Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

APVV

Rok 2016 – 2020

Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku (Long-term and Recent Tendencies of Development of Positive Law in Selected Fields of Legal Order)
Termín riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Zmluva č. APVV-15-0456
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva - Zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave.

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2017

Formát: PDF | ZIP

Ročná správa o riešení projektu za rok 2017

Formát: PDF | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 2017

Formát: PDF | ZIP

Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže - Zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4.12.2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave.

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2016

Formát: PDF | DOC | ZIP

Ročná správa o riešení projektu za rok 2016

Formát: PDF | DOC | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 2016

Formát: PDF | ZIP

Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva (Legal pluralism: changes in the concept of law)
Termín riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Zmluva č. APVV-15-0267
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2017

Formát: PDF | ZIP

Ročná správa o riešení projektu za rok 2017

Formát: PDF | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 2017

Formát: PDF | ZIP

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2016

Formát: PDF | DOC | ZIP

Ročná správa o riešení projektu za rok 2016

Formát: PDF | DOC | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 2016

Formát: PDF | ZIP


Rok 2011 – 2014

Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie. Law in dynamics of social development and its theoretical reflections.
Zmluva č. APVV-0340-10
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., pôvodne prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2014

Formát: PDF | DOC | ZIP

Sumár - ZS2 - Zúčtovacie obdobie 01.01.2014 - 31.10.2014

Formát: PDF | ZIP

Záverečná karta projektu

Formát: PDF | DOC

Záverečná správa o riešení projektu

Formát: PDF | DOC | ZIP

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2013

Formát: PDF | DOC | ZIP

Ročná správa o riešení projektu za rok 2013

Formát: PDF | DOC | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013

Formát: PDF | ZIP

Výstupy a prínosy projektu za rok/obdobie 2012

Formát: PDF | DOC | ZIP

VII. Prílohy. Odborná časť správy (RS1)

Formát: PDF | DOC | ZIP

Sumár - RS2 - Zúčtovacie obdobie 01.01.2012 - 31.12.2012

Formát: PDF | ZIP


Rok 2006 - 2008

Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe.
Zmluva č. APVV-51-000805
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Charakteristika projektu: Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Časť A - Stav riešenia projektu a upresnenie harmonogramu prác na rok 2007.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Časť B - Zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov z APPV za rok 2006 a upresnenie požiadavok na rok 2007.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Ročná správa o riešení projektu APVV za rok 2006 (FORMULÁR RS1/2006).

Formát: PDF | DOC | ZIP

Ročná správa o riešení projektu APVV za rok 2006 (FORMULÁR RS2/2006).

Formát: XLS | ZIP

Rozbor priebežných výsledkov vzhľadom na stanovené ciele.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Výstupy a prínosy projektu.

Formát: PDF | DOC | ZIP

Záverečná karta projektu

Formát: PDF


Rok 2003 – 2005

Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ.
Štátny program výskumu a vývoja
č. SP 51/028 06 00/028 06 03
Zodpovedná riešiteľka: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Záverečná správa

Formát: PDF | DOC | ZIP


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET