vydaniu knihy G. R. Beridga, Teória a prax diplomacie. Banská Bystrica, FPVaMV UMB 2000, s. 7-9.

AZUD, Ján: K otázke humanitárnej intervencie. In: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific Script. Vol. 3 (zborník). Banská Bystrica, FPVaMV UMB 2000, s. 84-91.

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (k otázke humanitárnej intervencie). Politické vedy, 2000, č. 2, s. 77-.

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (K otázke humanitárnej intervencie). Právny obzor, 83, 2000, č. 5, s. 367-383.

AZUD, Ján: Education for diplomacy at University. In: Zborník z vedeckej konferencie SEI, diplomaticje akadémie Chorvátskej republiky, Zahreb 2000, s. 144-152.

AZUD, Ján: Some global Problems of mankind and International Law. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Diplomacy in the Area Globalization, Dubrovník, október 2000.

AZUD, Ján: Niektoré právne otázky vstupu SR do Európskej únie. In: Medzinárodná konferencia: Medzinárodné vzťahy 2000 a spolupráca štátov V-4, Bratislava 4.-5. decembra 2000.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Monografie vydané na Slovensku:

AZUD, Ján: Základy medzinárodného práva. 2. rozšírené a doplnené vyd. Banská Bystrica: FPV a MV Univerzity Mateja Bela, 2001. 398 s.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo. Bratislava, Veda 2002. 458 s.

Kapitoly v monografiách a odborných publikáciách vydaných na Slovensku:

AZUD, Ján: Predhovor k prvému vydaniu knihy G. R. Beridga, Teória a prax diplomacie. Banská Bystrica, FPVaMV UMB 2000, s. 7-10.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo. In: Encyklopédia Beliana. Bratislava: Veda, 2002. 43 hesiel.

AZUD, Ján: Medzinárodné právo. In: Slovník bezpečnostných vzťahov. Bratislava: Pedagogické nakladateľstvo, 2002, 40 hesiel.

AZUD, Ján: Issues of international terorism. In: Geopolitical Importance of Central Europe (V4). Banská Bystrica, 2003, UPJŠ, s. 153-173.

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí:

AZUD, Ján: The Constitutional and Legal order of the Slovak Republic with regard to International Treaties and International Law. In: International Implications of Political Transformation of the Farmer Communits Countries by Mario Zuconi. Longo editore. Ravena: 2002, 24 s.

Kapitoly v popularizačných publikáciách:

AZUD, Ján: Medzinárodné právo -47 hesiel. In: KulašíkP a kol. Slovník bezpečnostných vzťahov. Bratislava: Smaragd, 2002.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Právny obzor, 83, 2000, č. 1, s. 73-76.

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (k otázke humanitárnej intervencie). Politické vedy, 2000, č. 2, s. 77-81.

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (k otázke humanitárnej intervencie). Právny obzor, 83, 2000, č. 5, s. 367-383.

AZUD, Ján: Šesťdesiata deviata konferencia International Law Association. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. 521-524.

AZUD, Ján: Niektoré medzinárodno-právne otázky vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (diskusia). Politické vedy, 2001, č. 2, s. 193-200.

AZUD, Ján: Otázky vzťahov Slovenského práva (Ústavy SR), medzinárodného a komunitárneho európskeho práva. Politické vedy, 2001, č. 4 , s. 17-23.

AZUD, Ján: K otázke medzinárodného terorizmu. Právny obzor, 85, 2002, č. 3, s. 290-294.

AZUD, Ján: K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte s článkom 7 Ústavy SR. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 6,2003, s. 591-609.

AZUD, Ján: Návrh ústavnej zmluvy pre Európu a otázky suverenity Slovenskej republiky. In: Politické vedy časopis Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banská Bystrica, č. 4, 2003, s. 7-48.

AZUD, Ján. Die Fragen der Beziehungen des Slovakischen Volker und Europeäisheshenrecht. In International and Comparative Law Review. Č. 9 (2004), s. 7-39.

AZUD, J. K otázke pojmu „Všeobecné právne zásady uznané civilizovanými národmi“ v zmysle čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora. In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 429-439.

AZUD, J. Medzinárodná obyčaj a niektoré otázky jej tvorby. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 549-558.

AZUD, J. Zásady medzinárodného práva v súčasnom svete. In Politické vedy. Roč. 8, č. 4 (2005), s. 25-41.

AZUD, J. Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov. In Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 26-48.

AZUD, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 341-357.

AZUD, J. Zásady medzinárodného práva v súčasnom svete.. In Politické vedy. Roč. 9, č. 1 s. 5-35.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

AZUD, Ján: K otázke humanitárnej intervencie. In: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific Script. Vol. 3 (zborník). Banská Bystrica, FPVaMV UMB 2000, s. 84-91.

AZUD, Ján: Niektoré právne otázky vstupu SR do Európskej únie. In: Medzinárodná konferencia: Medzinárodné vzťahy 2000 a spolupráca štátov V-4, Bratislava 4.-5. decembra 2000.

AZUD, Ján: Niektoré medzinárodné otázky vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 28.-30. marec 2001. Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001. 306 s.

AZUD, Ján: K otázke humanitárnej intervencie. In: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script, Vol. 3, 2000, UMB Banská Bystrica, s. 84-90.

AZUD, Ján: Some Global Problems of Mankind and International law, s. 75-81. In: Models of European and World, Scientific script, Vol. 4, International conference, September 12-14, Banská Bystrica 2001.

AZUD, Ján: Issues of International Terorism. In: Geopolitical Importans of Central Europe (V-4) and its Aspects, Interantional conference, September 11-13, UMB, Scientific script, Vol. 5, Banská Bystrica 2002.

AZUD, Ján: The Constitution and Legal Order of the Slovak Republic with Regard to International Treaties and International law in World, Europe and the National State, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banská Bystrica, Október 2004.

AZUD, Ján. The Constitution of the Slovak Republic and International Law. In World, Europe and National State. Banská Bystrica: FPV a MV UMB, 2004. s. 210-238.

AZUD, J. Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In Slovensko-české vzťahy v kontexte Strednej Európy. Bratislava: Veda, 2005. s. 425-437.

AZUD, J. Suverenita a jej limity. In Proces rozšírenia Európskej únie v 21. storočí – nové výzvy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2005. s. 16-26.

AZUD, J. Suverénna rovnosť a rovnoprávnosť štátu podľa medzinárodného práva. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 123-140.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

AZUD, Ján: Education for diplomacy at University. In: Zborník z vedeckej konferencie SEI, diplomaticje akadémie Chorvátskej republiky, Zahreb 2000. s. 144-152.

AZUD, Ján: Some global Problems of mankind and International Law. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Diplomacy in the Area Globalization, Dubrovník, október 2000. 2000,

AZUD, Ján: Some Global Problems of Mankind and International Law. In: Medzinárodná konferencia (Diplomatic Year-book). Zagreb, Diplomatic Academy 2001.

AZUD, Ján: International Law and Slovak legal order (medzinárodný projekt). Bologna, 2001.

AZUD, Ján: Otázky vzťahov slovenského, európskeho a medzinárodného práva. Olomouc: Právnická fakulta, 2003, 18 s. In: Mezinárodní a srovnávací právní revue, č. 9, 2004, s. 7-22. Palackého univerzita Olomouc . Nemecká verzia tohto príspevku: Die Fragen der Beciehunger des Slovakishen (die Verfassung der SR), Vőlker und Europäishenrechtes, s. 23-29.

Recenzie:

AZUD, Ján (rec.): Nadežda Šišková, Základní otázky zbližovaní českého práva s právem EÚ. In: Právny obzor, 84, 2001, č. 4, s. 363-364. Orig.: Nadežda Šišková.: Základní otázky zbližovaní čekého práva s právem EÚ. Praha, Codex Bohemia 1999. 336 s. CZE.

AZUD, Ján: Dimenze ochrany lidských práv v EÚ. in Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 77-78. orig. Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EÚ. Praha: ASPI, 2003, 226 s.

AZUD, Ján. Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EÚ. Praha: ASPI, 2003, 226 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 77-79.

AZUD, J. David, V., Sladký, P., a Zbořil, F. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Linde, a.s.,2004, 455 s. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 403-404.

AZUD, J. David, V., Malacka, M. Fenomén mezinárodního terorizmu. Praha: Linde, a.s., 2005, 140 s. In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 504.

AZUD, J. Jankuv, J. Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava: Iura Edition, 2006. 358 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 5 (2006), s. 482.

AZUD, J. Králik, J. Karierny diplomat (profesnosť, imunity, ceremoniál). In Právny obzor. Roč. 89, č. 6 (2006), s. 551-552.

Vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

Azud, Ján: Vojna v Iraku. Formát, 2003, č. 2.

AZUD, Ján: K rezolúcii Valného zhromaždenia OSN 1441 k otázke Iraku. Rozhovor v STV, jún 2003.

AZUD, Ján: Medzinárodný terorizmus. Rozhovor v STV, júl 2003.

AZUD, Ján: Vojna v Iraku. Rozhovor v STV, august 2003.

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

AZUD, Ján: Súvislosti zvrchovanosti. Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s.380 In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 173.

AZUD, Ján: Niekoľko poznámok k "študii o rozširovaní NATO". Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 253. In: Index to Foreign Legal Peridicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 143.

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve. Právny obzor, 83, 2000, č. 5, s. 367. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press, 2001, cum., s. 470.

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda 2003. Rev. by M. Laššák. Právny obzor. Roč. 86, č. 5 (2003), s. 542. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 903.

AZUD, J. (Rev.) Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EÚ. ASPI 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 77. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 960.

AZUD, J. K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte článku 7 Ústavy Slovenskej republiky. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 591. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 432.

Ostatné citácie:

AZUD, Ján: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (K otázke humanitárnej intervencie). Politické vedy/štúdie, 2000, č. 2, s. 77. In: Klučka, Ján, Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v súčasnom medzinárodnom práve. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 24, s. 8.

AZUD, Ján: Základy medzinárodného práva verejného. Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 1998, s. 18. In: Klučka, Ján, Nedzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v ĺ súčasnom medzinárodnom práve. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 24, s. 9.

AZUD, Ján: Základy medzinárodného práva. Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 1998, s. 17. In: Jankuv, Juraj, Subjekty medzinárodného práva a ďalší aktéri medzinárodno-právnych vzťahov na prahu 21. storočia. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 24, s. 68.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Právny obzor, 83, 2000, č. 1, s.73. In: Klučka, Ján, K dvom otázkam medzinárodného práva v návrhu ústavného zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Justičná revue 53, 2001, č. 1, s.1

AZUD, Ján: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami (o ľudských právach). Právny obzor, 76, 1993, č. 5. In: Orosz, Ladislav, Poznámky k novele Ústavy Slovenskej republiky. Právník, 140, 2001, č. 10, s. 975.

AZUD, Ján: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami ( o ľudských právach). Právny obzor, 76, 1993, č. 5, s. 352 In: Vozár, Jozef - Rittler, Robert, Das Recht der Rundfunkternehmen in der Slowakei. Hrsg. E, Busek, P. Doralt, M. Holoubek. Wien, FOWI 2002, s. 12.

AZUD, Ján: Medzinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Právny obzor, 83,2000, č. 1, s. 73. In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba. Bratislava, Kalligram 2002, s. 301.

AZUD, Ján: Medinárodnoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Právny obzor, 2000, roč. 83, č. 1, s. 73. In: Vetrák, Milan: Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 5, s. 436.

AZUD, Ján. K otázke rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami (o ľudských právach). In Právny obzor. Roč. 77, č. 3 (1994), s. 292. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 66.

AZUD, J. K otázke vplyvu vstupu SR do EÚ na suverenitu SR v kontexte článku 7 Ústavy Slovenskej republike. In Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 591. Hrivnák, J. Základy arbitráže. Prvá časť – prípustnosť arbitráže. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 3-4, (2005), s. 28.

AZUD, J. Otázky vzťahov slovenského práva (Ústavy SR), medzinárodného práva A komunitárneho (európskeho) práva. In International and Comparative Law review. Č. 9 (2003), s. 7. Jankuv, J. Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava: Iura Edition, 2006. s. 356.

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003, s. 28. Jankuv, J. Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava: Iura Edition, 2006. s. 356.

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003, s. 210. Jankuv, J. Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratisava: Iura Edition, 2006. s. 46.

AZUD, J. Suverénna rovnosť a rovnoprávnosť štátu podľa medzinárodného práva. Šandorfiová, A. – Benko,M. – Brňák, P. Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 213.

AZUD, J. Suverénna rovnosť a rovnoprávnosť štátu podľa medzinárodného práva. s.123. Gogoláková, E. (rec.) Zborník (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. 349 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 400.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

AZUD, J. Suverenita štátu a jej limity. In Pocta Č. Cepelkovi k 80. narozeninám. Praha: Universitatis Karolina Pragensis 2007, s. 25-37.

AZUD, J. Niektoré otázky zásad medzinárodného práva v súčasných medzinárodných vzťahoch. In Mezinárodní právo v současných mezinárodních vztahoch. Olomouc: PF Univerzita Palackého, 2007, s. 19-43.

B/ nerecenzovaných

AZUD, J. Niektoré otázky povahy, obsahu a výkladu zásad medzinárodného práva. In Čo je právo? Bratislava: Sovak Academic Press 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 96-108.

AZUD, J. Suverenita štátu a jej limity (k niektorým otázkam suverenity štátu a jej obmedzení). In Aktuálne problémy medzinárodného práva. Bratislava: PF UK 2007, s. 13-18.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

AZUD, J. Šišková, N. Základy ruského práva a ruské právnické terminológie. Praha: Linde, 2006, 242 s. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 203-204.

Citácie vo WOS:

AZUD, J MEDZINARODNE PRAVO BRATISLAVA: VEDA, 2003
Zatkuliak J Human rights in the second half of the 1980s and Slovak and Czech society HISTORICKY CASOPIS 55 (3): 531 - 538 2007

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

AZUD, J. Problematika ľudských práv. Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzky KBSE. In Právny obzor. Roč. 72, č. 8 (1989), s. 641. Poláková, A. Antidiskriminačná legislatíva v Slovenskej republike a postavenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva. In Justičná revue. Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1827.

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0753-4. s. 234. Takáčová, V. K zásadám správneho konania. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 151.

AZUD, J. Medzinárodné právo. Bratislava: Veda, 2003. ISBN 80-224-0753-4. s. 230. Brhlíková, R. Pluralizmus pojmu právo a Reformná zmluva EÚ. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 282.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

AZUD, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 264 s. ISBN 978-80-224-1020-5.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

AZUD, J. Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (niektoré názory na stav otázky). In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. . ISBN 978-80-8095-041-5, s. 9-30.

AZUD, J. Zásady medzinárodného práva (niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). In Slovensko-české madzinárodnoprávne symposium. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, 2008. ISBN 978-80-9695-2-5, s. 9-33.

AZUD, J. K niektorým otázkam výkladu, zákazu hrozby a použitia sily v medzinárodných vzťahoch (k čl. 2. ods. 4. Charty OSN) in Ročenka medzinárodného práva (Slovak Year Book of International Law). Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2008. ISBN 978-80-969540-3-2, s. 7-21.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

AZUD, J. Šišková, N. - Stehlík, V. Európske právo 1, Ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, a.s., 2007, 310 s. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 470-472.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

AZUD, J. Medzinárodné právo v slovenských súvislostiach. In Medzinárodná konferencia Ministerstva zahraničných vecí SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV usporiadaná pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc., Bratislava, 12. jún 2008.

Citácie v iných citačných indexoch a databázach:

Index to Foreign Legal Periodicals:

AZUD, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. (Summ. in English). In Právny obzor. Roč. 89, č. 4, (2006), s. 341-357. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2007 (cum), s. 873.

AZUD, J. Medzinárodná obyčaj a niektoré otázky jej tvorby. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 549-558. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2008: 1, s. 105.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AZUD, Ján. Zásada neintervencie v medzinárodnom práve : niektoré názory na stav otázky. In Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci. - Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2009, s. 9-31.

AFBA Publikované pozvané príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

AZUD, Ján. Pluralizmus medzinárodného práva : niektoré otázky fragmentácie - diverzifikácie a rozširovanie medzinárodného práva. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/ Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 377-403. ISBN 978-80-970144-3-8.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

AZUD, Ján. Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil, Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 207-210. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil, Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. - Praha : Leges, 2008, 427 s.

AZUD, Ján. Ondřej, J. Odzbrojení. Zajištění mezinárodní bezpečnosti (2. rozšířené vydání). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 399-401. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Ondřej, J. Odzbrojení. Zajištění mezinárodní bezpečnosti. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 191 s.


Publikačná činnosť za rok 2010

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

AZUD, Ján. Prostredie a medzinárodné právo. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 20. ISBN 978-80-7160-301-6.
Citácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AZUD, Ján. Diplomatické imunity a výsady. Bratislava : vydavateľstvo SAV, 1959. 122 s.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 567


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2019 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET